مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲ – ویکینبشته

۴۳. آژانس به نظارت خود بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، یدین و زنون (MIX) ادامه داده است. اما در سال ۸۹ به عنوان مرکز استان البرز معرفی شد و امروزه یکی از شهرهای بزرگ و پرطرفدار ایران برای کار و مهاجرت محسوب می شود. فایده دوم استفاده ایست که ملت ایران از علوم و صنایع و سرمایه آنها خواهد برد من از آقای دکتر مصدق خواهش دارم باین موضوع توجه مخصوصی فرموده و نظر رجال با تجربه را قبل از اینکه قانون امضا و اجرا گردد جلب نماید تا مانندلایحه قانونی تشویق صادرات که اگر چه من حیث المجموع بسیار مفید میباشد اما معایبی دارد که باید حتما اصلاح گردد و چون وقت کافی نیست نظریات خود را در این خصوص که در واقع نظر هشتاد در صد از بازرگانان صادراتی میباشد مسقتیما به اطلاع ایشان خواهم رسانید.

از وزارت بهداری و انجمن شهر کرج و رئیس انجمن و رئیس بهداری آنجا که برای احتیاج بیمارستان کرج از بذل هر قسم کمک مادی و معنوی خودداری نکردند صمیمانه تشکر میکنم از وزارت فرهنگ خواهش دارم توجه مخصوصی به فرهنگ شهریار و ساوجبلاغ بفرمایند در خاتمه توفیق همه را در راه سعادت به کشور از قادرمتعال خواستارم. مرمر زردسبزی زننده. سنگ هنوز میدرخشید و رگههای سفید و صورتی در آن مشخص بود و کلمات مشکی برجسته و خوانا.

محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم یا بوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند. اگر هدف اصل ششم انقلاب را اصلاح و تعدیل رابطه میان شهر و ده از نظر برخورداریبیشتر و بهتر روستانشینان از آموزش و پرورش بدانیم، غایت اصل دوازدهم را در درجه اول در دگرگونی یا بهبود هدفها – روشها – وسائل و سازمانآموزش و پرورش باید جستجو کنیم.

اخگر – قریب چهل سال قبل که جنگ بین المللی اول درگیر بود عساکر دولت انگلیس با اینکه کشور ما بیطرف بود به بوشهر حمله آورند و بوشهر را اشغال کردند مردم رشید و دلاور شهرستان بوشهر قریب ۳ سال در یک دشت همواره با نداشتن هیچگونه وسایل با ارتش متجاوز جنگیدند و در این راه واقعا از حیث شجاعت و دلیری موجب افتخار تاریخی ایران شدند بعد از این واقعه عمال استعماری که دولت انگلیستان یکی از جهت انتقام گرفتن از این مردم رشید و یکی هم از جهت اینکه برای شرکت نفت سابق کارگر ارزان قیمت لازم بود چنان وسایل خرابی این شهرستان را فراهم آورند که بجای اینکه همه جا توسعه و ترقی پیدا کردهاست روزبروز برخرابی این شهرستان افزوده و حال صورتی پیدا کردهاست که این بنادر بحال مخروبه افتادهاست.

