همه چیز در مورد تبریز

من خودم اعلامیهای را که میبایست با شوروی امضاء بکنیم تهیه کردم و بر اساس آن اعلامیه گزارشی را به تهران فرستادم به تفصیل که چه توافقهائی با شوروی شده. شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم درجلسه یکشنبه ۲۴ جناب آقای حاجی حاذقی راجع به انتخابات تهران شرحی ایراد فرمودهاند که عیناً صورت مجلس آن روز دست بندهاست، از فرمایشات و مفهوم فرمایشات و منطوق بیانات ایشان مبتدا و خبر درکلی و جزئی رسیدگی که کردم دیدم آن نتیجهای که منظورایشان است ومنظورقانون است از او گرفته نمیشود من از نظر اصول اگر اعتراضی کردم که سوختن آراء انتخابات اولیه تهران برخلاف موازین بوده، اعتراض برافراد و اشخاصی نبوده چه ایندسته آقایان، آقای دکترمصدق، چه آن آقایان رفقا همه بامن رفیقند، روی صلاحیت افراد بحث نکردم، البته درطرح انتخابات، یعنی وقتی که بیاید به مجلس برای تصویب نسبت به ۱۱ نفر نمیخواستم مخالفت کرده باشم خواستم متذکرکرده باشم که اصولاً نمایندگان متوجه باشند این عمل غلطی که نظیراو تابحال نبوده وبعضی از افراد ابهام این معنی برایشان هست که مرحوم مشیرالدوله دردوره ششم بعدازدو روز ونصفی آراء را سوزاند اولاً اوگفت چون انتخابات انجمن درزمان حکومت نظامی بود ودرمنزل حاج مهدی سلامت باحضوررمرحوم مدرس وآقای حاج سید رضا فیروزآبادی که الحمدالله حیات دارد و جزء خدمتگزاران این مملکت است و بنده چون اعتراض شده بود به انتخابات از این جهت اعلیحضرت فقید مرحوم مشیرالدوله را خواست، به قانون تطبیق کردند وگفتند چون انجمن درزمان حکومت نظامی انتخاب شدهاست قانونی نیست آقای تدین که بحمد الله حیات دارند رئیس انجمن بودند از نظراحتیاط انجمن هم استعفاء کرد و پس موضوع تشکیلش از نظر قانون منتفی قانونی بود و این عملی که کردند رعایت اطراف راکردند در قانون انتخابات میگویند رأی نهایی با مجلس است اگر بنا بشود انجمن خودسرانه این کار را بکند که نمیشود اولاً ۵۴۳ حوزه بوده من نقیب انساب این تهرانم، نقیب این کارم کمترخاندانی است که من نشناسم اغلب اینها از مردمان موجه محترم بدون سابقه وریب بودند، یک عملی واقع شدهاست که آقای حاج حاذقی، بنده وآقایان وهمه کسانی که علاقه دارند به مملکت آن عمل را قبیح وبدمیدانند جرم میدانند برخلاف اصول میدانند وآن عمل دستبردن به آراء مردم است (صحیح است) اما اینها باید با اصول درست بشود این کارغلط بوده وضعیت قانون روی حب وبغض نیست که من به جناب آقای دکترمصدق چون علاقه دارم اگر عمل خلاف قانونی درردیف ایشان ورفقایش انجام شد غمض کنم واگرغیرباشد نه قانون باید بطورتساوی درمملکت حکومت کند وعقید ه بنده چون رأی نهایی بامجلس است و بدواً انجمن طبق قانون تشکیل شده باید این قسمت راتوجه بدهند که قبل از آوردن اعتبارنامه آقایان به مجلس برای توبیخ، تکدیر، ترذیل، مجازات آن عمل قبیحی که شدهاست یاراه نشان بدهند آن اشخاصی که ارتکاب برخلاف قانون نکردهاند نشان بدهند واین رابیاورندبه مجلس تا بنده بمخالفت وارد نشوم وگرنه الزام دارم از نظرقانون هرکس باشدوهرچه باشد مخالفت بکنم ومخالفت من نسبت به ۱۱ نفر مخالفت اصولی است لیکن نسبت به یکنفر مخالفت با صلاحیت است روی عدم صلاحیت بحث خواهم کرد که هیچکس حق ندارد با مقدرات مملکت بفکر خود وشخص خود عمل قبیح بکند این یک نکته (دکترمجتهدی – آن یک نفرکیست آقا؟) بموقعش عرض خواهم کرد حالامجازنیستم، نزاکت هم مراعات بشود توضیح هم عرض میکنم کتمان ندارم (اردلان – خواهش میکنم بفرماییدازشعبه هم ردبشود) اما نکته دیگرآقای دهقان دردوسه نوبت دربیانات خودشان این معنی را تذکر دادند که مسئولیت بامصونیت سازش ندارداین حرف هم صحیح است صددرصد صحیح است آقای سرلشکرزاهدی چون سناتورشدهاند این تذکرات ایشان رابرکنارکردوخود ایشان هم برکنارمیشدند من با حفظ احترام مقام شیوخیت ومقام سوابق خدمت ناچارم این نکته راتذکربدهم اعلیحضرت فقید که شایدبعضیها تصورکردهاند بمیل خود اموررا انجام میداد ومشورت از کسی نمیگرفت، بعضیهاشاید تصورکنند، ولی درعین حال تمام اموررا به آقانون تطبیق میکرد خوب بخاطردارم آقای فرج الله بهرامی دبیراعظم که نسبت به ایشان ارادت دارم وجزء دوستان من است وکیل مجلس شدند ورئیس دفتر مخصوص بودند بمحض اینکه وکیل شدند اعلیحضرت فقید فرمودند دیگرنمیشودبرای اینکه قاتی میشود وموهم معانی دیگراست، ممکن است اذهان مشوب بشود (صحیح است) مقامات ومقاماتی که شیخوخیت دارند وسابقه درآزادی دارند خوبست عمل شاه فقیدرادرنظربگیرند چون بعضیها عادت ندارند یعنی نزاکت و ادبشان اجازه نمیدهد بگویند آقا ما در تقیه هستیم من عقیدهام این است که باید تذکرداده بشود آن آقایان هم یا مقام نمایندگی را قبول بفرمایند یامقام دیگررا، این دوموضوع وموضوع دیگر شیوخ خوزستان بمن شکایت کردندعریضهای نوشتهاند عدهای از ایشان که این عریضه را الان تقدیم میکنم بمقام ریاست وآن موضوع تقسیم اراضی خوزستان است مراد از تقسیم اراضی عمران است هرکسی یک ملکی ده هزارمترزمین را آباد کرده باشد میفهمد عرایض من چیست آقا آبادکردن زمین، عمران کردن مملکت غیرازسفته بازی غیرازاحتکار غیراز زمین را آنجا انبارکردن واز این دست به آن دست بردن است شکایت کردهاند که اراضی مخصوص مارا آمدهاند گرفتهاند بدیگرا ن دارندتحویل میدهند، من چون عادت ندارم دروغ بگویم ورثه حاج معین بمن مراجعه کردند که شعیبیه که ماخریدیم از خزعلی که خریدهاست از نظام السلطنه آنها رادارند میبرند اگرمراد از عمران وآبادی گرفتن املاک مردم است وبدیگری دادن یاتقسیم بقطعات ۶ هزارهکتار؟

در قبرستان سرخاب بیش از 400 فرد مشهور که اغلب شاعر بودهاند، آرام گرفتهاند؛ از مشهورترین فرد نامی این قبرستان حکیم اسدی طوسی و سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) میتوان نام برد. مهندس حسیبی – بنده چون اولین دفعهای است که پشت تریبون مجلس پس از رسمیت و حاضربکار شدن مجلس صحبت میکنم یکبار و برای همیشه بنام خدا شروع بصحبت میکنم و با بسم الله الرحمن الرحیم عرایض خودم را بعرض نمایندگان محترم و ملت ایران میرسانم (سیدجوادی – اجرش با سید شوشتری) انشاء الله، مدتی است که جلسههایی که در مجلس میبایست در این مواقع خطیرتشکیل بشود متاسفانه درست نشده، یعنی ریاست محترم سابق مجلس از تشکیل جلسهها با نظریات خاصی جلوگیری میفرمودند و مواقعی که قبلا حساب شده بود برای رسمی شدن مجلس و دعوت آن انتخاب میفرمودند امیدوارم که نایب رئیسان مجلس که از اشخاص مورد علاقه مند هستند از این طرز عمل شان خودداری کنند و خودداری خواهند کرد تا این پیش آمدها تکرار نشود، در این مدت مقدار زیادی تلگرافات برای بنده رسیده این تلگرافات را موفق نشدهام بموقع خودش و طبق زمان و مکان تقدیم کنم فقط الان صورتی از این تلگرافات بعرض مجلس میرسانم و جناب رئیس هم اجازه میفرمایند آنهاییکه اقدامی لازم ندارد تقدیم کنم و بقیه آن تلگرافاتی که اقداماتی دارد بنده خودم نگه دارم و پس از اقدامات تقدیم کنم.

آقایان اگر گوش نکنید مملکت را بخون میکشید یعنی اگرمردم از مجلس مایوس شدند اینها را دانه دانه میگیرند و تکه تکه میکنند (اقبال – انشاء الله مایوس نمیشوند) من این ایمان را دارم ولی انجام این کار وظیفه هر شخصی است و حالا خواستم به مجلس شورای ملی و نمایندگان محترمش که پاره ایی اشتباه کردند و به اشتباه خودشان پی بردند این عرایض را بکنم یک مطلب را هم باید عرض کنم که در این چند روز زمامداری قوام ماها را یک خط دورمان کشیده بودند نه تلگراف نه تلفن نه وسیله ارتباط رادیو هیچ در اختیار این عده از نمایندگان نبود که توی مجلس ماندند و جانشان را گذاشتند البته هیچ هنری نکردند خیال نکنید برای هنر عرض میکنم فقط در مجلس ماندند که از حق مردم دفاع کنند به اینها یک دقیقه وقت رادیو ندادند امکان تلفن و تلگراف از شهرستانها را ازشان گرفتند و در تبلیغات شروع کردند نوشته و طومار درست کنند برای اینکه خواستند بفرموده برادر ارجمندم جناب آقای دکتر بقایی طومار درست بکنند برای قوام ولی موفقیتی پیدا نکردند اینها خواستند طومار برای قوام درست کنند ملت ایران طومارهایی با خون خودش برای مصدق و برای سربلندی کشور ایران تهیه کرد که به بنده که یکی از اعضای کوچک این جبهه و نمایندگان هستم این همه طومار رسیدهاست یکی از کازرون یکی از بازار رشت است یکی دیگر هم که محلش را متاسفانه معین نکردهاند و کاغذ رویش را هم بنده غفلت کردم و پاره کردم یکی از قسمتهای مختلف نواحی آبادان و جنوب است که از خسروآباد و قصبهاست و تمام این طومارها و تلگرافات را تقدیم ریاست مجلس میکنم اما اگر یک مشت از عزیزترین برادران ما و شریفترین براداران ما شربت شهادت در روزسی ام تیر نوشیدند و فامیل آنها بی سرپرست ماندهاند و عده ایی دیگر الان مجروح و در مریضخانه هستند و فرزندانشان نان آور ندارند خوشبختانه ملت غیور ایران بفکر آنها هستند و اینها هم مبالغی است (اشاره به چکها و اسکناسها که در روی تریبون گذارده بود) که تنها برای من کوچک ارسال داشتهاند پنجهزار تومان پول و چک برای بنده تنها جهت کمک به بازماندگان مصدومین و شهدای روز ۳۰ تیر ارسال داشتهاند اسامی آنها را بنده لازم نیست بعرض برسانم یک چک بمبلغ سه هزار و هفتصدتومان و بالاخره یک فرد دیگری که نمیخواهد اسم او برده شود الان نامه نوشتهاست پانصد شیشه پنی سیلین چهار صد هزار واحدی و تعدادی سولفاتیازل که قیمتش از یکهزار و پانصد تومان متجاوزاست و اشخاص دیگر هم نامههایی نوشتهاند که دو سه نفراز مصدومین را حاضرند بخرج خودشان معالجه کنند بسیاری از محترمین بازار و بخصوص تحت توجهات آیت الله کاشانی یک دستگاه مرکزی درست شدهاست که از اشخاص خیر در تمام مریضخانهها پنی سیلین و گرانترین و با ارزش ترین داروهای دنیا را با رضا و رغبت تهیه کردهاند و در آنجا نگهداشتهاند میوه و دارو میبرند پرستار میبرند طبیب اگر لازم باشد میآورند وسایل جراحی تهیه میکنند برای آنکه آن برادرانی که با شرافتمندی شربت شهادت نوشیدهاند آنها بزرگترین پاداش را از ملت ایران گرفته باشند و برای اینکه خانوادههای آنها خوش باشند و فامیلشان سربلند باشند بنده اینجا درود بی پایان خودم را بروح ارواح شهدای آزادی عرضه میدارم و یقین دارم که تمام ملت ایران با احترام و عظمت روح آنها را همیشه یاد خواهند کرد و خدا را باید شکر کرد که این نهضتی که بیاری خداوند متعال شروع شده بیاری خداوند متعال هم خاتمه پیدا خواهد کرد(انشاء الله) بهرحال نسبت به بازماندگان مجروحین و مصدومین هم بنده یقین دارم که تمام ما آنها را برادران و خواهران خودمان میدانیم کما اینکه بسیاری از ما برای ملاقات آنها و عیادتشان در مریضخانهها رفتیم و صورتهای عرق زده و گردآلود و خونین رفقای خود را دیدیم و بوسیدیم و آنها اشک خوشی و مسرت در عین زجر و درد از چشمهایشان سرازیرشد.

نبوی – ضمن قرائت اعضای کمیسیون معلوم شد بعضی در چهار جا انتخاب شدهاند و پاره ایی انتخاب نشدهاند خواستم استدعاکنم مقام ریاست دستور فرمایند که این شعب امروز یا روز دیگری تشکیل جلسه بدهند و ترتیب این کار را بدهند. بنده تشکرمیکنم ابتدا از دوست عزیزم آقای مدرس که وقت خودش را به بنده لطف فرمودند وهمچنین آقای خلخالی که موافقت فرمودند بنده صحبت کنم و از بیانات بسیاراساسی آقای مدرس هم تشکر میکنم که مطالبی فرمودند اینجالازم بود گفته شود من تصور میکنم این احساسات مردم که قبل از این هیجانات اخیر بصورت طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات درآمده بود اگر به آن ترتیب اثر داده میشد کار باینجاها نمیکشید حالا هم باز همان مطالب مطرح است حالا هم تعداد زیادی طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات رسیده که چون توسط بنده فرستادهاند بایستی بنده اینجاتقدیم مقام ریاست کنم و باید عرض کنم که مضامین اینهاعبارتست از اولا تایید دکتر مصدق و نهضت ملی و در ثانی ابراز تنفر و انزجار نسبت به آن اشخاصی که خار راه پیشرفت مقاصد ملی باشند و حتی بعضی هم بحق یا باطل اسامی اشخاصی را ذکر کردهاند که امیدواریم درست نباشد یک مقداری هم که اخیرا رسیده راجع است باین فاجعه عظیمی که رخ داد و اظهار انزجار نسبت به مسببین آن و مخصوصا تقاضا و تمنی از عموم نمایندگان ملت و دولت که حتما انتقام این خونهای ناحقی که ریخته شدهاست بگیرند (صحیح است) مطالب دیگری که در اینجا ذکرشدهاست راجع است بدیوان بین المللی دادگستری لاهه و اظهارتشکر نسبت به قضات محترمی که جانب حق را نگاهداشتهاند و تبریک و تهنیت ملت ایران به مجلس شورای ملی بنده تصورمیکنم که کمترین چیزی که نسبت به این احساسات میشود دراین جا اجراکرد این است که لااقل نام محلهایی که این طومارها را فرستادهاند ذکر بشود بنده صورت آنهارابرداشتهام این طوماری است از اهالی شیراز که بسیار زیبا و چنانکه حق مردم آن شهر است با خط بسیار خوبی در ۱۵ متر چلوار نوشتهاند و دادهاند اینجا که تقدیم میکنم طوماری است از اهالی خرمشهر دیگری از اردکان فارس باز از اهالی شیراز بوسیله محمدحسن اتحاد خیاط و دیگری از کارگران و کارمندان فنی شرکت سهامی چای طومار دیگری است از کارمندان ناحیه راه آهن جنوب.

زیباترین قسمت های خانه یک نورگیر و یک راهرو است که با شیشه های رنگی و آینه ها تزئین شده است. این لکهها اگر قبل از وقایع قیام ملی بود باز مورد پوزخند بعضی از آقایان واقع میشد ولی با چشم خودتان دیدید برای حفظ استقلال این مملکت جلوی تانک ارتش ایستادند و عقب نشینی نکردند و ثابت کردند که این طومارهاییکه امضاء شده ظاهری نیست ملت ایران استقلال خودش را با خون خودش ضمانت کردهاست ناچار من این طومارها را تقدیم مقام ریاست میکنم که همانطوریکه آقای مکی تقاضا کردند دستور بفرمایید اینها را که افتخارات مملکت ایران است در یک محل مخصوصی بایگانی بشود اما راجع به تلگرافاتی که رسیده از کرمانشاه، قصرشیرین، خمین، شیراز، همدان، کنگاور، اسدآباد، قصرشیرین، صحنه، شاه آباد، خرمشهر، سنقر، اصفهان، مشهد، اسدآباد کردستان مقدار بسیار زیادی تلگرافات رسیدهاست چون این تلگرافات یک قسمتش اظهار قدردانی از بنده و رفقای بندهاست اینها را بنده سند افتخارات خودم میدانم اینها را اجازه میخواهم که تقدیم مقام ریاست مجلس نکنم ولی آنچه مربوط باین عمل نیست و مربوط باظهار انزجاز از دولت قوام و تقاضای انتقام خون جوانان ملت است تقدیم ریاست مجلس میکنم و عرایض خودم را خاتمه میدهم و بقیه وقت خودم رابه آقای مهندس حسیبی میدهم.

مهندس حسیبی – بنده معذرت میخواهم و از این عنایتی که آقای رئیس فرمودند بسیار متشکرم چون یکقدری بیشتر صحبت کردم ولی مثل اینکه تمام آقایان نمایندگان با این موضوع موافق هستند (نمایندگان – بفرمایید) این طرحی است به امضای سی نفراز آقایان نمایندگان که تقدیم مقام ریاست میکنم (مکی – ۲۰نفر) و اگر اجازه بفرمایید بخوانم (شمس قنات آبادی- با سه فوریت است) باورکنید ملت ایران بیدارشدهاست باور کنید ملت ایران حق خودش را خواهد خواست بهر قیمتی که باشد روزسی ام تیر برادران ما یک چوب در دست نداشتند بخدا، امروز در اتوبوس که بودم راننده میگفت آقا من دلم ریش ریش است گفتم چه شده؟

فعلا آنچه محتاج بتذکر میدان این است حوادث خونباری که بقیمت جان عزیزترین فرزندان و ریختن پاکترین خونهای جوانان ایران تمام میشود اگر یک درس عبرت و مبنای تصمیمات مفید برای آتیه مملکت قرارنگیرد نه تنها نتیجه جانبازیهای گرانبها را برایگان از دست دادهایم بلکه مورد لعن و نفرین شهداییکه جان شیرین را بر سر سودای وطن از دست دادهاند نیز قرار خواهیم گرفت. یعنی آنچه که ملت ایران با بیصبری از ما انتظاردارد. آنچه مورد تصدیق خاص و عام بوده و جای هیچگونه شک و انکارش باقی نیست ملی و ضروری بودن نهضتی است که برای تحصیل حقوق مسلم در قاطبه ملت ایران بوجودآمدهاست.

در پایان از این فرصت استفاده نموده و ضمن تقدیم سپاسگذاری ملت ایران بقضات حق پرست و حقیقت بین که دادگاه لاهه که با اعلام عدم صلاحیت خود حقانیت ایران را تایید فرمودهاند این موفقیت را بملت ایران تبریک عرض میکنم (احسنت، احسنت) و نیز تلگرافات زیادی در موضوع اظهار خوشوقتی از سقوط حکومت چند روزه قوام السلطنه و نخست وزیری مجدد جناب آقای دکتر مصدق و موفقیت ملت رشید ایران در مبارزات داخلی و خارجی باینجانب و رفقایم رسیدهاست که عینا تقدیم مقام ریاست میشود چون در غالب آنها نسبت بعموم نمایندگان محترم طرفدار ادامه نهضت ملی ایران اظهار تشکر و پشتیبانی شدهاست لذا احساسات بی شائبه و مراتب قدردانی و سپاسگذاری مردم شرافتمند و حساس آذربایجان را که همواره در مصائب و شدائد سینه خود را سپر بلا ساختهاند بحضور نمایندگان محترم تبلیغ میکنم و از احساسات پاک آنان که بوسیله تعطیل عمومی چند روزه و مخابره تلگرافات و ارسال نامهها و طومارها و غیره اظهارداشتهاند نهایت سپاس گزاری را مینمایم ضمنا چند دقیقهای هم که از وقتم باقی مانده به جناب اقای دکتر شایگان میدهم.

آقا ما الان در گیلان ۲۵۰ هزار تن برنج داریم چهل هزار تن در سال خارج مىشود چم پا حالا کیلویى یازده هزار ریال است ۲۵۰ هزار ضرب در هزار کیلو ضرب در یازده قران ببینید چقدر مىشود صدى ۲۰ صدى پانزده آن را حساب کنید چقدر میشود (مهندس غروى – حساب کنید چقدر میشود) شما مهندس هستید حساب کنید من قاضى هستم ما مقدار زیادى توتون داریم و الان عرض خواهم کرد که در کمیسیون بودجه جناب آقاى کاظمى فرمودند که به حمدالله کارهاى ما مرتب است و ما هم خیلى شوق و ذوق کردیم ولى بعد فرمودند که قسمت اعظم عایدات از محل توتون است ولى ایشان توجه نفرمودند که این توتونکارها الان چه وضعى دارند و چطور زندگى میکنند و رعیت بدبخت و بیچاره است این هست اتحادیه توتونکاران شمال که جناب آقاى دادور ریاست آن را دارند و میچرخانند مىفرمودند که رعیت بدبخت آمده بود آنجا در اداره دخانیات یک کت پاره پاره و از پیراهن فقط چیزى نازک و یک قسمتش که پاره نمیشود از پیراهن دارد آمده که طلبش را بگیرد هزار تومان طلب داشته است بعد از این که باز او را معطل کردهاند آمده بالاخره گفته است لااقل پنج قران بده به من نان بخرم بخورم (دادور – دو میلیون تومان طلبکار هستند) این خوب نیست آخر گیلانى بدبخت شرافتمند چقدر تحمل بکند شما بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از راه دخانیات عایدى در این مملکت دارید اگر عایدى مملکت ما تقریباً هزار میلیون تومان است اقلاً یک دهمش را زارع بدبخت گیلان براى شما تأمین میکند (نریمان – دویست میلیون تومان است) آخر ما تنها نیستیم گرگان، آذربایجان و کردستان هم دارد.

سابقه نشان داد که بالاخره تصویب میشود و فقط یک ضرر بی جایی است که به آقامیزنند. نایب رئیس – بموجب آئین نامه به بیش از یک نفر نمیشود داد. یکی از نمایندگان – مدتی هم فرار کرد . باید به این فداکاران کمک کرد و قدردانی نمود (صحیح است) و بدها را محاکمه و تنبیه کرد (صحیح است) تا زمانیکه در مملکتی تشویق و تنبیه از راه قانون نه از راه عملیات فردی انجام نشود آن ملت نمیتواند به بترقی و تعالی خودش مطمئن باشد و من یقین دارم که یکنفر از نمایندگان نیست که ماده واحده مربوط به ضبط مایملک قوام و ماده مربوط به محاکمه ملی مسئولین این امر و کسانی که خوشرقصی کردهاند در این اعمال مثل آن افسر بیشرم و بیشرف شهربانی که اسمش گویا قربانی است، کحال، فاطمی اینها افسران بیشرفی هستند که با پارابلوم خودشان برادران شما، فرزندان شما را که پشت تیرها قایم شده بودند زدند آیا در جنگ بین دو دشمن خونخوار این عمل اتفاق افتاده؟

اراضی مزروعی منظور در تبصره ۶ ماده ۳ قانون به ترتیب مندرج در این ماده فروخته خواهد شد چنانچه قناتی متعلق به خود کشاورزان باشد از اراضیآبگیر متصل به آن به اندازه سهمیه خارج از قرعه به آنها فروخته میشود چنان چه صاحبان قنات متعدد باشند بین آنها نیز از اراضی مذکور قرعهکشیخواهد شد. قانون راجع به تحصیل ۱۵ میلیاردریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. ج – تکمیل ارزیابی کلیه منابع طبیعی کشور به وسیله سازمانهای اجرایی مربوط در قالب بک برنامه مشخص.

دیدگاهتان را بنویسید