مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

درعمل مشاهده گردیدقانون بیمه کارگران ومقررات مربوط به صندوق تعاون وبیمه کارگران دارای نواقصی است وضرورت داشت نقائص موجود برطرف شده وضمنا مزایایی که ملل مترقی جهان برای کارگران خودمنظور میدارند بادرنظرگرفتن جهات اقتصادی وبهداشتی درقانون بیمه کارگران ملحوظ شود باین جهت ایجاب مینمود طرح جامعی که موجبات رفاه وآسایش کارگران رابیش ازپیش دربرداشته باشد تهیه گردد ولایحهای بنام لایحه قانون سازمان بیمههای اجتماعی کارگران بانهایت دقت تهیه وتدوین گردید وبطوریکه استحضار دارندلایحه مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۶ ج ر ۱۱۱۰۹ ۲۸-۷-۳۱ برای تصریح تقدیم گردیددراینجالازم میداند مزیت ورجحان لایحه نامبرده رانسبت بقوانین وائین نامههای فعلی اجمالا بعرض برساند.

صندوق تعاون وبیمه کارگران برای معالجه کارگران بیماروخانوادههای آنان بیمارستانها ودرمانگاهها نیازمنداست واقتضادارد این موسسه بتدریج مستقیما دراحداث بیمارستانهای مورداحتیاج خوداقدام نماید. در مجموع باید یادآوری شود که فعالیتهای سپاهیان بهداشت حدود یک سوم دهات کشور یعنی ۱۴ هزار قریه را در مناطق دور و نزدیک شاملمیشود و عملاً قریب ۶ میلیون نفر از روستاییان کشور از خدمات آنان برخوردار میشوند. سواری منو مثل گاو پیشونی سفید همه از دور میشناختند.

پس از افزودن املاک به حساب شهروندی، کاربران به صورت خودکار از تمامی عوارض شهرداری مرتبط با ملک مورد نظر مثل عوارض نوسازی و پسماند آگاه میشوند و امکان پرداخت آنلاین آنها را نیز در اختیار دارند. ضمنا بنده استفاده میکنم از موقع و یک نامه و تلگرافهایی از در جز به بنده رسیدهاست راجع به بیمارستان در جز که از پول مردم و کمک و عطیه ملوکانه ساخته شده و دو سه سال است ناقص مانده و هیچ استفادهای از آن نمیشود بنده خواستم اینجا یادآوری کنم ضمن عرض تشکر از اقدامات هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و زحماتی که حقیقه کشیدهاند برای ساختمآنهایی که متجاوز از هزار خآنهاست برای رعایا و شش باب دبستان وشش باب حمام و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و آقای ویژه رئیس اداره کارگزینی مجلس شورای ملی که متصدی این کار بودند واقعا زحمات قابل تقدیر و تقدیسی کشیدند که بنده از نزدیک شاهد و ناظر بودهام ضمنا از مقام ریاست استدعا میکنم که بپاداش زحمت و خدمات ایشان قدر دانی بشود وتشویق و کمکی بشود از طرف جمعیت شیر و خورشید هم البته از ایشان قدردانی خواهد شد، مطابق تلگرافات و نامه هایی که به بنده رسیده از طرف مردم در جز و بخصوص رعایایی که از زلزله آسیب دیده بودند ماموریت دارم که تشکرات آنها را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ تقدیم کنم وضمنا استدعا میکنم که از محل وجوه اعاناتی که جمع آوری شده بود برای زلزله زدگان در جز و افراد ملت ایران از تمام نقاط کشور با کمال سخاوتمندی و جوانمردی کمکهای شایانی کردند مجلس شورای ملی هم کمک کردند و مبلغ متنابهی ازآن اعانات موجود است از آن محل کمک بفرمایند که بیمارستان آن جا زودتر تکمیل شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

در سال ۱۳۴۸ جمعاً ۱۸۰۹۲۳ پرونده مدنی و کیفری به شوراهایداوری در ۹۸ حوزه وارد شد که از آن جمله ۱۷۳۴۲۳ پرونده مختومه اعلام گردیدهاست (بیش از ۹۵ درصد) و این خود دلیل واضحی بر صمیمیتاعضای این شوراهاست که از ۵ نفر معتمدان محلی و یک مشاور وزارت دادگستری ترکیب گردیدهاند. هدف آن از یک طرف تکمیل برنامهای بود که با اصلاحات ارضی آغاز شده بود و از طرف دیگر نوسازی دهات ایران بود که اصل عدالتاجتماعی آن را ایجاب میکرد. اصل دهم: ملی کردن آب تجلی دیگری است از اراده جامعه بر تملیک ملی و استفاده عمومی از سرمایههای طبیعی و ثروتهای خداداد این مملکت و از اینجهت با ملی کردن نفت و ملی کردن جنگلها و مراتع قابل قیاس است و همچنان که براثر انقلاب مقدس ایران زمینهای مزبور در دست ملت افتاده و ازتملک اختصاصی نظام فئودالی بیرون آمده آب هم که منبع حیات و منشاء آبادانی است ملک عمومی اعلام گردیدهاست.

ناگفته نماند که سپاهیان مذکور در امور عمرانی و بهبود و سالمسازی محیط روستایی نیز نقشیفعال و شوقانگیز داشتهاند که نمودار آن احداث یا نوسازی بیش از سیصد درمانگاه – ساختمان یا ترمیم بیش از ۱۳۰۰ حمام – لولهکشی در بیش ازدویست ده – نصب تلمبه در بیش از ۱۶۰۰ مورد – ساختن یا بهداشتی کردن متجاوز از ۳۵۰ کشتارگاه – ایجاد یا اصلاح و تنظیف بیش از سیصدغسالخانه – بنای دهها رختشویخانه – تسطیح صدها کیلومتر جاده – ساختمان دهها پل – نصب بیش از دویست و شصت موتور برق و بالاخرهبهداشتی کردن چشمه و قنات و چاه آب و اماکن عمومی و نظائر آن در چند ده هزار مورد است که به رعایت اختصار ناچار به اشارهای در باب آنها اکتفاباید کرد.

چنانچه شما نیز به عنوان یکی از مشتاقان بازدید از شهر کرج علاقه مند هستید اطلاعاتی در مورد این شهر داشته باشید با ما تا پایان همراه باشید. خانه انصاف از جهت دیگری نیز در خور عنایت خاص تواند بود و آن از این بابت است که خانه انصاف مانند شرکت تعاونی – خانه فرهنگ و انجمن دهاز اساسیترین بنیادهای دموکراسی در روستا است و فیالحقیقه این چهار مؤسسه ارکان عمده حکومت مردم بر مردم در دهات کشور ماست – شرکتتعاونی حیات اقتصادی را بر مبانی تازهای تنظیم میکند – انجمن ده در تحکیم همبستگی و تحریک خودیاری اجتماعی مردم مؤثر است – خانهفرهنگ تجلی گاه زندگی فکری و معنوی روستانشینان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان مؤسسات اجتماعی – اقتصادی وفرهنگی و عامل تعدیل و تحسین کلیه روابط و مناسبات روستاهاست و نظر به همین اهمیت است که یکی از اصول دوازدهگانه منشور انقلاب ایران بهآن تخصیص یافتهاست.

بیشبهه قسمتی ازرشد بیمانندی که سرزمین ما در سالهای اخیر از آن برخوردار بودهاست و فیالمثل در دوران کوتاه انقلاب، درآمد سرانه را از ۱۲۶۱۷ ریال در سال ۱۳۴۰ به ۲۲۸۳۷ ریال در سال ۱۳۴۹ (هر دو رقم به قیمت جاری) رساندهاست نتیجه همین کوشش مبتکرانهای است که در تحکیم مبانی عدالت وتسریع در حل و فصل دعاوی و بهبود تمشیت امور قضایی انجام یافتهاست. اهمیت خانههای انصاف از جهت دیگری نیز قابل تذکار است و آن مشارکت خود مردم در امور خویش است زیرا قضات این نوع محکمه منتخب مردممحلی و از معتمدان محلی هستند و این خدمت را نیز در طول مدت به صورت افتخاری انجام میدهند و قضاوتهای آنان و احکام صادره از اینمحاکم گواه صادقی بر رشد فکری و پختگی اجتماعی روستانشینان مملکت ماست.

شوراهای مذکور نیز که عملاً از سال ۱۳۴۵ به کار آغاز کرد و عددآنها در پایان سال جاری به ۱۶۳ خواهد رسید عامل بسیار مؤثری در کاهش تراکم پروندهها و محاکمات در دستگاههای متعارف قضایی مملکت بودهچنان که به موجب ارقام موجود تنها در سال ۱۳۴۸ متجاوز از ۴۳ هزار پرونده مدنی و بیش از یکصد و سی هزار پرونده کیفری در شوراهای داوری فیصله یافت و به رأی نهایی منجر شد. در سال ۱۳۴۸ این تعداد به ۱۱۶۳ نفر و در سال۱۳۴۹ به ۱۳۴۸ نفر افزایش یافت و تسهیلات لازم جهت حسن انجام مأموریت مهمی که عهدهدار بودند در اختیارشان قرار گرفت.

در طرحهای مجتمع استانی چنان که مستحضرید اختیارات خاص در اجرا و نظارت کار به این واحدهایمحلی که بفرموده شاهنشاه نوعی مجالس در مناطق مختلف کشورند اعطا گردید و هم امکان اظهار نظر و هم فرصت دخالت عملی در امور داده شد وباین ترتیب شرکت مردم در دموکراسی نوین و بنیادی ایران بیش از پیش تحقق یافت. برای تعمیرآن وزارت راه بودجه نداشت، دو سه سال پیش نوشتند بوزارت دارائی گفتند ما بودجه نداریم تا سیل آمد همه را برد. ۴- چون فرهنگهای شهرستانها بسبک واحدی اداره نمیشدهاست وبعضی ازحوزهها رئیس فرهنگ استان وبعضی دیگررئیس فرهنگ شهرستان داشته که مستقیما بامرکز مکاتبه مینمودند وبرای کارجزئی محتاج به کسب تکلیف ازمرکز بودهاند وبعلاوه از لحاظ کارهای اجتماعی وعمومی ورعایت مصالح ومقتضیات روزومحل که درحوزههای کوچک پیش میآمده چون فرهنگ آن شهرستان بجز بوسیله مکاتبه دسترسی به آقایان استانداران وفرماندهان لشگرها نداشتهاند عموما مشکلاتی پیش میآمدهاست که منجر به مکاتبات متوالی وسبب رکود کارهامیشده وگاهی مبادله مکاتبات فرصت مناسب رابرای کارهای ضروری وفوری ازدست میدادهاست لذا دراردیبهشت ماه سال جاری آئین نامهای برای سازمان فرهنگهای شهرستانها تهیه ودربعضی ازحوزهها بموقع اجراگذاشته شده برای آنکه کاربصورت واحدی درآیددرآئین نامه مذکورتجدیدنظرگردید.

این دستگاه در 21 شهریور ماه سال 1280 شمسی از دروازه گمرک تهران ترخیص گردید و توسط صحاف باشی به تهران منتقل شد. اصل هشتم اصل هشتم تشکیل سپاه ترویج و آبادانی است سپاه ترویج و آبادانی سومین سپاه انقلاب ایران بود که بر طبق فرمان شاهنشاه در اول مهر ماه ۱۳۴۳تشکیل شد. اصل نهم: این اصل مبتنی بر تشکیل خانههای انصاف است که رکن مؤثر دیگری است در تکمیل بنیانهای اداری و اجتماعی تازه که در روستاها به وجود آمدهاست. نکته مهمی که در اینجا ناگفته نباید نهاد تغییر قابل ملاحظهای است که به پیروی از اصل سپردن کار مردم به دست مردم در روش اجرای این طرحهایآبادانی پدید آمدهاست و از این طریق زمینه برای اعمال اصل عدم تمرکز هموار گردیده تفویض مسئولیت پیشنهاد و اجرای این نوع طرحها به مقاماتاستانی و محلی موجب آن میشود که طرحهای هرچه بیشتر با نیازها و خواستهای مردم منطبق شود و در نتیجه از علاقه و دلسوزی آنان نسبت به حفظو نگاهداری تأسیسات به وجود آمده در مرحله بهرهبرداری برخوردار گردد.

در سال ۱۳۴۳ فقط در ۲۳۴ حوزه، خانههای انصاف به وجود آمد و ۱۰۵۵ پرونده تا مرحله نهایی رسیدگی شد. آمار مربوط به پروندههای مختومه در خانههای انصاف از سال ۱۳۴۳ تاکنون گواه روشنی است از فوائد قابل ملاحظهای که بر تأسیس اینخانهها مترتب بودهاست. در سال ۱۳۴۸ تعداد حوزههای مزبور به ۲۴۴۵ بالغ گشت و تعداد پروندههای مختومه به ۴۰۴۳۲ فزونی گرفت و بدین ترتیب در مدت ۵ سال نقش خانههایانصاف در حل و فصل دعاوی مردم و تحکیم بنیان عدل و انصاف در دهات تقریباً چهل برابر شد. فراموش نکنیمکه ممکن است دنیای سال دو هزار، عصر آموزش برنامهای و آموزش از طریق کامپیوترهای کوچک خودآموز باشد و نقش کنونی مدارس به کلی دگرگونشود و مدرسه به جای محل آموزش تنها جایگاه پرورش گردد و بنابراین خود را باید برای مواجهه با این تحولات شگرف و حتی تغییرات ژرف واساسی که در خود هدف تعلیم و تربیت احتمالاً روی خواهد داد آماده و مهیا سازیم.

در سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه، موضوع دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست به عنوان یک محور مشخص، مورد توجه مدیران و برنامهریزان دانشگاه قرار داشته و اقدامات عملی و شاخصهای کلیدی عملکرد جهت دستیابی به جایگاه شایسته دانشگاه به عنوان یک نهاد پیشگام اجتماعی در زمینه توسعه پایدار آورده شده است. با قوانین موجود در زمینه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی امکان استفاده از کلیه منابع مزبور وجودنداشت، زیرا مثلاً حریم چاهها و قنوات در شرایط مختلف طبیعی ثابت فرض شده بود و در مورد آبهای جاری همیشه حق تقدم با کسانی بود که در سرآب واقع بودند و ساکنین پایاب، آب منظم و تعیین شدهای در اختیار نداشتند.

پاورقی: برآورد شدهاست که جمع آبهای وارده به کشور شامل نزولات جوی و رودخانههای مرزی به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بالغ میشود کهفقط از ۸۳ میلیارد آن استفاده ناقص و تنها ۴۲ میلیارد متر مکعب آب مصروف آبیاری میگردد. یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقهمند ساختن سپاهیان و پزشکان به زندگی و خدمت در روستا میباشد که سپاهی در نتیجه دو سالخدمتی که در روستا انجام میدهد به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان علاقهمند میگردند و نتیجه آن چنین میشود که عده زیادی ازسپاهیان و مخصوصاً پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو سال دیگر جهت خدمت در روستای محلخدمت یا روستای نظیر را دارد و این تقاضا گاهی از ۵۰ درصد کسانی که خدمتشان خاتمه مییابد افزایش حاصل میکند به طوری که از بین نفرات سهدوره آخر که از خدمت مرخص شدند متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و این نوید بزرگی استجهت تأمین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصاً پزشک برای خدمت در روستاها.

پاورقی: در حال حاضر ۸۳۲۰ واحد شرکت و اتحادیه تعاونی روستایی – بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی – ۳۲۶۱ خانه انصاف (در پایانسال جاری – متجاوز از ۵۷۰۰) و فزون از ۲۰۰۰۰ انجمن ده در سراسر کشور موجود است. درمانگاههای سپاه بهداشت نیز خود به صورت مراکز آموزش روستایی برای پزشکان جوان فارغالتحصیل درآمده و آنان در این مراکز آشنایی کامل بهمشکلات زندگی و تأمین نیازمندیهای درمانی و بهداشتی این مناطق پیدا میکنند. کاربران با استفاده از دادههایی نظیر کد پستی، جهت ساختمان، متراژ و طبقه میتوانند واحد مورد نظر خود را نیز به طور دقیق مشخص و پیدا کنند.

اراضی به اقساط پنجساله فروخته میشود سند انتقال به وسیله نماینده وزارت کشاورزی طبق مقررات قانون امضای و اراضی مورد فروش تا خاتمهپرداخت اقساط بهای زمین در وثیقه خواهد ماند. ملک مدنی ـ بلی مخالفم، یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای امامی فرمودند به نظربنده مطالبی که اظهار کردند صحیح بود زیرا این ماده طوری تهیه شده گرچه حسن نیت در تهیه و تدوین آن بوده برای این که ما میدانیم که آقای وارسته وزیر دارایی مردی است که مورد احترام همه هستند و تردیدی در حسن نیت ایشان نیست ولی چون همان طور که اشاره کردند دیدیم که اراضی خوزستان متاسفانه به صورت خوبی تقسیم نشده و خیلی درباره تقسیم آن اراضی صحبت میشود بنده خیال میکنم که ما باید یک محدودیتی برای این تقسیم اراضی قائل شویم، کمیسیون قوانین دارایی باید یک حدی معلوم کند که اشخاص نتوانند یک اراضی زیادی را که احتیاج ندارند به نام اینکه میخواهند آباد کنند آنرا به تصرف خودشان در بیاورند و اشخاص دیگر نتوانند استفاده کنند چون غالبا کارهای کشور ما متاسفانه طوریست که هرکسی که وسیله دارد بیشتر میتواند از این جریانات استفاده بکند خیلیها هستند که احتیاج دارند استحقاق هم دارند ولی وسایل ندارند که آنطوری که لازم است از این جریانات استفاده کنند که موجب عمران وآبادی بشوند و در نتیجه محروم میشوند در تدوین قانون به نظر بنده باید رعایت اوضاع و احوال کشور خودمان رابکنیم مملکت ما طوری است که همیشه ضعیف تحت الشعاع قوی واقع میشود (صحیح است) اقویا همیشه به ضعفاء زورشان میچرید و محل تردید نیست ما باید سعی کنیم در این قبیل مواقع که دولت و مجلس شورای ملی نظرشان این است که نسبت به طبقاتی کمک بشود و مراعات حالشان بشود قانون طوری تصویب بشود که آنها هم در نتیجه استفاده کنند بنده یکدفعه دیگر اینجا عرض کردم اشخاصی که اراضی دارند آنها نباید از این اراضی کوچکترین بهره و سهمی داشته باشند، بنده میخواستم این را عرض کنم مخصوصا کمیسیون قوانین دارایی توجه داشته باشد که این نکته باید در شور دوم محدود بشود و این ماده پنجم به صورتی باید تهیه شود که اشخاصی که استحقاق دارند یا اینکه اراضی و آب و زمین ندارند از این اراضی بایر استفاده کنند نه آنهایی که دارند زمین دارند بروند و یک قسمت دیگر را بگیرند ومعطل کنند، نظر بنده این بود که میخواستم این مطلب را اظهار کنم.

دیدگاهتان را بنویسید