مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

شرحی هم از طرف جمعی از مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت رسیدهاست که چون مفصل است از قرائت آن صرفنظر میکنم وخلاصه آن این است که عدهای از افراد بی بضاعت برای اینکه از پرداخت کرایه منزل که واقعا خیلی سنگین و سرسام آور است نجات پیدا کنند وکمکی به هزینه زندگانیشان بشود از اراضی شمال نهر کرج خریداری کردهاند و چند سال است هر کدام شاید یک ساختمان مختصری هم برای خودشان کردهاند یا در دست ساختمان است اداره لوله کشی سال گذشته اعلان کردهاست که چون اراضی مزبور برای تصفیه خانه لوله کشی لازم است این اشخاص بایستی اراضیشان را به اداره لوله کشی بفروشند و قیمت راهم بنرخ سال ۱۳۲۳ بگیرند معلوم نیست اداره لوله کشی با چه مجوزی چنین اعلانی کرده و چنین تصمیمی را گرفتهاست (حاذقی ـ کار عمومی مقدم بر منافع خصوصی است) آقا منافع افراد را هم باید در نظر گرفت وحقوق طبقه مستخدم دولت و طبقه ضعیف را هم باید مراعات کرد و باید به آنها کمک کرد.

در این مورد می توان گفت از قدیم الایام غذاهای مختلفی در این شهر موجود بوده اند که افراد می توانند با خرید آنها وعده های غذایی خود را در شهر کرج تامین نمایند. اگرچه امروزه تعداد زیادی مغازه و مراکز مدرن تأسیس شده است ، بازار تبریز همچنان قلب اقتصادی مهم در این شهر و هم در شمال غربی ایران باقی مانده است. نایب رئیس ـ آقای ارباب چند دقیقه وقت بیشتر باقی نمانده. ارباب ـ بلی چشم بهر حال چون آقای رئیس اظهار فرمودند که وقت قریب به اتمام است بنده بقیه عرایضی که دارم موکول بوقت دیگری میکنم و در عین حال که روح و فکر جناب آقای دکتر بقائی را بلندتر از اینها میدانم ومطمئن هستم که شاید نوشتن این مطالب ناشی از تلقین بعضی از عناصر است که نفع خودشان را میبیننداین بود که خواستم در این جا متذکر شده باشم که ما مقصودی نداریم جز عمران و آبادی بلوچستان و تمام نقاط کشور ایران و بهر کیفیتی که بهتر اداره بشود ما خواهان آن هستیم و چنانچه در وضع مامورین بلوچستان و ترتیبی که مقرر است و وارد عمل هستند دولت دست بزند وبا تغییری بدهد یا فلان فرمانداری یا به بخشداری و یا فرماندار کل را به فرمانداری تنزل بدهد بنده این اقدام را یک اقدام تخریبی میدانم و ناشی از سیاستی میدانم که نمیخواهد بلوچستان آباد و عمران بشود.

بنده از مقام ریاست استدعا میکنم که عین این نامه را ببنده نوشتهاند مقرر فرمایند با یک شرحی به اداره لوله کشی بفرستند و توصیه مؤکد بشود که به این اشخاص تعدی نکنند (صدرزاده ـ برای پیشرفت لوله کشی باید یک مقررات خاصی وضع شود) عرایض دیگری هم داشتم ولی چون میدانم وقت گذشتهاست موکول میکنم بوقت دیگر. قبادیان ـ همانطور که در جلسات پیش هم تذکر داده شد د رموقع مذاکرات قبل از دستور بایستی یک یا دونفر از هیئت وزراء حضور داشته باشند حالا هم هیچیک از آقایان وزراء نیامدهاند تقاضا میکنم این را تدکر بدهید.

ریاست محترم مجلس شورا یملی هیئت نظارت استخراج آرای جهت انتخاب شش نفر برای نظارت سازمان برنامه با حضور آقایان صدرزاده و دهقان و دکتر سید امامی از طرف هیئت محترم رئیسه آرای متخذه را استخراج و قرائت نموده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند. ریاست محترم مجلس شورای ملی آرای متخذه در جلسه سه شنبه پنجم اردیبهشت ۲۹ بهمن برای انتخاب هیئت مرکزی اعضای دیوان محاسبات با حضور نمایندگان محترم هیئت رئیسه مجلس استخراج و قرائت گردیده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند. نایب رئیس ـ نتیجه آرای متخذه جهت اعضای هیئت نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات قرائت میشود.