ریگی – بنده مایل نبودم وقت آقایان نمایندگان را گرفت مزاحم مجلس بشوم ولی چه کنم وظیفه سنگین نمایندگی مردم محروم مجبورم نمود که دردهای آنها را از پشت تریبون مجلس بسمع اولیای دولت برسانم آقایان نماینده محترم نماینده سابق بلوچستان در راه پیشرفت و ترقی آن محل با موقعیتهای مناسب قدمی برنداشته روی این اصل مردم بلوچستان تصمیم گرفتند یک نفر محلی را بوکالت خود انتخاب نمایند با این که ۱۹ سال بود بنده از بلوچستان شدم نمیخواهم با تشریح جریان انتخابات وقت مجلس را بگیرم ولی بنام حق شناسی از موکلین محترم خود ناچارم در این جایگاه مقدس که خانه ملت است عرض کنم مردم رنجدیده بلوچستان باوجودیکه اعمال وکیل سابق جدابرعلیه آنها مبارزه مینمودندحتی باوجود دستوراکید جناب آقای نخستوزیر مبنی برعدم مداخله ماموریت دولت درانتخابات ایران شهر که مرکزانتخابات بودکلیه مامورین دولت جزدادگستری و ثبت اسناد آمار ارتش گمرک حتی روفتگران شهرداری هم بسودوکیل سابق کارمی کردند معهذامقاومت سرسختانه مردم ستمکشیده آنان را مغلوب و منکوب نمود این مردم که اکنون اولین پیروزی خود را طی نمودهاند بنده را در فشار و مضیقه قرارداده و از بنده انجام کارها را میخواهند که واقعا وظیفه قانونی و وجدانی یکنفر نمایندهاست بنده ناچارم در ساحت مجلس شورای ملی عرض کنم وضع تمام شهرستانها خراب است اولیای امور جز تهران بجای دیگر توجهی ندارند در این موقعیت حساس باید دولت بوضع شهرستانها توجه و رسیدگی فروی نمایند وگرنه با وضع کنونی راه تبلیغات سوء برای عمال بیگانه و خیانتکاران باز است اگر توجه نشود حوزه انتخابیه بنده از تمام شهرستانها بدتر است پس از عرض این مقدمه اینکه خواستههای مردم محروم بلوچستان را بعرض آقایان رسانیده و از دولت تقاضای اقدام فوری درباره آنها را دارم.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سفارت شاهنشاهی در برن – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای علی کنگرلو به سمت مترجم زبان فرانسه و ماشیننویسلاتین – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. البته دولت هم باید از هر قسم کوشش در راه تقلیل بودجه و ازدیاد مواد تولیدی مخصوصا توجه به کشاورزی و تشویق صادرات با مطالعه عمیق تر کوتاهی نکند و درعین حال که باید بانهایت علاقه کارنفت را به طوریکه صلاح و مصلحت ملت ایران اقتضا نمایند با حسن تدبیر و خونسردی تعقیب و دنبال کند در فکر کارهای تولیدی و تقویت مالی و اقتصادی کشور طبق نقشه صحیح و ثابت باشد من هیچوقت مایوس نبوده و بلکه امیدوار بوده و هستم که با مختصرتوجهی وضع کشور اصلاح و بهبودی خواهد یافت و مسلما همینکه کار اقتصادی کشور ما سر و صورتی به خود گرفت خریداران نفت که فعلا تحت تاثیر عمال شرکت سابق نفت از خرید نفت ما خودداری میکنند متوجه خواهند شد که احتیاج مالی ما مرتفع شدهاست و با کمال میل به بهای حقیقی و عادلانه نفت ما را خواهند خرید.

امامی خوئی ـ عرض کنم آقای موقر ضمن بیاناتشان آنروز فرمودند که ما در مملکت پزشک کم داریم ومن عرض کردم درولایات اصلا نداریم نوشته شدهاست ما اصلا پزشک نداریم و این جمله دو ولایات از قلم افتاده و در خارج انعکاس بدی میکند و خواهند گفت که ما در ایران اصلا طبیب نداریم در صورتیکه من عرض کردم در ولایات اصلا طبیب نداریم. پیراسته – بنده قبل از اینکه به اظهاراتم شروع بکنم یادداشتی آقای دکتر طبا نوشتهاند و خواهش کردهاند که به عرض آقایان برسانم بنده عین آن را میخوانم، جناب آقای دکتر ملکزاده در جلسه دیروز مجلس سنا ضمن نطق خود اظهار داشتند که یکی از آقایان پزشکان نماینده مجلس مبلغی ارز دولتی برای خرید لوازم جراحی از دولت خریداری نمود و با فروش آن در بازار آزاد بیش از ۲۰۰۰۰۰ تومان استفاده نامشروع نمودهاست.

دکتر بقایی – در جلسه گذشته جناب آقای وزیر اقتصاد چون صورت سوالات بایشان نرسیده بود تقاضا کرده بوند که جواب سوال مربوط بایشان باین جلسه موکول بشود می خواستم خواهش کنم که آقای رئیس در نظرداشته باشند. دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان – آقای دکتر بقایی سی دقیقه. کهبد – با اینکه قبل از تصویب به معرض افکارعامه گذاشته شده معذلک لوایح آزمایشی است که بعدا به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید و در عمل اگر نقایصی پیدا شود ضمن تصویب قطعی درمجلس شورای ملی اصلاح خواهد شد بهر حال بنده بسهم خود از جناب آقای نخستوزیر و سایرآقایانی که دراین خصوص زحمت کشیدهاند تشکرمیکنم.

با توجه به افسانه ، اولین افرادی که در اینجا اقامت گزیدند ، سربازانی بودند که تقریباً 800 سال پیش درگیر عملیات نظامی بودند ، که به طور اتفاقی مخروطها را پیدا کردند و از آنها به عنوان استتار و اسکان موقت خود استفاده کردند. در لایحه اصلاحی اخیر ازدیاد سهم کشاورزان بنده هم پیشنهاداتی خدمت ایشان تقدیم کردم و خیلی متشکرم که بعضی از آنها قبول و در لایحه مزبور گنجانده شد بقیه نظریات و پیشنهادات خود را به کمیسیون مخصوص تقدیم خواهم داشت.

ریگی – از طرف وزارت بهداری تقاضامیکنم برای جلوگیری از تلفات اهالی بلوچستان با همکاری سازمان شاهنشاهی که در ایرانشهر درمانگاه دارد برای تاسیس یک بیمارستان در ایرانشهر اقدام فرمایند. در خاتمه از وزارت راه تشکرمیکنم که راه شهریار را شروع نمودهاند امیدوارم دستور فرمایند زودتر تمام شود همچنین از اداره کل ژاندارمری و تیمسار سرلشگر علوی امتنان دارم که با برگزیدن افسران لایق امنیت شهریار و ساوجبلاغ تا حدی تامین شدهاست. طبق محاسبه ایکه بعمل آمده حد متوسط برداشت محصول شتوی ایران در حدود تخمی ۵ الی ۶ تخم تجاوزنمی کند و این کمبود سطح تولید نه زارع را سیر میکند نه مالک را بنده مخبر کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان هستم و با چند نفر از همکاران محترم به تمام نامهها و تلگرافات و نظریات رسیده با کمال دقت رسیدگی و توجه نمودهام مضامین و مفاد همه آنها یکی است و همه از فقدان وسائل و کمبود محصول و بهای نازل محصولات شکایت دارند طبق روزنامهای که جناب آقای وزیر کشاورزی برای من فرستادهاند در ترکیه ۲۸ هزار تراکتور مشغول بکار میباشد و از ۱۹۴۶ به بعد ۲۶ هزار تراکتور به آن کشور وارد شدهاست ولی در ایران حدود ۱۴۰۰ تراکتور که بیش از یکهزار آن از کار افتاده و بقیه هم اسقاط است تجاوز نمیکند سرمایه بانک کشاورزی بسیار ناچیز و کم است باید حتما اضافه شودکه با شرایط مناسب و بهره کم باعتبار محصول به کشاورزان وام داده شود از حسن اتفاق رئیس فعلی بانک کشاورزی آقای مهندس بیات مرد بسیار درست و واردی است و تا حدی اشکالات را مرتفع نمودهاست.

کهبد – درپیرامون گزارش سه ماه جناب آقای نخستوزیر که در چند جلسه متوالی در مجلس شورای ملی قرائت گردید با کسب اجازه از همکاران محترم مطالبی بطور اختصار بعرض میرسانم. شرکتهای تعاونی لازم و مفید است که بوسیله آنها مایحتاج کشاورزان بقیمت مناسب تهیه شود به کارخانجات قند و چغندرکاران باید توجه شود و کشاورزان را تشویق به کشت چغندر نماید که هم کشور از واردات قند بی نیاز گردد و هم کار برای بیکاران تهیه شود برای تشویق کشاورزان و چغندرکاران همیشه در مقابل تحویل چند تن چغندر۸ کیلو قند بقیمت مناسب یعنی ۱۵ ریال فروخته میشد امسال قسمت را ۲۵ و ۱۷ ریال معین کردهاند عدهای از چغندرکاران نزد بنده آمده و از موضوع شکایت داشتند خدمت جناب آقای نخستوزیر شرفیاب شده مراتب را باستحضار ایشان رساندم و فورا دستور فرمودند و آقای مدیر عامل سازمان برنامه هم حضور پیدا کردند بعد از یک سلسله مذاکرات بالاخره برای تشویق چغندرکاران در مقابل تقاضای بنده دستور فرمودند بجای ۸ کیلو قند۱۲ کیلو فروخته شود اگر چه نظر چغندکاران و کشاورزان را تامین نمیکند و از گرانی شکایت دارند ولی از این اقدام جناب آقای نخستوزیر تشکر و امتنان دارم.

وکیلپور – بنده عرایضم خیلی مختصراست ضمن اظهار تاسف از این سانحه اخیر هواپیمایی خواستم بعرض آقایان برسانم که یکی از مقتولین این حادثه محمدحسن نادری جهرمی بودهاست که ماموریت پیک نخستوزیری را داشتهاست این جوان در کمال صداقت و صمیمیت خدمت میکرد بطوریکه جلب توجه جناب آقای نخستوزیر را فراهم کرد و مخصوصا ماموریت پیک نخستوزیری را باو محول کردند و این خیلی فرق دارد با دیگران از نظر اینکه در راه انجام وظیفه و در حین انجام وظیفه و بخاطر انجام وظیفه مقتول شدهاست این است که بدین وسیله خواستم جلب توجه آقایان را بکنم و از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که جلب توجه دولت را بفرمایند و یقینا خود آقای نخستوزیر هم نسبت به این موضوع توجه دارند که یک مستمری برای ورثه او معین بفرمایند مخصوصا این که پدر او یک پیرمرد نابینایی است دوخواهر و یک برادر صغیردارد و کاملا مستحق هستند که به آنها یک کمک مستمری بشود (صحیح است) موضوع دیگری که خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم و مخصوصا توجه جناب آقای نخستوزیر را جلب بکنم راجع به این پیشامدهایی است که در این چندماه اخیر نسبت به مستخدمین دولت پیش آمده چون بنده احساس میکنم که در این چندماهه همیشه یک موجباتی برای ناراحتی خیال اینها فراهم شده یک روز آمدند تصویب نامههای استخدامی را نقض کردند یکروز آقای وزیر دارایی آمدند گفتند صد هزار نفرمستخدم زیاد است در حالیکه بنده اعتقاد دارم در یک مملکیت که پستخانه اش باید چند برابر فعلی باشد در یک مملکیت که آمار کشاورزی نداردآمار بهداری ندارد آمارصنعتی ندارد آمار اقتصادی ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار صحیحی از کارمندان خود ندارند در یک چنین دستگاهی این همه زجردادن مستخدم دولت صحیح نیست و من خیلی خوش وقتم که شخص آقای نخستوزیرکه جز بخیر و صلاح مردم این مملکت نظری ندارند توجهی باین موضوعات دارند و در این تجدید نظری که کردند تاحدی ارفاق کردند ولی با همه این حرفها این لایحهای که اخیرا راجع به سازمان وزارتخانهها تهیه فرمودهاند نواقص و معایب بسیاری است که در حقیقت حکم این را دارد که مستخدم دولت را قبلا محکوم کند بعد بازنشسته میکند مستخدم دولت را محکوم میکند بدون اینکه باو حق دفاع بدهند بنده میخواهم مخصوصا استدعاکنم که یا اصلا آن ماده ۳ را از آن لایحه بردارند و یک مساعدتهایی از نظر بازنشستگی اگر ممکن است درباره کارمندان بکنند و اصولا اگرمی خواهند قانون بازنشستگی را اجرا کنند و یک عدهای را که بسن بازنشستگی رسیدهاند با کمال احترام از خدمت معاف بدارندبنده خیال میکنم که خیلی از این کثرت کارمندان کاسته میشود و منظور دولت هم عملی میشود والا بدون اینکه آنها را از نظرحسن شهرست و سوءشهرت تفکیک کنند صالح و طالح را بشناسند بدون اینکه حق دفاع به آنها بدهند نباید همه را یکسان بازنشسته کرد و اگرممکن است در این لایحه حق تجدید نظری برای کارمندان بدهند یک تجدید نظری که چند نفر از متسشاران دیوان عالی کشور در آنجا شرکت داشته باشند و ضمنا میخواهم عرض کنم که یک غلطی هم در خود لایحه هست که نوشتهاند واجدین شرایط بازنشستگی میتوانند این وضع واجدین باید غیر واجدین باشند.

۱- طبق آمارهای واصله ازواحدهای اعزامی درمناطق زیرعملیات مبارزه با مالاریا انجام گرفته درگیلان ۱۳۹۴ قریه ۷۸۵۲۷ ساختمان که مجموعا دارای چهار صدونوزده هزاروسیصد وچهل ویک نفر جمعیت میباشد سمپاشی شدهاست. مبارزه با امراض نباتی و ازبین بردن حشرات مضره ضروری است. میزان مواد هستهای که به شکل UF6 غنی شده تا سقف ۵ درصد از U-235 باقی مانده است، ۷۶۰۹ کیلوگرم است. علتش این است که این یک قران برای اوفرق میکند یعنی اگرکه گرفت توی جیبش است واگرنگرفت توی جیبش نیست چون مال فرداست غریزه هرحیوانی جلب منفعت است ولواینکه آن منفعت به ضرردیگری تمام شود.

منظور این است که مدت جنایت را که دو ثلث منظور شده نصف باشد و مدت جنحه را ثلث در صورتیکه در جنایت نصف را طی کرده باشد و در جنحه ثلث البته رای توضیح عرض کنم که فلسفه مجازات برای اصلاح مجرم است که اخلاق او خوب شود و فردمفیدی بشودهمانطورکه جناب آقای ملک اسمعیلی در جلسه قبل فرمودند اتفاقا در اغلب کشورها برای مجازات حدی را قائل نشدهاند و همینقدر که تشخیص دادند مامورین قضایی که یک مجرمی تنبه پیدا کرده و یک فرد مفیدی ممکن است بشود اورا آزاد میکنند از طرف دیگر خوشبختانه درمملکت مامجرم بالفطره کمتر هستند و اینها کسانی هستند که در نتیجه فقر و استیصال یا در اثرضعف اخلاقی در اثر تحریکات اعصاب از قبیل مستی و یا فقر و پریشانی مرتکب جرم شدهاند درعمل هم دیدهایم غالبا این قبیل مجرمین یا ازشدت تاثر انتحار کردهاند یا خود را به مامورین قضایی تسلیم کردهاند بنابراین بنده از نظر ارفاق بحال این قبیل مجرمین باستثنای قتل عمد نسبت به سایرین که مجرمین عادی هستند پیشنهاد کردم چنانچه در جنایت نصف از مجازات را طی کرده باشند و در جنحه ثلث اینها از قانون استفاده کنند.

مگه شما در بابل کار نمیکنید؟ اصولاً باید به شما بگویم که این نزدیکی که ما با کشورهای شرقی و بخصوص با شوروی ایجاد کرده بودیم در مردم یک آرامشی بوجود آورده بود و احساس میکردند که این تفاهمها جنبههای دیگری هم داشت و واقعاً نتیجه زحمات اعلیحضرت بود. لایحه ازدیاد سهم کشاورزان با اینکه کمک موثری به زارعین ایران شده معذلک تمام زندگانی زارع را اصلاح نمیکند باید عوامل اصلی را در نظر گرفت. بهرجهت اگر ملت ایران حس بدبینی و کینه توزی را نسبت به همدیگر از خود دور کند و تمام ملت دست اتفاق بهمدیگر داده و با از خود گذشتگی بیشتری و با تشریک مساعی همدیگر مشکلات را از پیش پای خود بردارند و پیرامون اغراض خصوصی و شخصی نگردند و منافع خصوصی خود را ضمن تامین منافع عمومی درن ظرداشته باشند محققا موفق و منصور خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید