مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

تبریز در نیمه اول این قرن چندین بار توسط روسها اشغال شد. دکتر سید امامی ـ بطوریکه جناب آقای دکتر اقبال فرمودند بوسیله بهداری وزارت راه وسائل درمان ومبارزه آنها فراهم میشود به این جهت بنده مسترد میدارم. ۱۰- چون طبق قانون تربیت معلم وقانون تعلیمات اجباری وزارت فرهنگ موظف است فارغ التحصیلهای دانشسرای عالی ودانشسراهای مقدماتی راکه برای خدمت معلمی تربیت شدهاند بخدمت منصوب نماید ابتدای سال تحصیلی بادارات فرهنگ دستور دادشدآنهارابرای معلمی کلاسهای جدید بکارگماشته وبرای رفع بقیه احتیاجات مدارس ازلحاظ معلم بارعایت مقررات وتوجه کامل بضرورت وصلاحیت داوطلبان اقدام نمایند. ۱۲- ۱۴۲ نفرافسران فارغ التحصیل باداره کارگزینی برای خدمات انتظامی مرکزوشهرستانها معرفی گردیدهاند وهفتادوپنج نفردانشجو ازطریق مسابقه پذیرفته شده وازاول آبانماه تحت تعلیم قرارگرفتهاند و۲۰۱ نفربازرس استخدام وتحت تعلیم قرارگرفتهاند که ۱۵۸ نفرآنهاخاتمه وبرای شروع بخدمت باداره کارگزینی معرفی وبقیه ۴۳ نفرتحت تعلیم میباشند وقریبا دوره تعلیمات آنهاخاتمه خواهدیافت و۶۳۴ نفرپاسبان استخدام وتحت تربیت قرارگرفته که کارآموزی ۴۲۲ خاتمه یافته وبادارات انتظامی معرفی شدهاند وبقیه ۲۱۲ نفرتحت تعلیم میباشند.

۴- درسالهای اخیردارندگان مدارک تحصیلی بانواع وسائل متشبث میشدندتادرادارات دولتی مشغول کارگردند ومحصلین عمومابجای کسب فضیلت ودانش درصدد بدست آوردن مدارک تحصیلی بودند از این نظرهم درادارات دولتی عدهای زائدبراحتیاج استخدام ودرقسمتهایی که ارتباط بتحصیل آنهانداشته مشغول کارشدهاند وهم دانش آموزان با ایجادبی نظمی واختلال درجریان امتحانات برای گرفتن مدارک تحصیلی کوشش مینمودند برای جلوگیری از این امورطرحی که جناب آقای دکتر صدیق تهیه وبه مجلس سنا تقدیم نموده بودند موردمطالعه واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمد به کمیسیون تدوین قانون استخدام کشوری ارجاع وقسمت مربوطه به مسابقه برای ورود بخدمات دولتی موردقبول واقع گردیده ولی چون درباب امتحانات اظهارنظری نشده بود ماده دوم طرح مذکورجداگانه تهیه شده تاپس ازتصویب بموقع اجرادرآید.

۳- چون شورای عالی فرهنگ برکلیه امورفنی وزارت فرهنگ نظارت عالیه داردوقانون شورای مذکوردرسال ۱۳۰۰ شمسی تدوین وتصویب شده بود بامقتضیات واحتیاجات امروز کشور قابل تطبیق نبودازاین رو طرحی که چندسال قبل تهیه وبه مجلس شورای ملی داده شده بودمجددا موردمطالعه ورسیدگی واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمدحاضرشدهاست. 3 – 3 – همآهنگی توزیع تأسیسات شهری – نسبت به تدوین ضوابط و مقررات لازم برای ایجاد نظام توسعه و توزیع واحدهای تجارتی و کسب و کاردر سطح شهر طبق اصول شهرسازی اقدام خواهد شد و بر آن اساس به منظور تأمین حداکثر سهولت دسترسی و تقلیل مشکلات ارتباطی کوششخواهد شد واحدهای جدید تجارتی حتیالامکان در اطراف شبکههای ارتباطی به وجود آیند.

۳- وارد کردن دامهای اصیل بمنظوراصلاح نژاد دامهای بومی کشوروبرای بالابردن سطح تولیدپشم وشیرومرغوب نمودن جنس فرآوردههای دامی به کمک اداره همکاری فنی درمهرماه گذشته تعداد ۱۰۰۰ سرقوچ ومیش از نژادمرینوس رامبویه و۲۵۰ سربز و۴۰ سرگاونر وماده ازنژاد شوئیتس ازآمریکا واردشدهاست که بتدریج بین ایستگاههای دامپروری که درنقاط مختلف کشور تاسیس میشود توزیع وبرای اصلاح نژادمورداستفاده قرارگیرد. ۴- تهیه طرح نقشه برداری (۴۲۰۰۰) ده کشورکه درتکمیل نقشههای جمع آوری شده بایدبطور آزمایش بدوا ازتهران تاورامین شروع شودوبعدا درتمام کشور بتدریج انجام پذیرد. ۵- تهیه وتصویب طرح تکمیل سازمان آمار (غیرازثبت احوال کشور) که بعدازتمرکز دوایرآمار وزارتخانهها دراداره کل آماربایستی درظرف ۱۵ ماه انجام پذیرد.

۳- طرح تمرکز دوایرآمار وزارت خانهها دراداره کل آماروجمع آوری اطلاعات مبادی مختلف آمار برطبق قواعد مخصوص آماربین المللی که تماس با سازمان ملل داردبتصویب هیئت وزیران رسیدهاست. قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب در کمیسیونهای مشترک مجلسین – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا. قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

شورای امنیت از کشورها میخواهد که نظارت تقویت شده ای برای ممانعت از همه این مبادلات در راستای اختیارات قانونی و قوانین خود به کار گیرند. در منزل وقت خود را به باغبانی و سبزیکاری میگذرانید. به این صورت که چندین صد نفر بسوی هواپیما روان بودند و رئیس دفتر من علومی خودش را سریع به من رساند و گفت که اینها عدهای از کسانی هستند که به استقبال من آمدند ولی چندین صد نفر دیگر هم در فرودگاه و در داخل ساختمان گمرک یا در محوطه خارجش منتظر هستند. البته من خودم هم این مسئله را احساس کرده بودم و در برخوردهایم با مایر در ضمن اینکه خیلی با هم مٔودب رفتار میکردیم ولی خوب میدیدم که هیچ گرمی میان ما وجود ندارد.

شریف بعجله مشغول رسیدگی کارهای اداری شد و یکی دوبار مجید را احضار کرد ولی مجید باداره نیامده بود. این دستگاه روزانه بطور متوسط ۶۰۰ نفررادیوگرافی مینماید وبرای تشخیص ومجزی کردن مسلولین ازاشخاص سالم نقش بزرگی را بعهده دارد. ۴- چون فرهنگهای شهرستانها بسبک واحدی اداره نمیشدهاست وبعضی ازحوزهها رئیس فرهنگ استان وبعضی دیگررئیس فرهنگ شهرستان داشته که مستقیما بامرکز مکاتبه مینمودند وبرای کارجزئی محتاج به کسب تکلیف ازمرکز بودهاند وبعلاوه از لحاظ کارهای اجتماعی وعمومی ورعایت مصالح ومقتضیات روزومحل که درحوزههای کوچک پیش میآمده چون فرهنگ آن شهرستان بجز بوسیله مکاتبه دسترسی به آقایان استانداران وفرماندهان لشگرها نداشتهاند عموما مشکلاتی پیش میآمدهاست که منجر به مکاتبات متوالی وسبب رکود کارهامیشده وگاهی مبادله مکاتبات فرصت مناسب رابرای کارهای ضروری وفوری ازدست میدادهاست لذا دراردیبهشت ماه سال جاری آئین نامهای برای سازمان فرهنگهای شهرستانها تهیه ودربعضی ازحوزهها بموقع اجراگذاشته شده برای آنکه کاربصورت واحدی درآیددرآئین نامه مذکورتجدیدنظرگردید.

بر طبق میل و آرزوى ملت و نظر آقایان نمایندگان کارهایى که وظیفهمان هست انجام میدهیم. فرمودندکه من میخواهم وضع رعایاى این مملکت را از وضع کنونى دربیاورم این موضوع را باید صاف و صریح و پوست کنده گفت که باید در این مملکت به زودى تقسیم املاک عملى شود والا اگر نشود ستمگر به زور بستاند (مهندس حسیبى – رعیت ستمگر نیست آقا صاحب حق است بفرمایید وگرنه صاحب حق به زور بستاند) بله همان طور که اصلاح فرمودید همان طور میگویم وگرنه صاحب حق به زور بستاند براى این کار یک چیزى به نظر بنده رسیده و شاید هم بد نباشد که اگر توجه بفرمایید که منفعت سرمایه را ۲۰ درصد پانزده درصد ده درصد میدانیم این قسمت را باید هر چه زودتر مطالعه بفرمایید یک مقدارى از این محصول ده درصد ۱۵ درصد نمیدانم چه مقدار بگیرند از محصول گیلان یک چیزى خدمت آقایان عرض میکنم که شما ببینید در ظرف ۵ سال میتوانیم صاحب بیست میلیون تومان پول بشویم این محصول را بگیرید و تبدیلش کنید به نام یک بانک عمرانى در هر استانى از محل این بانک کورهراههاى دهات را بسازید آقایان دهات راه ندارند و مالک باید راه بسازد طبق قانون عمران و آبادى که اصلاً توجه ندارد و نمىسازد، دهات بهداشت ندارد رعیت خودش عور و کچل است بدبخت است بچهاش هم لخت است و تراخمى و هیچ توجهى هم نمیشود نه از طرف استاندارها نه از طرف فرماندارها نه از طرف ژاندارمرىها بلى اگر یک مأموریت چله و چاقى باشد میروند اگر نباشد نمیروند اگر هم بروند همان بدبختى را که الان آه در بساط ندارد وادار مىکنند که گلیم زیرش را بفروشد و خرج مأمور دولت بکند.

گندزدایی مقدار ۲۴۰۰ تن بذرگندم آلوده به سیاهک درنقاط مختلفه کشور. این عملیات مبارزه بانتایج رضایت بخش توام بوده بطوری که درنقاط سمپاشی به نسبت ۹۷ درصدازتعدادمبتلایان به مالاریا کاسته شدهاست واین خودقدم بسیاربزرگی بود که درراه تامین بهداشت عمومی وجلوگیری از زوال سلامت افرادوبالنتیجه برای بالابردن سطح تولید برداشته شدهاست. بدین ترتیب ۵۰۶۳ قریه و۳۳۷۰۸۵ ساختمان که مجموعا دارای یک میلیون وچهارصدوهفتادهزاروهشتادوپنج نفر جمعیت میباشد سمپاشی شدهاست وکلیه نقاط سمپاشی بمساحت یکصدونودوسه میلیون ودویست وهشتادهزاروپانصدونودمترمربع میباشد. ۲- درمازندران ۱۱۸۷ قریه و۵۸۳۹۱ ساختمان که مجموعا دارای سیصد ودوازده هزار وسیصد وسی ودونفرجمعیت میباشد شدهاست. ۲- تجدیدنظر درسازمان ارتش که طی جلسات عدیده کمیسیون مقرره بررسی گردیده وطرح جدیدی درنظرگرفته شده وعدهای ازعوامل زائدکسر شدهاست.

۹- بررسی وتجدید نظر درسازمان ژاندارمری ودرنظرگرفتن سازمان مفیدی که تطبیق باحوائج کشور نماید. ۲- جلب موافقت اعضای کنفرانس سازمان خواربارجهانی برای تحویل ۲۵ دستگاه اتومبیل وبیست تن سم آلدرین و۷ فروند هواپیماو۱۰۰ تن سم B.H.C جهت مبارزه با ملخ دریایی که باتحویل آنهاموافقت شدهاست. ۲- باوجودضیق بودجه نسبت به تکمیل ثبت احوال بلوچستان اقدام شده وتا آخر سال آتیه به پایان خواهدرسید. ۲- بررسی وتنظیم طرح مخابرات بطوریکه تمام واحدهای بزرگ درکلیه کشوربوسیله بی سیم بایکدیگرمرتبط شوندوواحدهای کوچک تا گروهان بوسیله تلفن بامراکزفرماندهی خوددائما ارتباط مستقیم داشته باشند هرچنداجرای طرح مزبور چه ازلحاظ وسائل وچه ازلحاظ ترتیب کادرونفرات فنی امری بسیاردقیق ومستلزم وقت کافی میباشددرنظرگرفته شدهاست که سریعا این طرح عملی ودرآتیه نزدیکی ژاندارمری کل کشور به جدیدترین وسائل بی سیم ومخابرات مجهز وشبکه ارتباطی آن درکلیه نقاط کشور گسترده شود.

رئیس- آقای شجونی وقت شما تمام شده است . ۹- تحصیل وتامین اعتباردومیلیون ریال هزینه تکمیل ساختمان نیمه تمام اداره راه نمایی ورانندگی واقع درضلغ جنوب غربی میدان سپه وتاسیس شعبه مستقل صندوق بازنشستگی شهربانی وصدوردستور برای کسوربازنشستگی حق گماشته افسران وکارمندان وافراد وردیف افراد. ۱- تامین پزشک وکارمندان فنی وداروی درمانگاه جدیدالتاسیس جعفری واقع درخیابان خانی آباد (ساختمان این درمانگاه بهمت جمعی ازخیرخواهان ناحیه مربوط صورت گرفتهاست) باین درمانگاه روزانه درحدود دویست نفربیمارمراجعه وداروی مجانی دریافت میدارند وازابتدای افتتاح تاکنون تعداد۹۳۰۰ نفربیمار باین درمانگاه برای نقاط فاقدبهداری دربخشهای تابعه مراجعه وتحت درمان قرارگرفتهاند.

۶- فرستادن سینماهای متحرک برای کلیه واحدهای ژاندارمری ونمایش دادن فیلمهایی که غالباجنبه تعلیمات وبهداشت دارد درقراء وقصبات دورافتاده برای افرادکشاورزان وهمچنین تهیه فیلمهای مفید درمیهن دوستی که بوسیله افسران اداره ژاندارمری تهیه میشودوقریبا مورداستفاده واقع خواهدشد. ۳۵- تهیه آنتی موان خالص ازسنگ آنتی موان حاصله ازمعادن کشور که احتیاجی بخارج نباشد. حتی شهر سرخ گلی و خرابهای که گویا بطعنه آباده مینامیدند برای او یک حالت تهدیدکننده داشت. ۶- برای اینکه مامورین انتظامی با آشناشدن بعملیات ورزشی پلیس فنی درموقع ورد حوادث مهمه واخلال نظم بتوانند باورزیدگی کامل درمقابل باحوادث اقدام نمایند وحتی الامکان بدون احتیاج باستعمال اسلحه نظم را برقرارکنند دوگروها پاسبان باینگونه تعلیمات آشناومجهزبه گاز اشک آور وباطونهای مخصوصی حاضربخدمت شدهاند ویک گروهان نیزتحت تعلیم میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید