مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

فقیه زاده- راجع به کارخانه قند کرج ما تذکر دادیم اصلاح شد خیلی خوب عمل میشود. لازم به ذکر است محیط های مختلفی برای تولید و تهیه این سوغاتی ها در شهر کرج موجود می باشند و افراد می توانند در شهر کرج به این مکان ها مراجعه کرده و آنها را خریداری کرده و با خود به همراه ببرند. مکرم- در جلسه اول اردیبهشت ماه مجلس شورای ملی بر اثر وصول تلگرافات شکایت آمیز زارمین و دام داران خراسان در خصوص منع صادرات پشم و پنبه و شکایات تلگرافی صاحبان وسائل نقلیه موتوری مشهد راجع به مناقصه حمل زغال سنگ مصرفی کارخانه قند آبکوه مشهد عرایضی در اینجا کردم و معایب و مضرات منع صادرات را تذکر دادم خوشبختانه دولت وقت به عرایضم توجه کردند و روز بعد آقای دکتر مفخم کفیل سابق وزارت اقتصادی ملی که همیشه در کارهاشان حسن نیت نشان میدادند در مجلس شورای ملی حاضر شده و تقاضا کردند کمیسیونی باحضور بنده و چند نفر از آقایان نمایندگان تشکیل شود و در این خصوص مطالعات بیشتری بعمل آید در نتیجه چند ساعت مذاکرات و تبادل نظر قرار شد تصویبنامه سابق دولت که مدتش منقضی شده بود تمدید و اجرا شود یعنی صادرکنندگان پشم و پنبه مقدار جنسی را که میخواهند صادر کنند قبلا بسازمان برنامه عرضه نمایند که هر مقدار برای مصرف کارخانجات کشور لازم باشد خریداری بقیه صادر شود و این بهترین ترتیب راه حل مشکل صادرات بود همینطورهم عمل کردند و نسبت وضعیت متزلزل مردم آرام شد و بازار صادرات پنبه و پشم رونق گرفت.

امینی ـ بنده متاسفم که در مورد این ماده که بحث میشود آقای وزیر دارایی یا مخبر کمیسیون توضیحی نمیدهند چون این قضیه اینقدر مشکل نیست که در اطرافش صحبت میشود و گاهی هم احساسات غلبه میکند و مطلب را طوری ادا میفرمایند مثل اینکه حقی از کسی تضییع خواهد شد یا عملی میشود که یکی بیاید تمام آن ملک خالصه را ببرد بحث در این است، اغلب آقایانی که مالک هستند اطلاع دارند که د ردهات خالصه یا دهات دیگر یک باغهائی احداث میشود مخصوصا باغ احداث میشود و ای در حدود هر جریبی یک تومان الی ۱۲ قران به مالک میدهند و در آن باغ شاید جریبی صد تومان صد وپنجاه تومان میوه بدست میآید و به فروش میرسد اینکار را رعایا اغلب میکنند اغلب علاف است، بقال است که ساکن ده هم نیست و سرمایه دارد و آن باغی به خصوص، یا آن اعیانی به خصوص، آقای فرامرزی، قیمت زیادی دارد یعنی اگر امروز آن اعیانی که درحدود ۲۰ جریب باغ است (فرامرزی ـ در نتیجه آبادی او قیمت پیدا کرده) اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض کنم، عرض کردم که یک کسی آمدهاست ویکجا را محصور کرده و آباد کرده ممکن است باغ بیست ساله باشد، سی ساله باشد از یک کسی به کس دیگر فروخته شده باشند که این اعیان به خصوص قریب ده هزار تومان باشد آنوقت این به مالک مثلا سالی صد تومان میدهد این اولش خالصه بودهاست و امروز اگر بخواهید این خالصه را این ملک را مجانی به صاحب باغ که آمده از دیگری که آباد کردهاست خریده این نظر صحیح نیست و جنابعالی را توجه میدهم که این از دیگری خریداری کرد، دیگری ایجاد کرده و بعد ازسی سال شما بیایید این را مجانی به مالکی بدهید که از خارج آمدهاست این زیانی است که به دولت میخورد، منظور اینست که اگر صاحب اعیان توافق میکند برای خرید عرصه در این جا میآیند یک توافقی میکند که آنهم در مواد دیگر تکلیفشان را معین کردهاست که خبرهائی که مرکب است از نماینده بانک، نماینده مالکین یا زارعین یعنی کس که خودش قسمتی را داشته باشد تعیین میکنند که ظلم نشود حالا قسطش دوسال باشد یا بیشتر باشد یا نقد باشد، آنطوریکه آقای کشاورز صدر فرمودند آن بحث دیگری است البته آن قسمتی که خانه زارع است مانعی ندارد که مجانا بدهند ولی اعیان دیگر که مفصل هست آنرا نمیشود به کسی داد که آمده از دیگری خریده والان هم قیمت گرانی دارد.

بازار قدیمی تبریز بزرگ که از نظر مبادلات تجاری و تاریخی اهمیت زیادی دارد هم در فاصله اندکی از این هتل قرار دارد. ضمنا باید تذکر بدهم که همانطورکه درمتن ماده واحده قیدشده این اضافه اعتبارطبق صورت ریزی که متناسب باجمیعت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدخواهدبود ولی بنده بنابروظیفه مخبری کمیسیون فرهنگ باید ذهن آقایان نمایندگان محترم رامتوجه کنم وتذکربدهم که اگرفقط جمعیت شهرستانهاومرکزراچنانکه قیدشده تصویب کنیم وکلمه (احتیاجات) اضافه نشودممکن است بعداوزارت فرهنگ دربسیاری نقاط دچاراشکال بشود (بعضی ازنمایندگان -صحیح است) (بعضی دیگرازنمایندگان – فقط بایدجمعیت درنظرگرفته شود) زیرا با اقرارباینکه بایدهمه جابه نسبت جمعیت فرهنگ ترقی کند معهذافعلا بسیاری نقاط هست که ممکن است جمعیت آنها کم ولی دانش آموزان ودانشجویان آنجا زیاد باشد وطبق این ماده اگراصلاح نشود بایدچنین نقاطی را ازتامین وسائل ومعلم محروم داشت والبته اینکار شایسته نیست بهمین جهت بنده یادآوری میکنم که بجای عبارت (متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکز) جمله (متناسب با جمعیت و احتیاجات شهرستانهاومرکز) گنجانده شود وگویا در کمیسیون فرهنگ بهمین ترتیب اصلاح شده بودوشک نیست اگراین کلمه احتیاجات اضافه نشودماده واحده دراجرای باشکالات بسیاربرمیخورد چه مانعی دارد که کلمه احتیاجات اضافه شود وآقای وزیرفرهنگ هم این قسمت رادرنظربگیرند.

به نظر بنده این رقم بسیار مبالغه آمیز بود مضافا به اینکه مطابق آمار نسبت صحیحی که وزارت کار از صنایع عمده کشور تهیه کردهاند و به صورت کتابی چاپ شدهاست و برای نمایندگان محترم و سناتورها فرستاده شدهاست (معین زاده- همه اش غلط است) نسبت صحیح است در اینجا تعداد کل دستگاههای قالی بافی تمام شهرستانهای آذربایجان دو هزار و چند دستگاه است (گنجه- تمام آذربایجان؟) بله (گنجه- غلط است اشتباه است) جناب آقای گنجه عرض کردم صورتی است که وزارت کار چاپ کرده حالا وقت کم است و الا بنده یک یک شهرستانها را که اسم برده برای آقایان قرائت میکردم ولی وقت بنده کفایت نمیکند حتی دستگاههایی را هم که دایر نیست در اینجا متذکر شدهاست.

این ضرری است که میخورد به دولت در صورتی که این پول خودش مصرف صحیح تری هم دارد در ماده دیگر که اگر این پول به بانک کشاورزی برسد برای یک مصارف مخصوصی است بنده استدعا میکنم این مطلب را زیاد اینجا در اطرافش بحث نفرمایید پیشنهادات اصلاحی که میدهید میآید به کمیسیون و آنجا به نظر بنده باید یک توجهی بشود و مخصوصا مثلا فرض بفرمایید که بنده خالصه میاندوآب یا امین آباد را عرض میکنم که در آنجا اعیانیهای خیلی مفصلی هست و ممکن است در آنجا ابنیهای ساخته بشود که قیمت آن خیلی گزاف باشد این را به کی میدهید؟

خلاصه شیر بی دم و سر و اشکمی است که امیدوارم با توجه وزیر دانشمند فرهنگ که خود استاد دانشگاه نیز نی باشند رفع این نقایص بشود (اردلان- انشا الله)ضمنا آقایان دانشجویاندانشکده پزشکی و آموزشگاه عالی بهداشت مشهد اطمینان داشته باشند که در انجام تقاضاهای آنها کوتاهی نشده و نخواهد شد (احسنت صحیح است) مطلب دیگر بنده راجع به شکایت متوالی تلگرافی و کتبی صاحبان وسائط نقلیه موتوری مشهد از دستگاه شرکت کارخانجات قند و شرکت ذغال سنگ و زد و بندیست که در عمل مناقصه حمل ذغال برای کارخانه قند آبکوه مشهد کردهاند (شوشتری – مثل همه جا) از جناب اقای نخست وزیر استدعا میکنم به شکایت تلگرافی اشخاص که در جلسه اول اردیبهشت ماه در اینجا مطرح کردهام و برای دولت فرستاده شدهاست توجه فرموده دستور رسیدگی بدهند و مقرر فرمایند مناقصه حمل ذغال سنگ را با رعایت مقررات و بدون اعمال نظر و حقه بازی آگهی منتشر نمایند و پیشنهاداتی هم که در تهران برسد به مشهد بفرستند در یک محل و یک روز قرائت کنند و هر کس برنده مناقصه شد به او بدهند.

اما عیبی که به نظر من میرسد آن عیب این بود که همان اشخاص با داشتن یک جای مهر مثل حسن صباح که آن پوست گاورا درست کرد و گفت به اندازه یک پوست گاو به من زمین بدهید گفتند حرفی نداریم بعد رفت پوست گاو را رشته کرد وکشید دور قلعه الموت و آن قشقرق را برپا کرد حالا آقایان هم جا پا میخواهند که بروند در ده خالصه جاپائی بازکنند و شروع کنند به منفعت بردن و پول منفعت دادن به رعیت و رعیت را بیرون فرستادن و سال دوم به شما اطمینان میدهم که در آنجا این ملکی را که شما واگذار میکنید به رعیت و این اسباب حیات اوست از آنها بخرد و دوباره یک مالکیت عمده مهمی در آنجا باشد باز مرافعه این را داشته باشیم که اینجا باید مالک باشد بنده نگرانیم از این است بنابراین به عقیده بنده یک نظری بنده دارم شاید مورد پسند اقایان هم واقع بشود موضوع ابنیه رعایا کلیه مال آنها باشد اما موضوع ساختمانها و ابنیه غیر رعایا میگویم که اگر کسی ساکن در ده بودیعنی محل اقامت دائمی او در آن دهاست و در آنجا ولو باغ بزرگ درست کرده به او میدهیم اما اگر کسی پنجاه تا سیصد تا چهار صد تا این جور احداثات در اطراف و اکناف مملکت دارد (فرامرزی ـ همهاش مال خودش است) من نمیگویم مال خودش نیست آقای فرامرزی عرض میکنم ما که داعی نداریم به اوارفاق کنیم فروش خالصجات را اگر آنها میخواهند خالصه بفروشند و خالصه بخرند یک بحث جداگانهای است باید مزایده بگذارند نمیشود که این زمینها را ببرند و بعد ۸ برابر قیمت بگویند دو کیلومتر را برداشته دیوار کشیده و باغ زده این عایدی برای دولت نداشتهاست تا قیمت آن معین شود، چه جوری قیمت این را برای دولت معین کنیم اما برای رعایا کسی که ساکن است در آنجا مانعی ندارد حتی یا کار و این خوش نشینهای دهات را هم من موافقم که باغ و خانه اگر دارند مال آنها باشد اما یک خارجی غیر ساکن ده را در آنجا نفوذ دهند اگر هم عرصهای آنجا هست آن عرصه را به مزایده بگذارند طبق اصول شاید یک کسی پیدا شود که بهتر بخرد، بنابراین عرض میکنم که اگر این ماده را آقایان تصویب کنند یک جا یا و راه پایی گذاشتهاند و قول میدهم که در ظرف دو سال رعایا را مالکین املاکشان را بخورند و جنسهای آنها را هم مفت بخرند و هیچ اقدامی هم در آنجا نشود این را بنده عرض کردم حالا اقایان میخواهید قبول کنید میخواهید نکنید.

نمیدانم چند جلسهاست که تصویب شده کار کوچکی که نیست، یک کار مهمی است، همین ماده به نظر من صحیح نیست، مردم رفتهاند زمین بایر را به حکم احیای موات اجازه کردهاند باغ درست کردهاند حالا شما بگویید که این خالصهاست بیایید از ما بخرید، این باید درش بحث بشود من هم حرفم را خواهم زد، این است که به نظر من مذاکرات کافی نیست و خواهش میکنم آقایان دقت بفرمایید و با یک رای کاری نکنید که یک ملکی که یک آدمی آمده و خودش و بعد پشتش آباد کردهاند بروید ملک خودش را به خودش بفروشید که او هم مال شما نمیداند و مال خودش میداند وارث هم هست به حکم شرعی هم ملکش است منتهی دولت زور دارد اینرا دوباره به نام ملک خودش به او بفروشد اجازه بدهید که ما روی این ماده صحبت کنیم.

بده باغ درست بکنیم، مزرعه نمونه درست کنیم که بعد از روی آن درست بکنید. آن والاحضرت بیشرم و قاچاقچی هم مطلقا از این موضوع ناراحت نشد چرا که برای این کار نه پولی خرج کرده بود نه چیزی، فقط عدهای سوءاستفادهجو از اسم او استفاده کرده بودند و اگر هم موفق میشدند سهم این آقا را به او میپرداختند. ولی این تعجب عمیقتر شده بود، مثل اینکه در خودش فرو رفته بود. من از خودم میپرسیدم این چیست که مرا به تعجب و نفرت وا خواهد داشت.

بایستی که این را تصدیق بکنیم که وزیر سابق کشاورزی آقای مهدوی بسیار خوب عمل کردند و اگر وضعیت موضوع سیاسی این قضیه نبود ما بیش از این در این جا از ایشان ذکر خیر میکردم. اگر شما این ابنیه مفصل دولتی را به او مجانی بدهید این ظلمی است که به دولت شده و دولت هم البته آنچه که دارد متعلق به ملت است این را توجه بفرمایید در کمیسیون با ریز و رسیدگی کامل و مثلا از قریه امین آباد که خالصه دولت است در آنجا یک ابنیه واعیانی هست که اگر واگذار کنند به کسانی میدهند کسی میآید بیجهت این را میبرد بدون اینکه چیزی بدهد به دولت این رابنده عرض میکنم که کاملا این دو قسمت تفکیک بشود چون آنچه که مربوط به زارع است گفتهاند مجانی بدهند (شوشتری – عرصه بنا مال صاحب ملک است هر که باشد) بهر صورت بنده خواستم توضیح بیشتری بدهم چون در کمیسیون قوانین دارایی بودم و خوبست که آقای وزیر دارایی یا آقای مکرم هم توضیحاتی بدهند که مطلب روشن بشود.

دیدگاهتان را بنویسید