مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۸ – ویکینبشته

برای اینکه منفعتش این است وقتی من رفتم بصره دیدم بصره اتوبوسرانی فردی ندارد چون مردم نمیتوانستند اداره بکنند شهرداری کرده بقدری این اتوبوسرانی مرتب است که اصلا آدم حسدمی برد که درشهربصره یک اتوبوسرانی مرتیب ومنظمی باشدولی درشهر تهران نباشد دراین شهرروزی نیست که آدم زیرماشین نرودپلیس زیرماشین نروداتوبوس فلان کاررانکرده باشداینها تمام شهربانی راخراب کردهاند یکی ازعلل خرابی شهربانی همین اتوبوسرانی انفرادی است (صحیح است) یک جملهای من ازکتاب هیتلریادم است راجع به کلیمیها که طورمثل میگویم (پورسرتیپ – فاشیست بود) به من مربوط نیست که چه بود که راست گفته یادروغ گفته میگویدیکی ازمعایب کلیمیها این است که ادارات را خراب میکنند برای اینکه کلیمیها رشوه میدهند برای اینکه کارشان درست بشودهم میروند توی ادارات آدم پیدا میکنند رشوه میدهند برای اینکه کارشان پیش برود (ناصر ذوالفقاری – همین جاهم اینکارهارامیکنند) ونتیجه اش خراب شدن ادارات است یکی ازخرابیها ی اداره رانندگی که شمافرمودیدعلتش این اتوبوسرانیها است برای اینکه اشخاص مقتدراشخاص متنفذ اتوبوس دارند واینها اعمال نفوذمیکنند پول خرج میکنند واداره راهنمایی نمیتواند نظم رابرقرار کندماکه مال پشت کوه قاف نیستیم مال همین کشوریم میدانیم وقتیکه منافع متنفذین وسرمایه داران درکارباشد محال است قانون اجراشودمن خودم بافوریت هرقانونی مخالفم جزبافوریت این (صحیح است) برای اینکه درزمان رضاشاه پهلوی درزمان سرپاس مختار خواستنداین کاررابکنند نتوانستندبرای اینکه متنفذین مالکین اتوبوسهاهستند مقتدرین مالکین اتوبوسها هستندواگربافوریت این کاررانکنیم اعمال نفوذمیکنند واین قانون این نقشه را بهم میزنند (صحیح است) یعنی هرچه زودترباید بشودمطالعه برای چیست برای اینکه مابفهمیم بیست سال است داریم مطالعه میکنیم اگر۲۰ سال نباشد۱۵ سال است تمام مردم مطالعه کردند وفهمیدند که بایدشرکت باشد واتوبوسرانی انفرادی ممنوع باشد من برای بیان همین عرایض این پیشنهاد رادادم این راهم تذکرمیدهم که شرعاهم این عمل مجازاست درشرع اسلام اگرحیات فرد باحیات جامعه اصطکاک پیداکرد حیات فردباید فدای حیات جامعه شوددرقانون وفلسفه واخلاق هم همینطوراست پس من استدعامیکنم که آقایان همین امروز این کارراتمام بکنید.

له وعلیه قضیه خیلی است اینطوریکه آقای فرامرزی فرمودند که خیلی ازتلفات بواسطه نبودن یک شرکت منظم درشهرتهران واردمیشود ولی این تبلیغات راهم درسایرجاها هم مادیدیدم آقای وزیرخارجه حضور داشتند میدانند در شهر هامبورگ همه هفته تلفات شهررا اعلام میکنند درسرچهارراهها آنجاییکه افراد زیراتومبیل میروند یک صلیب میگذارند مینویسندروی یک پارچه سیاه یعنی امروزاینجایکنفر زیرماشین رفته مرده توجه کنیدوآنوقت آمارتلفات را میدهند آمار تلفات شهرهامبورگ دریکهفته ۳۷۰ نفربوده درتمام شهرهاتلفات هست ولی بی نظمی وبی ترتیبی نیست این بی نظمی وبی ترتیبی همانطورکه آقای فرامرزی فرمودند برای داشتن اتوبوس افرادموثرشهربانی ویا افرادموثری هستند که پلیس زورش به آنهانمیرسد (صحیح است) ولی درعین حال ازیکطرف انسان نگاه میکند یک اتوبوس مال شش نفراست یعنی هریکنفریک دانگ ازیک اتوبوس را دارداین اتوبوس چندسال است کارکرده فرسوده شده ودرعین حال هریک نفرکه یکدانگ از این اتوبوس رادارند ۲۰ نفر۳۰ نفربایدازاین اتوبوس نان بخورند که جمعادرحدودبیست هزارسی هزار نفرازاین اتوبوسهای مندرس که درتهران هست دارندنان میخورند تمام نگرانی بنده ازاینجا است که نان این اشخاص قطع شود و یکنفر مدیرکل و یک اتومبیل کادیلاک برای آقای مدیر کل وچندتارئیس دفتر پنجاه تاماشین نویس این اشخاص باین شرکت تحمیل بشوندبطوریکه آن اشخاص بدبخت وبیچاره که یک اتوبوس مندرس ویافرسوده دارندتمام یک دانگ رابایدبدهد و یک چیزی هم آخرکاربدهکاربشودتوجه بکنید که اشخاص سرمایه داربزرگ نتوانند سهام بزرگ این شرکت رابدست بیاورند یعنی محدود بکنیدبگویید تاپنجاه هزارتومان کسی نمیتواند بیشترسهم داشته باشدتاده هزارتومان بیشترکسی نمیتواند سهم داشته باشد تا فلان مبلغ بشترنمیتواندداشته باشد سهام هم بایدبا اسم باشد تا اشخاصی که درخارج هستند پولهای بی حسابی هم دارندنتوانند سهام بی نام این شرکت را بتصرف دربیاورند ومونوپل خودشان بکنند بنده این عرایضی را که عرض میکنم هیچ نظری ندارم فقط نظرم متوجه کمیسیون کشوروشخص وزیرکشوراست که رعایت جوانب واطراف این موضوع رابکنند وطوری بشود که نه سیخ بسوزد نه کباب نه مردم بدون جهت جانشان تلف بشودونه اینکه نان یک دسته ازبین برود (صحیح است) باتوجه باین موضوع خواهش میکنم که کمیسیون مربوطه مجال داشته باشد درسه روز این قانون را با آن طریقی که آقای دکتر مصدق هم راجع بلوایحشان درنظرمیگریند که بسیارپسندیده وقابل توجهاست ایشان لوایحی که دارند اعلام میکنند میگویندمردم نظرشان را نسبت باین لوایح بگویندوقتی که نظرمردم را گرفتند بازیک تجدیدنظری درقانون میکنند ونتیجه را اعلام مینمایند اینهم همینطور بایدبشود بدوفوریتش هم اگرمیخواهیدرای بدهید بدهیدولی برای رای نهایی لایحه که بمجلس میآیدیک کاری کنید که اقلاچهارپنج روزاین کمیسیون کشورفرجه داشته باشد واعلام کند که هرکسی نظری راجع به بهبودوضع اتوبوسرانی وبرای بهبودزندگی صاحبان آنها درنظردارد باین کمیسیون بدهد پس از این که این نظرراگرفتند اگرواردبودقبول کنندواگرواردنبودبرگردد (شمس قناتآبادی – آقای مکی اگردوفورتیش تصویب بشودبکمیسیون نمیرود) پس اگرنمیرود برای فوریت سومش باشد (دکتر معظمی – فوریت سوم نمیخواهد) برای طرحش در مجلس ده روز وقت بدهند یک هفته وقت بدهند.

حضرت محترم جناب آقای اسدالله خان علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی تصدقت گردم با تقدیم مراتب عرض ارادت و سلام امیدوارم مزاج عزیزتان مقرون به صحت و سلامت بوده باشد جویای حال بنده بشوید بحمدالله سلامت و به دعاگوئی ذات مقدس شاهنشاه آریامهر و حضرتت مشغول هستم . با بازوهای لاغر وسفیدش که رگهای آبی داشت، امواج را میشکافت و از ساحل دور میشد – آب کمکم بالا میآمد. نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای آشتیانیزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی قیام کردند) تصویب نشد. نایب رئیس – پیشنهادی ازآقای عبدالرحمن فرامرزی رسیدهاست که قرائت میشود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد میکنم که لایحه ازدستورخارج شود.

من در عین حال تاکید میکنم که آدمهائی که صالح باشند و خوب هستند در ارتش هستند . نبوی – درضمن یک لایحه که برای امرمعینی ازطرف دولت تقدیم شدهاست نمیشود که تمام نقائص مملکت را رفع کردوضع مملکت ماطوری است که حتماهرسال بایستی یک مبلغی اضافه بربودجه سال پیش بفرهنگ دادبرای اینکه نه تنهاکارهای فرهنگ بانتهایش نرسیده بلکه هنوزدرمراحل مقدماتی است ماباید حتما تعلیمات اجباری رادر مملکت اجراکنیم وکاری کنیم که تمام سکنه مملکت باسوادشوند برای اجرای این منظور چون پول زیادی نداریم که بدهیم وسایروسایل کار ازقبیل آموزگار وغیره طوری نیست که بشودفعتا این کارراکرد ناچاربایدهرسال یک مبلغی بربودجه وزارت فرهنگ بیفراییم این کاراز بعدازشهریور تابحال هرسال شده با اینکه اوضاع مملکت نابسمان بود ومرتب نبود با اینحال باز دولتهاومجلس کوشش کردند وهرسال یک مبلغی به بودجه فرهنگ افزودند ودرولایات تا آنجاکه میسربود مدارس تاسیس شد ولی امسال دولت نتوانست بودجه رابقدری که احتیاج داشت تنظیم کندودرموقع خودبدهد ناچارالان این را آوردهاند حال بایستی کاری کرد که منظور مردم ومنظوردولت تامین شود بعضی ازبودجههای مملکتی ومخارج دولتی است که آنهاراممکن است تبعیض کرد.

بطورکلی این مرکزبمنظورتعلین کارگران بزرگ سال (بین ۱۸ الی ۳۰) ایجادخواهدشد که در ظرف شش الی ۹ ماه برموز وفنون حرفههای مختلف طبق آخرین اسلوب علمی وفنی آشنا ودررشتههای خود مهارت کافی کسب نمایند. ادامه این گرایش مسائل و مشکلات حادی ازقبیل تراکم جمعیت، ازدحام وسائط نقلیه، عدم تکافوی آب آشامیدنی، آلودگی هوا، کمبود تأسیسات و تسهیلات شهری و بالاخره عدم دسترسی بهتأسیسات فرهنگی و بهداشتی را در شهرهای بزرگ موجب میگردد. حضور محسن یکنوع حس پرستش زیبائی در او تولید میکرد؛ صورتش، نگاهش، حرکات بیتکلفش، حتی عادتی که داشت همیشه مداد کپی را زبان بزند و گوشهٔ لبش جوهری بود و حتی قهرهائی که سر چیزهای پوچ از هم کرده بودند، برایش همهٔ اینها پر از لطف و کشش شاعرانه بود.

دکتر فاخر – بنده باید اعتراف کنم که توجه اصلی راکه آقایان بایدباصل موضوع بفرمایند نباید باسامی کرده باشند جناب آقای کریمی توجه بفرمایید توجه راباصل موضوع بفرمایید نه باین اسامی که درآنجاذکرشده بنده تصدیق میکنم که این ماده راخلاصه ترازاین هم میشد تنظیم کرد وبنده هم اینکارراکرده بودم. بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارندسال تحصیلی فرهنگی معمولا ازنیمه هرسال یعنی موقع افتتاح دبستانها ودبیرستانها آغاز میشودوبا احتیاج روزافزون بتاسیس مدارس جدیدوزارت فرهنگ بایددرشهریور ماه آموزگاران ودبیران جدید را استخدام ولوازم واثاثیه دبستانهاراخریداری کندتادرموقع افتتاح مدارس هده زیادی نوآموزان بلاتکلیف وسرگردان نمانند (صحیح است) اگربودجه کشور درموقع خودتصویب شودازاین لحاظ نگرانی واشکالی پیش نمیآید ولی چون سالهاست که بودجه کشور بطور یکدوازدهم میگذرد ترتیب پرداخت این اعتبارات دچاراشکال میشود وبهمین جهت ماده واحده اضافه اعتبارفرهنگ پس ازمطالعه در کمیسیون فرهنگ وبودجه تصویب شده وامروزتقدیم مجلس میگرددومبلغ پیش ازدوازده میلیون تومان است وقسمتی از آن برای اجرای تعلیمات اجباری است که بعقیده بسیاری اساسی ترین پایه ترقی آینده کشور و فرهنگ خواهدبود یک قسمتش مربوط باستخدام معلمین جدیدخواهدبود وقسمت دیگرش هم برای خرید لوازم و اثاثیه برای مدارس است.

منشی – نفر دوم آقای محمد علی بابا صفری بودند که نوبت خودشان را دادند به آقای شجونی ، آقای شجونی بفرمائید . در این مورد می توان گفت که در شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری هتل ها و محل های اقامتی مختلفی موجود می باشد که افراد می توانند با توجه به نیاز خود در این اقامتگاهها اقامت خود را انجام دهند. ذکایی – عرض کنم بنده با کفایت مذاکرات از این نظرمخالفم که مادرمواقع دیگرفرصت پیدانمیکنیم که نواقص فرهنگ را تذکربدهیم بنده میخواهم تقاضاکنم که اجازه بفرماییدبنده عرایضی دارم نظریات خودم را عرض کنم.

ذکایی – تلگرافاتی که بنده تقدیم مقام ریاست کردم یک قسمت از خلخال بود و یک قسمت از خوانین کوزه کنان بود این قسمت از خوانین کوزه کنان از قلم افتادهاست خواهش میکنم اصلاح بفرمایند. پورسرتیپ – عرض کنم که درمملکت ایران قریب چهارمیلیون جمعیت بنام عشایرزندگی میکنند که قسمت عمده آنان بعلت شغل حشم داری وهمچنین برای تکلیف دامهای خوددرفصول مختلف سال ناگزیرند تغییرمکان بدهند وازمحلی به محل دیگر کوچ کنند ومتاسفانه درمواقع عادی برای اجرای هرنوع اصلاحات درکشورابدانامی از این عده مردم زحمتکش درمیان نیست وفقط درمواقع تشنج وبروز اوضاع غیرعادی وبنام مردم میهن پرست وغیره درمراجع صلاحیتدار ازآنهایادی میکنند بنده ازنظراینکه خودفردی ازافراد عشایرهستم ضمن ابرازکمال تاثر ازعدم توجه دولتهای وقت بوضع عشایرناگزیرم عرض کنم که دولت وقتی ازمردم عشایربایدانتظارخدمتگذاری داشته باشد که نسبت به آنها توجه مخصوصی مبذول داردوبخلاف گذشته درضمن درنظرگرفتن وضع زندگی آنان درمورد فرهنگ وبهداشت ودامپروری متناسب باوضع زندگی آنها اقدام اساسی مبذول دارد.

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- آقای پورسرتیپ گمان میکنم که ماده واحده راکاملا مطالعه نفرمودهاند برای اینکه وقتی درکمیسیون مطرح شدآقایان پیشنهاداتی دادند که این بودجه اضافی به نسبت جمعیت بین مرکزوشهرستانها تقسیم شود (پورسرتیپ – عشایررامتاسفانه جزآنهامحاسبه نمیکنند) وعشایروطن پرست ترین افراد این کشورند واین قانون هم بایددرباره آنها اجرابشود بنده یک پیشنهادی راجع به شرکتهای تعاونی درواحدهای کشاورزی دادم واگرآن پیشنهاد در کمیسیون ومجلس شورای ملی تصویب بشودفکرمیکنم که درقسمت فرهنگ هم یک قدمهای موثروبزرگی برداشته خواهدشد (صحیح است) برای اینکه واحدهای کشاورزی ماباتشکیلاتی که الان وزارت فرهنگ برای دبستانها ودبیرستانها میدهد یک بودجه خیلی بزرگی لازم دارد تا اینکه درتمام کشور تعلیمات اجباری عمومی عملی شودواگراین واحدهای کشاورزی تشکیل بشود که مرکب از ۳۰ یا ۴۰ یا ۴۵ ده باشدالبته دراین دهستانهایکعدهای ازاشخاص معممی هستند که سالها در آنجا تدریس و تعلیم میکردند وخواندن ونوشتن راباهل دهات یادمیدادند بعقیده بنده وزارت فرهنگ (استدعامیکنم جناب آقای وزیرفرهنگ توجه بفرمایید) وزارت فرهنگ میتوانداز وجوداین اشخاص استفاده کند برای اینکه اگر به آنهاماهی بیست تومان وزارت فرهنگ بدهدحاضرخواهندشدیک کلاس درده تشکیل بدهند وکودکان ده وحتی بزرگسالان ده راخوانده ونوشتن بیاموزند ممکن است این جابیایید وبگوییداینها تعلیم وتربیت جدیدرانمیدانند بنده عقیدهام این است که اگر چنین کاری بشود برای رفع این نقص باید درایام تعطیل تابستانی کلاسهای مخصوصی دراستانهاوشهرستانها تشکیل بشود که این معلمین درآن کلاسها شرکت بکنند و طرز تعلیم و تربیت و استفاده از متد جدید را یاد بگیرند آنوقت تعلیمات عمومی بایک بودجه نازلی درتمام کشور عملی خواهدشد این است که استدعامی کنم از آقای پورسرتیپ هم مخالفت خودشان راپس بگیرند.

ازطرف این وزارت طی بخشنامهای دستورات مربوط به انجام وظایف بازرسی بکلیه ادارات کاراستانها وشهرستانها ابلاغ گردیده که با انتخاب ومعرفی یکنفر بازرس کار کارگاههای هرحوزه رامرتبا بازرسی وطبق دستورصادره دررفع نواقص موجوداقدام نمایند. بهمین دلیل بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ مغضوب رژیم شاه و در نتیجه به خارج از کشور تبعید شدند در خارج از کشور هم چنان به نهضت ملی وفادار ماندند و به مخالفت خود با رژیم شاه تا سال ۱۳۴۶ ادامه دادند . شمس قناتآبادی – بنده اساسا بافوریت اول موافق بودم چون آقای مکی فرمودند که بنده بافوریت دوم مخالفم من خواستم بعنوان مخالف بافوریت اول یک مطالبی عرض کنم یک مثلی است معرف است که میگویندچاه نکنده نمیشودمناررادزدید بایداول چاه کنده شود بعدمناردزدیده شوددراین که وضع اتوبوسرانی شهرتهران بسیاربسیارخراب است هیچ شک وشبههای درش نیست (صحیح است) ودراین که بیشتراین خرابی هم معلول کارها وروشهاواعمال بدی است که دراداره راهنمایی میشودواین هیچ شک وشبههای درش نیست یعنیآبادی اتوبوسرانی شهرتهران بستگی کامل بابهبودوضع اداره راهنمایی دارد این مطلب تذکراعرض شد بعدمیخواهم یک مطلبی راتوجه بدهم این اتوبوس رانی که درتهران میشود الان این خطوط وشعبات وشرکتهای خصوصی که هست اینها غالبامتعلق به مردم فقیروبیچاره وبدبخت است این اتوبوسهایی که آقایان میبینند درخطوط مشغول حمل مسافرندغالبایک اتوبوس مال چندین نفراست که یک دانگ ودودانگ وسه دانگ سهم دارند واگربناشود این شرکتی که میخواهدتشکیل شود با این دوفوریتی که دراین لایحه هست دراین لایحه عنایتی به وضع کسانی که الان توی این مملکت کاردارند ویک لقمه نان بخورونمیری دارند یعنی بقدری نیست که بتوانندشکم خودشان وبچه هایشان راسیربکنندنشود وبایددراین لایحه کاملادقت وبررسی شود وآن راههای مختلفی که حق این دستهای که الان دارند کارمیکنند ونان میخورند وسربارجامعه هم نیستند وبرای دولت هم آزار وصدمهای ندارند باکدیمین وعرق جبین نان تهیه میکنند فکری بحال آنها بشودواگردراین لایحه خوب رسیدگی نشد ومراعات این نکته نشودنتیجه اش این است که شهرداری ووزارت کشورآمدهاست وضع اتوبوسرانی تهران وسایرشهرستانهاراتنظیم بکندحالاچقدر موفق بشود وچقدردرتنظیم کردن این مطلب پیشرفت خواهد نمودیک حرفی است که مربوط به آیندهاست امایک نتیجه وعکس العمل دارد وآن این است که اکثراین افراد ممکن است ازکاربرکنارشوندواتوبوس هایشان زائدبماند وفکری بحالشان نشودویکعدهای بیکاربه بیکارهایی که الان توی این مملکت هستنداضافه بشودبنابراین بنده بافوریت از این نظرمخالفم نه اینکه با اصل لایحه ومنظم کردن اتوبوسرانی تهران وشهرستانها حتی اتوبوسرانی درسایرجادهها درسایرجاهایی که اتوبوس هست من مخالف نیستم من معتقدم که دولت بایداساسابرای مفهوم کلی اتوبوسرانی یک فکری بکند ولی نه باعجله که مباداباین دسته ظلم بشود وحق یک عدهای ضایع بشودویک دستهای هم بیکاربشوند وبیکاری اینها یک مشکلی براین همه مشکلاتی که دراین مملکت ازطرف بیکارها هست اضافه بشود وبنده مخالف با این وضع هستم.

این غریزه حیوانی است این غریزه وجوداست غریزه حیات است اماگراین کمپانی باشد شرکت باشد که برای راننده فرق نکند حتما این کار را نخواهد کرد و آنوقت هم مسلماضرری نمیکنداگراین کارضررمیکرد درممالک دیگرنمیکردند درهیچ جای دنیا اتوبوسرانی مال فردنیست (صحیح است) اتوبوسرانی فردی عملی نیست برای اینکه نتیجه اش همین شده که که میبینیم وهرروزتلفات اتوبوس است هرروزکارهای خلاف قاعده وقانون اتوبوسی است نه تنها اساسا آدم رازیرمی گیرد وقتیکه آدم میبینداین آدم خلاف همه چیزمیکند خلاف اخلاق خلاق قانون میکند حلاف مذهب میکند ونظم وقاعده را بهم میزند همین تشنج روحی برای انسان کافی است همان عصبانی کردن آن برای انسان کافی است که آدم تعادل فکری وحیاتیش را ازدست بدهدچرا؟

شریف پس از پایان تشریفات و مراسم وافور و حقهٔچینی، چوب کهور و حتی تختهنرد سفری را که هر دفعه بیجهت بیرون میآورد، بدقت پاک میکرد و با سلیقهٔ مخصوصی در خانهبندیهای جعبهٔ سفری میگذاشت. نسبت بیک جا بیشترخرج شود وجای دیگرکمترمثلا درتشکیلات ارتشی دولت ممکن است دریکجا ویک سرحدزیادتر خرج بکند ودریک جاهایی که احتیاج نداردکمتر دریک شهربزرگی ک جمعیت زیاددارد ممکن است تشکیلات ارتشی نباشد ولی فرهنگ اینطورنیست فرهنگ مال جمعیت است هرجاجمعیت بیشتراست فرهنگ بایدوسیعتر باشد (صحیح است) پول فرهنگ را مردم میدهندوقتی جمعیت زیادتربود پول بیشتر میدهدوحق دارند تقاضاکنندجناب آقای ناظرزاده فرمودند ممکن است درجایی که جمعیت کم باشد ولی دانش آموززیاد باشدبنده نمیتوانم این راتشخیص بدهم یک جایی که جمعیتش زیادتراست داوطلب تحصیلش هم مسلمازیادتراست (ناظرزاده – من ازایرادشماتعجب میکنم) (فرامرزی – ممکن است که سکنه جایی بیشترعلاقه داشته باشند) بنابراین ازهرحیث بعدالت نزدیکتراست که هرچه جمعیت بیشتراست آنجابیشترداده شود اماراجع به پیشنهاد آقای معتمددماوندی من معتقدم که این پیشنهاد دست دولت را میبندد اگر دولت یک چیز ضروری یک خرج لازمی داشت درمرکز شهرستان مطابق پیشنهاد ایشان خرج را باید ببرددردهات واین صحیح نیست نظردولت هم بایستی تامین گردد و من قطع دارم دروزارت فرهنگ باین موضوع توجه خواهند کرد و برای اینکه لایحه زودتر تصویب شود من ازایشان تقاضامیکنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید