مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

جهت مشاهده نقشه ارتفاعی و توپوگرافی شهر تهران بصورت مدل برجسته باید لایه نقشه ارتفاعی راگزینش کنید. برای مسیریابی با نقشه ابتدا گزینه مربوط به مسیر را انتخاب نمایید. نقشه ده بر اساس سهمیهای که برای هر خانوار کشاورز به تصویب کمیسیون تقسیم و فروش استان رسیده قطعهبندی و شمارهگذاری خواهد شد تا بعداًقرعهکشی شود. از آن آدمهای قدیمی خوشرو و بیآزار بود که برای هرگونه فداکاری در راه اربابش مضایقه نداشت. نظارتی که مجلس شورای ملی میتواند بکند نسبت به اعمال دولت که قانون اساسی به ان اجازه داده همان کمیسیونهائی است که تعیین میشود تا در اعمال دولت نظارت بکند وزیر دادگستری این جا نشسته، یک قتلی اتفاق افتاده بنده به هیچوجه من الوجوه اطلاعی ندارم و نمیدانم چطور شدهاست همین قدر میدانم به اتمام نرسیده و روشن نشدهاست، از آقای وزیر دادگستری صراحه اقایان باید بخواهند که چرا این دوسیه را کد مانده اگر قتلی واقع شده و اگر مشمول مرور زمان هم شده دادستان باید بگوید مشمول مرور زمان واقع شده مثلا دهسال گذشتهاست اما تا وقتی که مشمول مرور زمان نیست وزیر دادگستری مسئول این کار است هریکی از آنها که تخلفی در انجام وظیفه اش کردهاست شما باید بخواهید که چرا قصور شده ولی این برخلاف اصول است که یک پروندهای که در مرحله تحقیقاتی است شما بروید این را نگاه کنید این خلاف اصول قضائی است بنده از نظر خلاف اصول عرض میکنم والاهیچ مانعی ندارد که از آقای وزیر دادگستری بخواهید توضیحی بدهند که چرا این تاخیر شد و بعد هم تاکید بکنید در تعقیب قضیه بخواهید از ایشان که در ظرف پانزده روز، ۱۰ روز، سه روز بیایند اینجا توضیح بدهند و مخالفت بنده فقط از این لحاظ بود والا قتلی واقع شده باید تحقیق بشود تعقیب بشود و توضیح داده بشود و گزارش آن به مجلس شورای ملی داده بشود.

اما قبل از اینکه هویت و شهصیت یک نمایده مجلس معلوم شود حالا من کاری به صحت وسقم جریانات در مورد تحقیق راجع به آقای حسرو قشقائی ندارم که ایشان آیا پرونده دارد یا ندار د ولی تا به حال ما یک قدر ی بررسی کردیم از نظر بنده که عضو گروه تحقیق هم هستم تا به حغال دلیلی مبنی بر اینکه ایشان جزو سازمان سیا بوده اند یا جزو فراماسون بوده اند یا جزو مامورین ارتباط با آمریگا و این حرفها بوده اند برای من ثابت نشده و طبق موازین و دستورات مجلس که جناب آقای سحابی هم فرمودند حقش بود که همین مطلب را مخبر بگوید که اعتبارنامه اش مورد بررسی است و فرستاده میشود به کمیسیون تحقیق و بیشتر از این دیگر حق اظهار نظر دراین مساله نیست من خواهش می کنم آقایان حقیقت قانون را در نظر بگیرند غیر از حقیقت قانون که ما خودمان تصویب کردیم و این ملت تصویب کرده چیز دیگری نباید برما حکومت کند باید خدا را هم درنظر بگیریم به اهوا، توجه نکنید و مردم چه می گویند بیشتر هووجنجال است ، بعلاوه مجلسی هست ، رئیسی دارد مخبری دارد کسانی که میخواهند حرف بزنند باید از ناحیه مخبر و از ناحیة رئیس مجلس باشد خودشان روزنامه ها را پر نکنند حرف درست نکنند فعلا تمام دنیا متوجه اعمال و رفتار ما هست ، خوب دیروز یک کسی مامور ساواک بود می آید اینجا می نشست و خودش رابر مردم تحمیل میکرد حالا اگر شما هم بخواهید به عنوان ملیت خودتان را برمردم تحمیل بکنید چه فرقی میکند ، قیافه عوض شده است من از آقای دکتر سخابی خواهش میکنم این معنا را تذکر بدهند که آقایان از زبان مجلس حرف نزنند اگر حرفی هم داشته باشند یاباید رئیس مجلس بگوید ، یا مخبر بگوید و غیر از این مساله ای نیست و تابحال راجع به پرونده ردی در کار نبوده است .

امامی خوئی ـ اولا به نظر بنده این ماده شش یک اصلاح عبارتی لازم دارد نوشتهاست از طرف بانک به توافق یا با توافق به صاحبان اعیانی عرصه فروخته بشود این گنگ است اما اینکه آقای اردلان فرمودند که اگر گارژ یا دکان ساخته شدهاست البته تصدیق میفرمایید که خیلی کم خالصهای داریم که آنقدر آباد باشد که دکان و مستغلات و گاراژ داشته باشد این قبیل خالصه خیلی کم است ولی یک قسمتش را هم تصدیق بفرمایید که در این اعیانیها ممکن است پنجاه جریب بیست جریب باغ احداث شده باشد و این اراضی ارزش دارد نمیشود همانطور که فرمودند به طور رایگان به مالکین ان داد و راجع به پنجسال هم من مخالفم چون پنجسال یک مدت خیلی کمی است برای پرداخت قیمت آن عرصهها ممکن است بنده پنجاه جریب داشته باشم و درظرف پنجسال بتوانم بدهم ولی ۵۰ جریب قیمت اراضی بائر را از رعیتن گرفتن مشکل است (مخبر ـ از رعیت که قیمتش رانمیگیرند به رعیت مجانی واگذار میشود) توجه بفرمایید آقای دکتر معظمی فرمودند که با آقایان صحبت نکنید ولی آقایان حق دارند با بنده صحبت بکنند ولی من حق ندارم با آقایان صحبت کنم.

نبوی ـ چون منظور از تدوین این قانون در درجه اول رفاه حال رعایا و کشاورزان بودهاست ما بایستی این نظر را در هر مادهای از مواد این قانون تعقیب کنیم که در این منظور به نحو بهتری انجام بشود نوشته شده اراضی خالصه ایکه اعیانی آن متعلق به اشخاص است از طرف بانک به توافق ظاهرا منظورش باتوافق به صاحبان اعیانی است در صورتیکه طالب باشند نقدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود عرصه خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار میشود. ماده ۶- اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاص است از طرف بانک به توافق صاحبان اعیانی در صورتیکه طالب باشند بعدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود ـ عرضه خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار میشود.

وقتی میگویند عرضه خانههای مسکونی را به رعایا مجانی بدهند فرض محال ممکن نیست یک دهی ۵۰۰ جریب باقی داشته باشد که اعیانی مال او و عر ضه مال دولت یعنی مال خالصهاست آنرا مجانی میدهند اگر مجانی است مقصود از این ماده چیست؟ اردلان ـ اگر نماینده محترم توجه بفرمایند ما در این قسمت رعایت کشاورزان را کردیم برای این که نوشتیم خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار شود ولی در این خالصجات ملاحظه بفرمایید یک گاراژی ساخته شدهاست که این نه جزو اراضی کشت زاری است که بشود به کشت کار واگذار کرد و نه خانهاست این را نوشتهایم که اگر آنجا گاراژی ساختهاند دکاکینی ساختهاند اینها نه جزو اراضی مزروعی است و نه خانهاست که مجانا داده بشود.

زیرا خالصجات یک سرپرست دلسوزی ندارد که درست بخواهد بیاید قطعات زمین را روشن کند و سهم هر کس را بدهد به همین جهت اشخاص آنجا آمدهاند باغ درست کردهاند خانه وباغ واصطبل و سایر خصوصیات گرفتهاند که اینها سالهاست پدر و فرزند درش زندگی میکنند و الان هم بهترین دلیل این است که چنانکه پریروز هم عرض کردم دعوی مالکیت نسبت به تمام اینهادارند هیچ خالصهای الان در فارس نیست که معتقد باشند به این که خالصهاست (صحیح است) تمام اهالی آنجا با جدیت بلکه توام با یک مقدار مدارک خودشان را مالک میدانند و اگر تمکین شدهاند برای خری و فروش و معامله برای اینست که رفع دردسری از آنها بشود و الادر صورتیکه اصلول محاکمه و طول کشیدن باشد محال است که بتوان در آنجا یک تکه زمین پیدا کرد لااقل بی دعوی (صحیح است) آنوقت دراین کیفیت اگر ما بخواهیم که املاک آنجا را یک قسمتش را فروشی قرار بدهیم یکعده خریدار برای آنها که حاضر بشود یک قسمت دیگرش را هم به نام خالصه و عرصه و اعیان درست کنیم این را فکر میکنم که اسباب زحمت بیشتری باشد بنده معتقدم به اینکه این ماده را قسمت اولش را تابع اصل کلی قرار بدهیم و قسمت اخیر را مجانی واگذار بکنیم به خود رعایاو بهر صورت تفکیک کردن آنچه را که عنوان عرصه و اعیان دارد و اعیان را که میخواهند از رعیت بگیرند اگر بخواهند به یک مدت چهار پنج ساله و مبلغ زیادتری از آنها دریافت بکنند این موجب میشود که داد و فریاد آنها زیادتر بلند بشود و ناراحت بشوند بنابراین بنده معتقدم که یک تجدیدنظری در این ماده بشود که قسمت اولش تابع اصول کلی باشد و قسمت دومش هم بایک توسعه بیشتر عمل بشود با رعایا که یک اختلاف جدیدی پیش نیاید و موجب نشود که این قانون که الان چند سال است گفتگویش است وبالاخره اینها همینطور نشستهاند و هر روز در انتظار این هستند که تکلیفشان معلوم بشود نه چیزی گیر دولت میآید و نه اینها عمران و آبادی میتوانند بکنند و در نتیجه یکمقداری به اراضی بایر اضافه میشود و موجب میشود که اگر یک ششماه یک سال دیگر بگذرد اینطوری که قانون گفتهاست که وزارت دارایی و اگذار کند به بانک و بعد بانک برود رسیدگی بکند و بخواهد به رعایا بفروشد بنده میبینم که در اینجا هیچکاری انجام نشده و بعد باز در اینجا قانونی میآوریم برای فروش اراضی بایر دولت و دیگر اسم خالصجات را هم نمیآوریم.

اعیانی اراضی خالصه چیزهایی است که متعلق به کشاورزان فقیر یا بی بضاعت یا کم بضاعت است ما باید یک عملی بکنیم که این اراضی را آنها بتوانند بخرند و منصرف بشوند، مدت پنجسالی را که در اینجا نوشته شدهاست به عقیده من کافی نیست (فرامرزی ـ مفت بدهند به آنها) اگر بخواهید این کار را بکنید بهتر آنست که این مدت را اضافه بکنید من عرض دیگری مربوط به این موضوع نداشتم و پیشنهادی هم راجع به این قسمت خواهم داد. فرامرزی ـ عرض کنم که اینها این اختیار را در سایر وزارت خانهها نداشتهاند بنابراین باید یک ترتیبی کرد که عمل اینها در سایر وزارت خانهها هم متوقف بشود با این ترتیبی که عمل کردهاند.

فرامرزی ـ ما همیشه مینالیم که مملکت ما بایر و خرابست هر وقت هر عملی خواستیم بکنیم برای آبادی یک موانعی جلوش میگذاریم این ماده به نظر من که البته در خود ماده حرف خواهم زد ـ صحیح نیست، مذاکره هم به قدر کفایت در این قسمت نشده و روشن نشده (صحیح است) یکی دو نفر موافق یکی دونفر مخالف حرف میزنند فورا رای به کفایت مذاکرات میگیرند و رای و حرف باقی را توضیحات باقی را خفه میکنند و مجلس بدون اینکه حقیقه برایش روشن باشد رای میدهد (صحیح است) آقای نبوی فرمودند که اینقدر طول میکشد آنقدر طول میکشد.

بعنوان نمونه میتوانم به شما بگویم که هر صنعتی که احتیاج به انرژی ارزان داشت میتوانست نه فقط در خوزستان بلکه در تمام مسیر شاهلوله گاز ایجاد بشود. دهقان ـ وظیفه ما است که از هرگونه تشنج در مجلس شورای ملی جلوگیری کنیم تا مجلس شورای ملی بتواند کارهای اساسی ترش برسد متاسفانه صحبت پرونده قتل محمد مسعود به مجلس شورای ملی کشانده شده و اگر یک تکلیف قطعی برای این کار روشن نشود (صحیح است) و اساس اینکار روشن نشود هر روز آنهائی که در این عمل ذی نفع هستند یا آنهائی که پی وسیله برای تشنج میگردند این را دست آویز میکنند و بهم گوشه میزنند و ماهم باید وقتمان صرف گوش کردن مطالبی باشد که قطعا به مجلس شورای ملی مربوط نیست بالاخره قتلی واقع شدهاست باید معلوم بشود که دوایر قضائی و کسانی که مسئولیت رسیدگی به این امر را داشتهاند آیا وظیفه خودشان را انجام دادهاند ومطابق اظهار نظر ومطالبی که این جا آقای مکی گفتند در اینکار اعمال نظر شده وقتلی که اتفاق افتاده خون را به اصطلاح به هدر میدادند ما میخواهیم بدانیم که این پرونده به کجا کشیده تا آنجائی که عمل شده آیا صحیح عمل شدهاست و این دست آویز را از دست اشخاصی که میخواهد موجب تشنج بشوند و حربه بر علیه این و آن در دست داشته باشند بگیریم وخلاصه مطلب را روشن بکنیم و خودمان را از این جنجال برکنار کنیم.

این قانون در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ۱۰- چون طبق قانون تربیت معلم وقانون تعلیمات اجباری وزارت فرهنگ موظف است فارغ التحصیلهای دانشسرای عالی ودانشسراهای مقدماتی راکه برای خدمت معلمی تربیت شدهاند بخدمت منصوب نماید ابتدای سال تحصیلی بادارات فرهنگ دستور دادشدآنهارابرای معلمی کلاسهای جدید بکارگماشته وبرای رفع بقیه احتیاجات مدارس ازلحاظ معلم بارعایت مقررات وتوجه کامل بضرورت وصلاحیت داوطلبان اقدام نمایند. اردلان ـ بنده تذکر دادم مطابق ماده ۸۳ بیانات قبل از دستور و بعد از دستور اجازه داده شده صبح زود هم نماینده محترم جناب آقای آصف قبل از وقت اسم نویسی کردهاند بنده تقاضا میکنم به ایشان بعد از دستور اجازه بفرمایید مطالبشان را بگویند.

فولادوند ـ مخالفت و موافقت دو معنی دارد مخالفتی هست که انسان با اصل ماده مخالف است بکلی ولی یکوقت هم هست که با اصل ماده موافق است ولی یک نظر اصلاحی هم ممکن است داشته باشد بنده با اصل ماده موافقم و عیبی هم به نظر بنده ندارد. گویشی که مردم در این شهر دارند، ممکن است برای بسیاری از افراد نامشخص باشد. رضوی ـ قسمت عمده از مطالب را که بنده داشتم آقایان فرمودند ـ در ماده ۶ رویهمرفته یک بابی باز شده از برای جریان معامله که به نظر بنده اگر قسمت اولش اینطور نبود و تابع اصل کلی قرار میگرفت بهتر بود جزء اخیرش که راجع به خانههای رعیتی باشد واگذاری مجانی عملی است بسیار صحیح و ثواب برای خاطر انیکه یک عده بسیاری رعیت مدتی در یک ملکی زندگی کردهاند، خانهای هم دارند نشستهاند فرض بفرمایید حداکثر ۵۰ متر صد متر زمین هم داشته باشد این راهم واگذار بکنند به آنها مانعی ندارد، به رعیت هر چیز داده بشود مانعی ندارد اما خالصجات در نواحی مختلف صورتهای مختلفی ممکن است داشته باشد که بنده واقف نباشم ولی خالصجاتی که درفارس وجود دارد و بنده یکقدری در وضعیت آنجا روشنم اصلا تفکیک اراضی از همدیگر با تشخیص اینکه کدام قسمتش خالصهاست، کدام قسمتش ملکی است این اصلا تشخیص مشکلی است چرا؟

اسلامی ـ عرض کنم که خوشبختانه وزارت کشور که بنده همیشه عرض میکنم وزارت کمیسیون شده یک گرفتاری پیدا کرده که ناچار است مجلس شورای ملی این گرفتاری را حل بکند، بنده خودم این طرح را امضاء کردم موافقم و البته مجلس شورای ملی این را حل خواهد کرد ولی شرطش این است که وزارت کشور در امور شهرستانها بی نظر رفتار کند (صحیح است) مخصوصا قانونی از اینجا گذشت به نام قانون استقلال شهرداریها، وزارت کشور همه را مسکوت گذاشته و انداخته توی دست انداز کمیسیون بازی، همه شهرها شهردار معرفی میکنند و موافقت نمیکنند مثل قم، رشت، مازندران جاهای دیگر، ما موافقیم این عمل خلاف قانونی که شدهاست رفع بکنیم ولی وزارت کشور هم باید توجه کند، اقای شوشتری سرکار که امور قضائی را آنجا اداره میکنید وزارت کشور در کارهای غیر قانونی دخالت نباید بکند والا بنده همین جا اعلام جرم میکنم واما با اینکه بنده موافق هستم، این کار این طور نبایستی با عجله و شتاب انجام بگیرد ما به فوریت اولش رای دادیم و به اصلش هم رای میدهیم ولی بایستی که یک مطالعه بسیار دقیقی بشود و همان طور که آقای فرامرزی فرمودند نسبت بایر وزارت خانهها هم یک توجهی بشود.

دیدگاهتان را بنویسید