نایب رئیس ـ بنابراین بترتیبی که قرائت شد شش نفر بعضویت هیئت نظارت سازمان برنامه و هشت نفر بعضویت دیوان محاسبات انتخاب شدند. این نان تبریز است تبریز، دیروز یک عدهای بنده را ملآقات کردند که بعضی از آنها تازه از تبریز آمده بودند (بهادری ـ الان وضع نان آنجا خوبست) خوب پس اینها اختراع کردهاند (امامی خوئی ـ آقای آشتیانیزاده اجتهاد در مقابل نص مورد ندارد) وضع مملکت خیلی خوب است موضوع دیگر جریان قضیه شاهی است که گفته میشود تحریکاتی در کار بودهاست آقا مردم نان ندارند پولها در جاهای مخصوصی خرج میشود و مخصوصا در سازمان برنامه که مبالغ زیادی آنجا تلف میشود بنده مشغول جمع آوری یک اطلاعات کامل و کافی هستم نسبت به جریان برنامه هفت ساله یا هفده ساله یا هفتاد ساله که بعدا در مجلس مطرح میکنم و از ولخرجیها و گشاد بازیهای بیموردی که در آنجا هست صحبت خواهم کرد.

این برای نمونه بود، اما بیشتر دستگاههای مملکت این طور نبودند و نیستند زیرا همانطور که عرض شد هیچ عضو دولت خودش را مسئول هیچ کاری نمیداند و افراد زیادی که داخل در یک مشاغل خاصی شده ان اکثرا در عرض هم و به موازات هم یک کاری را شروع میکنند و آخر هم هیچ کاری انجام نمیشود مسئولیت هم لوث میشود و نمیتوانیم بگوییم آقای مدیر کل، آقای معاون اداره یا یک عضو در سایه بیعلاقگی تو به قانون و بی توجهی تو به وظیفه یک همچو ضرری به مملکت واقع شد هم حقی از مردم اضافه شد، بنابراین نظر این بود که سازمان برنامه مجاز باشد یک اشخاصی که تاکنون عضو دولت شده بودند حقوق از دولت میگرفتند بخدمت دعوت بکند و خلاصه یک قسمت مهمی از بودجه برنامه صرف حقوق این اعضای جدیدنشود، (افشار صادقی ـ از اشخاص متخصص باید استفاده کرده) اشخاص متخصصی که تا کنون بیماری عضو دولت شدن پیدا کرده بودند عضو دولت شده بودند و دنبال کار آزاد نمیرفتند منظور این بود که از اینها استفاده شود برای اینکه ما سال گذشته را که حساب کردیم دیدیم بیش از ۸ هزار میلیون بودجه که داشتیم بیش از ۹۰ در صد بمنظور حقوق پرداخت شده بود و در حدود ۱۰ در صد آن صرف یک کارهایی شده بود که مربوط بپرداخت فوق العاده واضافه مزایا و غیره شده بود و برای این مملکت هیچ کارعمرانی انجام نشده بود و خزانه هم پولی نداشت ومنظور این بود که اعضای جدیدی استخدام نشود علاوه براین در اصل قانون پیش بینی شده اعضای مورد احتیاج از دستگاههای دولت بسازمان برنامه داده شود با همان حقوق و مزایا خدمت کنند و منظور اول این بود که اعضای دولت با تشبث همه حمله و هجوم بسازمان برنامه نیاورند و نظر دوم این بود که تفاوتی بین آن کسانی که در سازمان برنامه خدمت میکنند و آنهایی که در دستگاه دولت هستند تفاوتی از حیث حقوق و مزایا نداشته باشند تا اینکه سیل اعتراضات هر روز بطرف مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرازیر بشود در قسمت اول با فشار و اصراری که دولت کرد یک استثناء قایل شد که تنها در صورت ضرورت، ضرورت قطعی که متخصص لازم دارند که در حال حاضر از دستگاههای دولت حقوق نگیرد میتوانند اورا استثنائا به خدمت دعوت بکنند با چندین قید تا اینکه در حقیقت اطمینان خاطر پیدا شده بود که جز در مورد ضرورت یک عضو تازهای بخدمت دعوت نشد اما در موضوع دوم که مجاز بودن دستگاه سازمان برنامه بود با انتقال اعضایی از ادارات دولتی بسازمان برنامه این موضوع البته در قانون معین شده بود و تصریح شده بود ولی دولت یک تقاضایی کرد از مجلس شورای ملی و آن تقاضا به کمیسیون برنامه مراجعه شد، آن تقاضا این بود که سازمان برنامه مجاز باشد در مواردی که ضرورت ایجاب کند و غیر از آن راهی نباشد برای اخذ نتیجه بتواند بهر کسی که صلاح میداند و ضرورت دایمی باشد یک اضافه حقوقی، اضافه خرجی کمک کند که کمیسیون برنامه یا قبول این تقاضا که در حقیقت ماده واحده شده بود موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد، بحث شد موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد.

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخصوصا شمرده صحبت میکنم واستدعا دارم آقایان نمایندگان محترم و مخبرین جراید این عرایض اصولی مرا کاملا دقت بکنند که هیچگونه تحریفی در ش داده نشود و تصور نکنید و نکنند و نرود کدخدای ناخواسته در عرض عرایض خیال تشنج یا تباین فکری با عدم الفت وائتلاف در نظرم باشد ما برای وصل کردن آمدیم، همه که اینجا جمع شدهایم ا زنمایندگان محترم تهران که تشریف آوردهاند اینجا و نمایندگان ولایات هم انشاء الله، انشاء الله برای خدمت به این مملکت و به این جامعه آمدهایم (انشاء الله) در جلسه قبل از هم مکرم و بمنزله پدرمن یک تذکری فرمودند که آن تذکر صحیح بود و هم کردند که من موضوع خاصی را در نظر دارم و نظر شخصی دارم از این جهت از شخص ایشان هم متشکر به ایشان هم عرض کردم استغفار میکنم و ایشان هم قبول فرمودند بنده در دو جلسه اینجا راجع به اساس انتخابات تهران اعتراض اسول کردم این اعتراض من یا از نظر کوتاهی بیان و عدم فصاحت یا از نظر تحریف ونظر خاص جوری جلوه کرد که تصور کردند من با افراد خاصی نظر مخصوصی دارم از اینجهت آقای کتر بقائی در روزنامه خودشان استعلامی کردند و من پاسخ روشن دادم و در ذیل آن استدعا کردم که اگر پاسخ من قانع کردهاست شما را بسیار خوب و گرنه بمن پاسخ بدهید، جوابی ندادند معلوم شد ارضا شد خاطر ایشان از از عرایض بنده، عرایض من چه بود؟

مجلس شورای ملی ـ آییننامه جدید دارای معایبی است که باید در عمل معلوم و تدریجا اصلاح شود ولی بعضی از مواد آن از قبیل ماده ۸ که اعتبار نامههای نمایندگان در جلسه کمیسیون تحقیق رسیدگی و احتمال هر گونه سازش بین کمیسیون با دولت و یا نمایندگان با کمیسیون داده میشود چنانکه تمام اعتبارات نامههای این دوره بی سر وصدا گذشت و هیچکس نفهمید که دخالت دولت در انتخابات دوره ۱۶ تا چه حد بوده و نسبت بعدم صلاحیت بعضی از نمایندگان که افکار عمومی به انتخاب آنها موافق نبود رویه قضایی کمیسیون تحقیق چه بودهاست و چنانچه بدینمنوال بگذرد کاربجایی خواهدرسید که هیچیک از نمایندگان با آرای طبیعی مردم انتخاب و وارد مجلس نشوند وهیچوقت کشور ایران دارای حکومت ملی نباشد و تا ابد آن را جزو کشورهای عقب مانده قلمداد کنند وهمچنین ماده ۱۳۹ آییننامه جدید که شور در طرح فوری نمایندگان را موکول بجلسه بعد میکند و به اینجهت ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی نصیب مملکت بشود و یا این که نمایندگان برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی بترتیب قسم نخورند و نمایندگانی که بعد از افتتاح مجلس واردمیشوند و در هیئت رئیسه سوگند یاد نمایند و نیز تا سی نفر از نمایندگان درخواست نکنند دستور جلسه تغییر نکند ومطالب غیر مهم بر مطالب ضروری و فوری مقدم گردد که مواد مزبور برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی ومصالح مردم و مملکت تنظیم شده و بایدهرچه زودتر در آن مواد تجدیدنظر بعمل آید.

در ۱۷ سال پیش در این مملکت دانشگاه تاسیس شد، آن شخصی که مؤسس دانشگاه بود، خودش از مردم بود از توی کاخ نیامده بود که توی کاخ بنشیند از میان مردم آمده بود بهمین دلیل برعکس یکی از رجال مملکت که یادم هست گفته بود در دوره گذشته، اینجا در اواخر دوره یا اواسط دوره گذشته گفته بود که معتقد بود به اینکه هر کس که پول ندارد نباید برود حقوق بخواند، یک همچو اعتقادی اینجا بود، من یادم نیست کی بود، گفت باید اشخاصی بروند تحصیلات عالیه بکنند که پول داشته باشند شهریه بدهند ولی آن شخص که دانشگاه را ایجاد کرد برای اینکه از این دسته نبود راهی برای مردم، برای طبقات دانیه و توده مردم باز شود که آنجا بروند و موفق به کسب علم بشوند.

که هر کس میخواهد بیاید ببیند چون عکسهای جالبی که دال بر اسلامیت کسی باشد . برای اینکه باید این کار در مملکت درست بشود که هر کس دلش میخواهد نباید آراء را بسوزاند (حاذقی ـ کار از این درست تر نمیشد رایها را عوض کرده بودند) بسیار خوب آراء را عوض کرده بودند این آراء که عوض شد در قانون انتخابات جعل کنند تطمیع کننده، تزویر کننده برخلاف مقررات عمل کننده برایش یک فکری شده برایش یک مجازاتی معین شده (صحیح است) (حاذقی ـ کمک کنید اجراء شود) آقای حاج حاذقی در قانون انتخابات میگوید باید صورت مجلس باشد، باید انجمن ابطال کند بنده خودم رفتم پیش آقای عماد ممتاز استاندار محترم تهران که حقیقت را تجسس کنم (امامی خوئی و بهادری ـ مرد شریفی است) بلی آقا عماد ممتاز نوه مرحوم میرزاد قلی خان وزیر رفتم پیش ایشان گفت آقا من این صورت را دارم گفتم آقا صورت مجلس را بیاورید، آنوقت یا بخشیان یا بدخشیان نامی است (ناظرزاده ـ بخشیان) بلی بخشیان نامی گزارش میدهد جناب آقای فرماندار یا استاندار، حسب الامر رفتم برای رسیدگی وقتی وارد شدم در آنجا، یک مرتبه بمن گفتند آراء را سوزاندند آراء را سوزاندند؟

از طبقات شش گانه دعوت شد دوازده نفر معتمد هم آمدند وارد شدند ۹ نفر اعضای اصلی انتخاب شدند هیئت اصلی شروع کردند، اعلان شد وشروع شد به توزیع تعرفه و اخذ آرای انجمن ختام اخذ آرای را در روز معین اعلام کرد همه فهمیدند آرای تهران وحومه تهران تمام شدهاست شروع کردند بخواندن آرا البته تا بیست و پنجهزار بیست و شش هزار، سی هزار رای که خوانده شد کاندیدها یک روش مخصوصی داشت انجمن هم هر روز صورت آراء را میداد و روزنامهها هم منتشر میکردند بعد از سی هزار بود یا سی و پنجهزار نمیدانم کاندیدها عوض شدند این کاندیدها عوض شدند این کاندیدها که عوض شدند البته سروصدای عدهای مردم بیرون آمد یا مردمی که ذینفع بودند مردم بیغرض که چطور شد اینطور شد البته اعتراض نازل به اشخاص میشد و همه میگفتند که دست زدند به صندوق، موش رفته زیر صندوق، رای عوض شده از این جور حرفها و این اعتراضات در آمد این انجمنها پنجاه و چهار تا بودند این پنجاه و چهارتا را نمیتواند همه را گفت که از مردمان غیر شریف بودند البته ممکن است شش تا ده تا دوازده تا، پانزده تا، بیست صندوق دست خورده باشد تردیدهم ندارد من خودم در آن انتخابات رفتم تعرفه گرفته و رای دادم ولی این انتخابات دوم را قانونی نمیدانم هر چه اصرار کردند و فشار آوردند گفتم نمیروم من شخصا رای مخصوصی داریم و تا قانون انتخابات اولیه را ابطال ننماید انتخاب فعلی یعنی دوم قانونی نیست (حاذقی ـ وقتی باطل بشود چه کنند؟) اجازه بدهید من عرایضم را بکنم بیایید حل بکنید من آقایان را حکم قرار میدهم چرا؟

نماینده محترم جناب آقای دکتر مصدق هم در جلسه گذشته تشکیل مجلسین را بمنظور اصلاح قانون اساسی با شرط اینکه لایحه قانون انتخابات و لایحه اصلاح قانون مطبوعات مقدم بر آن قرار بگیرد پیشنهاد و یادآوری فرمودند (دکتر مصدق ـ من هیچوقت همچو چیزی نگفتم) (مکی ـ گفتند با اینکه من مخالفم) بنابراین شایستهاست آقایان معترضین حس بدبینی و سوء ظن را از خود دور ساخته تحت تاثیر تبلیغات مغرضین قرار نگیرند وملت ایران که رشد فکری و سیاسی خود را بدنیا نشان داده بنمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا که نخبه مردان وطن پرست که نمایندگان ملت ایران برای حفظ قانون اساسی که تنها سند استقلال ایران و خونبهای شهدای راه آزادی ومشروطیت است تا پای جان ایستادهاند وجز در راه خیر و صلاح کشور وسعادت ملت ایران قدمی بر نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید