گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

۲- نظرباینکه جنگلهای کنارجادههای شوسه چالوس به تهران ورودبار برشت ودواب بشاهی دراثربهره برداری بیرویه وچرای دام درشرف انهدام بود لذاتصمیم گرفته شدطبق ماده ۱۱ قانون راجع به جنگلها مصوب دیماه ۱۳۲۱ جنگلهای دوطرف جادههای مزبور بفاصله سه کیلومتر ازهردوطرف برای مدت ۱۵ سال فرق وباسیم خاردار محصور وسپس احیا گردد. ۲- تبدیل قسمتی ازدستگاههای فعلی تلگراف که ازسیستم دستگاههای مرس است به دستگاههای ماشینی ویتستون وقسمتی دیگر بدستگاههای تله تایپ (دستگاههای دورنویس) که جدیدترین دستگاه درقسمت تلگراف است.

خریدچهل دستگاه موتوربی سیم برای شهرستانها. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت استانداری فارس – مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسونهای مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. قانون راجع به تاسیس شورای مرکزی دانشگاهها – مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش مجلسین. ۶-برای اینکه عامه مردم بتوانندعصرهاوشبها نیزحوائج خودرا ازحیث امورپستی رفع نمایند دستورداده شدهاست تاساعت ۲۰ (هشت بعدازظهر) چندباجه مخصوص دراداره پست تهران دایرگردد واین باجهها تاسیس شده ومرسولات پستی پذیرفته میشود. درنظراست برای اجرای مقررقانون پستی مصوب سال ۱۲۴۹ انجام حمل ونقل پستهابوسایل دولتی داده شودوبرای تسریع دراجرای امردرنظرگرفته شده به دومسائل عمل ونقل را ازاعتبارات ۱۵۰۰۰۰دلاراداره همکاری فنی که دراختیاراین وزارت گذاشته شدهاست خریداری نمایدو۷۵ کامیونت مخصوص پست ازآمریکابرای باربری پستی درظرف مدت کوتاهی که ازسه ماه تجاوزننماید خریداری وخطوط اصلی پستی کشورراباکامیونت اداره نماید متاسفانه موردموافقت اداره همکاری فنی واقع نگردید واین وزارت ناچار ۱۵۰۰۰۰ دلاررابرای لوازم دیگری که دردرجه سوم وچهارم اهمیت قرارداردبکارخواهدبردودرنظراست کامیونتهای لازم را برای حمل ونقل پستی با اعتبارات سازمان برنامه ویا اعتبار ارزی که ازوزارت دارایی تقاضاخواهدنمودتهیه نماید.

بمنظورتاسیس ایستگاه دامپروری درشهرستانهای نامبرده بکمک سازمان برنامه ساختمان ۳ ایستگاه شروع شده وامیدمیرود تایکماه دیگر تکمیل گردد. ۱- تهیه مقدمات تاسیس ۳ ایستگاه دامپروری درشهرستانهای گلپایگان – کرمانشاهان ومحلات. ۱- مسئله تهیه سازمان برای این وزارت خانهاست که باقدمت تاسیس وزارت پست وتلگراف وتلفن متاسفانه تاکنون سازمان ثبتی که احتیاجات این وزارتخانه هارا ازحیث نفرات وکادر فنی وغیره شامل باشد تهیه نشده بودودراین چند ماه با دستوراتی که دادشده بوسیله کمیسیونهای مخصوص صورت سازمان تفصیلی مرکز وشهرستانها بادرنظرگرفتن توزیع سریع تلگرافات ونامه هاوهمچنین تمدیدساعات کارپست خانهها از۶ساعت به ۱۲سات کلیه احتیاجات فنی وتاسیسات لازمه ازحیث ایجاد ارتباط تلفن بین شهرهاوایجادتلفن بی سیم ورادیو درشهرستانهاوتاسیسات پستی وتلگرافی تهیه ودراوایل ماه گذشته تقدیم ومقررگردید که فعلا ازحیث افزایش عده از آن صرفنظرشود ودرحدود احتیاجات سال ۱۳۳۲ بدون درنظرگرفتن تاسیسات موردتجدیدنظرقرارگیردسازمان مزبور نیزتهیه واینک تنظیم بودجه سازمانی این وزارت دردست اقدام است وبزودی تقدیم خواهدشد.

ضمنا کمیسیونی دروزارت اقتصادملی باحضورنمایندگان بنگاه راه آهن شرکت ملی نفت ایران سازمان برنامه وبنگاه تشکیل وتصمیم گرفته شدهاست که سوخت نانوایی هاوحمامها وکارخانجات دولتی بجای هیزم ازنفت باشد بنگاه جنگلها باتشریک مساعی سازمان برنامه واداره همکاری فنی نسبت به تهیه وتعمیم کورههای ذغال ایرانی رجحان داشته وازمصرف چوب برای تامین احتیاجات ذغال کشور بمقدارزیادی میکاهد اقدام نموده وبکمک کارشناس سازمان خواروبار وکشاورزی جهانی وابسته به ملل متفق که مامورهمکاری بابنگاه جنگلها میباشد چندنمونه از این کورهها درایران ساخته شده وقرار است بزودی درمرکزذغالگیری با این کورهادرتمیشان تاسیس وبرای تعلیم جنگ بانان وکارگران حاضرشود.

فصل شانزدهم فرهنگ و هنر – برنامه عمرانی چهارم را بررسی میکند. ۵- برای نصب کارخانه چوب بری مجهز به تمام وسائل باکمک سازمان برنامه وداره همکاری فنی اقدام شدهاست. ۲- برای مطالعات سد سفیدرود و مخزن چاه نیمه تمام سیستان پیشنهاداتی از موسسات مهندسین مشاور خواسته شده تا قرارداد لازم منعقد گردد. اگر بخواهیم اصالت در این شهر را مورد بررسی قرار دهیم، می توان گفت که از تمام قومیت ها و جای جای ایران در این شهر موجود می باشند. ۴- سدهای میانگنگی وزهک درسیستان ساختمان این سدها که آبیاری قسمت وسیعی ازاراضی سیستان درحدود ۴۰۰۰۰ هکتاررابطور اطمینان بخش تامین خواهدکرد دردوماهه اخیر پیشرفت کاملی حاصل نموده.

برای اجرای این منظور لایحهای مشتمل برهفت ماده باموافقت وزارت دادگستری ووزارت راه ووزارت کشورتهیه وتقدیم گردیده که با اجرای آن میتوان اطمینان داشت بطورموثر از این قبیل سرقتها جلوگیری شود. دکتر سید امامی ـ عرض میکنم این کارگرانی که در راهها و سایر قسمتها مشغول کار هستند اغلب وسایل درمانی و وسایل بهداشتی مخصوص ندارند و تشکیلات بهداری ماهم در اطراف کامل نیست که به آنها کمک بکند در همین کرج که یک عدهای جمع شده بودند رجوع شده بود به بهداری کرج که به آنها کمک بهداشتی بکند و در آنجا یک طبیب بود که فاقد دوا و فاقد همه چیز بود بنابراین فکر میکنم یک عده ای راکه برای کار به نقاطی میفرستند در آنجا باید وسایل بهداشتی آنها فراهم شود و در غیر اینصورت ممکن است امراض خطرناک و مسری در بین آنها شیوع پیدا کند که علاوه از اینکه برای خود کارگران خطر دارد برای سایرین هم خطرناک میباشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که وسائل درمانی و وسائل مبارزه به آن نقاط اعزام شود که در این موارد بشود کمک کرد و این فوق العاده ضرورت دارد ولازم است.

نایب رئیس ـ آقای نخستوزیر نخستوزیر ـ این(وغیره) که اینجا گفته شدهاست مقصود همان انواع کارهای ساختمانی و کشاورزی است که ممکن است بوسیله آن کارها فورا اشتغالی برای این به یکارها فراهم بشود کارهای کشاورزی انواع دارد و همچنین کارهای ساختمانی، درهمان راهها هم که فرض بگیریم فقط راهسازی باشد انواع زیاد دارد (مکی ـ پس تفکیک بفرمایید) این (وغیره) مقصود این بودهاست که نظائر آن کارها، ودر آن زمینه کارها چون این جا گفته شدهاست راهسازی و کشاورزی باید این خیلی محدود نباشد همانطوریکه عرض کردم یک سدی کنار رودخانهای میسازند که آب دارد یکی دهی را میبرد اگر بخواهند دست بساختمان آن بزنند مانع قانونی نداشته باشد حالا اگر لفظ (غیره) خیلی بد بنظر میرسد همان طوریکه گفتند ممکن است گفته بشود (ونظائر آن) یعنی در زمینه کارهای کشاورزی و راهسازی وعمرانی این عیبی ندارد..

۸- درموردتصفیه نمرات باوجود اینکه این وزارت خانه فنی است وازاعضای مجرب وکارآزموده آن نمیتوان صرفنظرنمودوازاعضای وزارتخانههای دیگربجای آنها گذاشت معهذا اشخاص ذی صلاحیت را درادارات حساس بکارگماشته ومخصوصادرنظرگرفته شدهاست که ازوجود جوانان تحصیل کرده بعنوان رئیس اداره ویادرآنجاکه میسرنبودهاست وحتمامی بایستی ازتجربه اشخاص مجرب استفاده شودبعنوان معاون اداره منصوب شوند. 22. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه کشورها میبایست اتباع خود، افرادی که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار دارند، شرکتهایی که در این کشورها فعالیت دارند یا تحت حاکمیت قضایی آنها هستند را ملزم کند تا مراقب تجارت خود با نهادهایی باشند که در ایران فعالیت داشته یا تحت حاکمیت قضایی این کشور هستند از جمله شرکتای وابسته به سپاه و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یا تجارت با اشخاص یا نهادهایی که از جانب یا در راستای آنها عمل میکنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی هستند، در صورتی که اطلاعاتی دال بر این امر داشته باشند که این گونه معاملات و داد و ستدها ممکن است در گسترش فعالیتهای حساس هستهای ایران، یا توسعه سیستمهای حمل و پرتاب آنها سهم داشته یا در نقض قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه سهیم باشند.

۱- درکلیه نقاط کشور فعلاحمل ونقل پستهابوسیله مقاطعه کاران ومتصدیان متفرقه انجام میگردد واین عمل مضار بسیار دارد که مهمترین آن تاخیرانجام عمل پست بری است. این سد چند منظوره دارای زیبایی های بسیار زیادی می باشد و در کنار این زیبایی ها، افراد می توانند در آن به صید ماهی قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز بپردازند. معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج از صدور دستور افزایش ساعت کاری حوزه های مرتبط با صدور پروانه…

پرونده انتخاباتی آقای دکتر سیدرضا پاکنژاد از شهرستان یزد در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . و داد میزد که دلقک معلمها است و هر ساعت تفریحی باید بیاید و باعث تفریح همکارانش باشد. ۳- مطالعات سدمخزن درودزن فارس که باید با ارتفاع ۶۰ متر روی رودخانه کر ساخته شود و در حدود۷۵۰ میلیون متر مکعب گنجایش مخزن آن خواهدبود درشرف اتمام است این سد در حدود ۵۰۰۰۰ هکتارازاراضی جلگه مرودشت شیراز وجلگه رودخانه کررا مشروب خواهدکرد. ۶- سدبمپور – ساختمان این سد که درحدود۱۵۰۰ هکتارازاراضی قراء خالصه بمپور را آبیاری خواهدکرداخیراشروع شده وتاسال آتیه باتمام خواهدرسید وباساختمان این سد آب رودخانه بمپوربطور کامل مورداستفاده قرارخواهدگرفت ضمناقراراست باهوکلات هم دربلوچستان مطالعه شده وساختمان آن هم شروع گردد.

چنانچه سیمان بمقدارکافی قبل ازمسدود شدن راه کوهرنگ تحویل گرددتونل دربهار مورداستفاده قرارخواهدگرفت ودرنتیجه تامیزان ۱۵۰۰۰ هکتابراراضی تحت کشت درجلگه اصفهان افزوده خواهدشد. فعلابین طهران – اهواز- خرمشهر سیم مسی امتداددارد وازاین خط بهره برداری تلفنی به عمل میآیدوهمچنین ازتهران – اراک – همدان – کرمانشاه تابغدادسیم مسی موجوداست که مورداستفاده تلفنی است. بعلاوه درنظرگرفته شدهاست. سیمهای آهنی فعلی درخطوط تلگرافی کشور بسیم مسی تبدیل گردد وبرای انجام این عمل درحدوددوهزارتن سیم مسی لازم است که سالی ۷۰۰ تن آن ممکن است ازمعادن کشوراستخراج ودرکارخانه ذوب مسی غنی آباد تصفیه ودرکارخانه ارتش سلطنت آباد تبدیل به سیم مسی شود. و شورای امنیت از همه کشورها میخواهند که هوشیاری لازم درباره مبادلاتی ترتیب دهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن نقش دارد و می تواند در اشاعه فعالیتهای حساس هستهای یا توسعه سامانههای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشد.

0 دیدگاه دربارهٔ «گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته;

دیدگاهتان را بنویسید