Erfanic Texts’ Effectiveness From Vahab Ben Monabah’s Legends

پرتقال و اسهال. پرتقال و اسهال ؛ فواید و عوارض جانبی مصرف میوه پرتقال برای بیماری اسهال همگی در سایت.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم خواص مواد غذایی سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.. مضرات پرتقال برای معده ؛ خوردن پرتقال و ضرری که به معده می رساند همگی در سایت.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم خواص مواد غذایی سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.. انگور يکي از محصولاتي است که به دليل داشتن مواد مغذي فراوان از زمان هاي قديم مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

از نیمه اول اسفند ماه تا اواخر شهریور ماه سال های مورد مطالعه و به منظور مشاهده زمان خروج و پخش اسپورها در منطقه تعداد 20 عدد پایه چوبی به ارتفاع 25،50، 75 و 100 سانتی متر در پنج نقطه باغ مورد آزمایش در بین ردیف های انگور ارقام کشمشی و رسمی که بصورت پاچراغی کاشته شده بودند نصب گردید و روی هر پایه در سطوح بالایی، زیری و کناری پنج عدد لام آغشته به وازلین چسبانده شد. همچنین بیماری زایی آسکوسپورها روی برگ های بریده انگور که با کلیستوتسیوم های داخل کیسه های نگهداری شده در باغ مایه زنی شده بودند به اثبات نرسید.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانستهاند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید دادهایم. نتایج بررسی اثر شرایط محیطی روی جوانه زنی کنیدی های E. nectaor در ژرمیناتور نشان داد که جوانه زنی کنیدی ها در دمای کمتر از 10 درجه سلسیوس بسیار جزئی و بیشترین جوانه زنی کنیدی ها در دمای 25 درجه سلسیوس و رطوبت های نسبی 100- 40 درصد اتفاق می افتد.

در این ایالت اولین کلنی های بیماری سفیدک سطحی انگور در روی برگ ها زمانی که اندازه شا خه ها 30-7 سانتی متر بودند مشاهده شدند. هم چنين برهم کنش تيمارهاي تنظيم کننده رشد بر ميزان طول کشمش و ميزان بريکس اثر معني داري نشان داد، به طوري که تيمار 7.5 ميلي گرم در ليتر CPPU و 20 ميلي گرم در ليتر GA3 کمترين ميزان بريکس را به خود اختصاص دادند. طول کشمش نيز با کاربرد تمامي تيمارها افزايش محسوسي نسبت به شاهد داشت. نتايج نشان داد که تيمارهاي تنظيم کننده رشد سبب افزايش معني دار قطر، جرم، حجم، ميزان مساحت سطح و چروکيدگي کشمش شدند ولي اين تيمارها بر جرم حجمي، درصد ماده خشک و رطوبت کشمش تاثيري نداشتند.

به منظور بهبود کيفيت کشمش تهيه شده از انگور بي دانه سلطاني با کاربرد CPPU و GA3، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در تاکستاني تجاري نزديک شهرستان بناب به اجرا در آمد. در طی سال های 1389- 1387 برای اثبات بیماری زایی آسکوسپورهای قارچ عامل بیماری نخست برگ های انگور ارقام کشمشی و رسمی که به ابعاد تشتک پتری با قطر 9 سانتی متر بودند انتخاب و به مدت 5 دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم 1% ضد عفونی شدند. در این بازدیدها برگ ها، خوشه ها و شاخه های آلوده انگور جمع آوری و در درون کیسه های پلاستیکی به آزمایشگاه منتقل گردید.

حضرت دانیال ع انگور قرمز را در رویای به عنوان نشانه ای از نعمت های جهان تا آنجا که شما امید ندارید تعبیر کرده است. به منظور چسباندن برش های تهیه شده روی لام ها از ژلاتین استفاده گردید. در آزمایشگاه به کمک بینوکلر هر دو سطح برگ ها و تمام سطوح شاخه ها بررسی و سپس از نمونه ها لام های میکروسکوپی لازم تهیه و مورد مطاله قرار گرفت. برای آبگیری نمونه ها از تکنیک جابجایی فاز مایع با الکل استفاده شد (سری بوتیل الکل نوع سوم با غلظت های 70، 85، 95 و 100 درصد).

نهایتاً نمونه ها جهت آبدهی به سری الکل اتیلیک 95، 85 و70 درصد منتقل و سپس نمونه های آماده شده بوسیله محلول کاتن بلو- لاکتوفنل رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه سیر پیشرفت بیماری با توجه به مراحل فنولوژیک گیاه انگور نشان داد که در سال های 1389- 1387 نخستین نشانه های بیماری سفیدک سطحی انگور در مرحله فنولوژی 27 و 29 (مرحله تشکیل میوه و حبه کوچک) به صورت لکه های کوچک رنگ پریده روی برگ ها مشاهده و در اوایل تیر ماه (میانگین دما 5/21 درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی 52%) با آغاز تورم حبه ها، کنیدی های قارچ روی لکه های آلوده ظاهر گردیدند.

برای این منظور در کف 4 عدد تشتک های پتری چند لایه کاغذ صافی قرار داده و به کمک پیست کاملاً مرطوب گردید سپس 2 عدد چوب کبریت روی کاغذ های صافی مرطوب قرار داده و یک عدد لام میکروسکوپی حاوی 400 عدد کنیدی طوری روی چوب ها قرار داده شد که با کاغذ صافی مرطوب تماس نداشته باشد. در میان افزودنی های غذایی، مواد گیاهی به دلیل منشأ طبیعی آن ها در صنعت آبزی پروری مورد توجه قرار گرفته است(۳۰،۲۰). در اين پژوهش اثر محلول پاشي بنزيل آدنين و والد پدري بر ميزان جوانه زني جنين هاي هيبريد عسکري × بي دانه سفيد و عسکري × بي دانه قرمز موردبررسي قرارگرفته است.

D يا مولتي ويتامين بايد از قطره آهن به ميزان 15 قطره (كه معادل 15 ميلي گرم عنصر آهن است) يا یک و نیم ميلي ليتر از شربت آهن (سولفات فرو) استفاده نمود تا نياز شيرخوار به آهن نيز تامين شود. دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا این که در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت. دوشاب را معمولاً از انگور کشمشی سفید که مزهای شیرین دارد بدست میآورند. این پژوهش با هدف تغذیه متعادل و اثرهای آن بر تحمل بوتههای انگور(رقم بیدانه سفید) تربیت یافته در سیستم خزنده نسبت به سرما و جلوگیری از خسارت یخبندان در یکی از تاکستانهای شهرستان شازند از توابع استان مرکزی انجام شد.

بررسی نیاز سرمایی رقم های انگور تجاری استان فارس. تاثیر دانه های گرده سترون, حلقه برداری و جیبرلیک اسید روی میوه بندی, رشد و کیفیت میوه در سه رقم انگور ماده (.Vitis vinifera L). دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت اسـت. از اوایل فروردین ماه سال های 1389- 1387 در مرحله فنولوژی 1 و 3 انگور از جوانه های در حال خواب موجود روی شاخه ها نمونه برداری و جهت مشخصنمودن وجود یا عدم وجود میسلیوم در درون جوانه ها با استفاده از روش نومووا (1972) عملیات تثبیت، قالب گیری، برش میکروتومی و رنگ آمیزی روی نمونه ها انجام گرفت.

تاثیر جهت های مختلف گسترش تاج مو در کشت پشته ای و روسیمی بر کمیت و کیفیت محصول انگور رقم ’سلطانین‘. یکی از محصولات مهم باغی در ایران بشمار می رود (بهداد 1366، بنی هاشمی و پروین 1374) بطوریکه در سال زراعی 1388-1387 سطح زیر کشت انگور در ایران حدود 315000 هکتار و با میزان تولید 2710000 تن محصول بوده است. بررسی های انجام یافته در زمینه شروع، توسعه، پراکندگی و بقای آسکوکارپ های قارچ عامل بیماری E. necator نشان داد که حدود 100- 95 درصد آسکوکارپ های تشکیل شده در سطح اندام های انگور در طی زمستان از بین رفتند و هیچ آسکوکارپ زنده ای از برگ های پوسیده به دست نیامد (پیرسون و گادوری 1987). بر اساس تحقیقات انجام یافته دمای مورد نیاز جهت جوانه زنی کنیدی ها ی قارچ عامل بیماری 6 درجه سلسیوس و دمای مناسب 25 درجه سلسیوس بوده و در دمای بالاتر از 31 درجه سلسیوس رشد قارچ کند و در دمای بالاتر از 35 درجه سلسیوس رشد میسلیوم ها متوقف میگردد (دلپ 1954). بنی هاشمی و پروین (1374) برای اولین بار از استان فارس وجود کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور را گزارش کرده اند هر چند که در اغلب نقاط انگورکاری ایران کلیستوتسیوم ها روی برگ های مسن و شاخه های انگور به فراوانی تشکیل می شود اما نقش آنها در اپیدمی بیماری کاملا ً مشخص نیست.

تاثیر رطوبت های نسبی 10، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد روی جوانه زنی کنیدی ها در ژرمیناتور با دمای 25 درجه سلسیوس با 4 لامپ فلورسنت روشن (2000 لوکس) مورد بررسی قرار گرفت. اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. این رطوبت ها تقریباً تأًثیر یکسانی روی جوانه زنی کنیدی ها داشته جوانه زنی کنیدی ها با افزایش دما از 25 به 33 درجه سلسیوس کاهش و جوانه زنی آنها در دمای بالاتر از 34 درجه سلسیوس بطور کامل متوقف گردید (جدول 1 و 2 ). در این بررسی ها میزان جوانه زنی کنیدی های قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در حضور نور ضعیف و پیوسته تقریباٌ دو برابر میزان جوانه زنی آنها در تاریکی مطلق بود.

دیدگاهتان را بنویسید