مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم – ویکینبشته

۲ – حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری – شمیران – کرج ۳۰ هکتار. هتل پارس ایل گلی تبریز با چشم انداز وسیع به شهر تبریز در ارتفاعات قرار دارد و هتلی پنج ستاره است. شورای شهرستان پس از رسیدگی و تحقیقات لازم نسبت به صحت مندرجات پرسشنامهها صورت کارمندان و خدمتگزاران واجد شرایط را با در نظرگرفتن مقدار زمین قابل فروش سهمیه هر اداره را به تناسب تعداد مستخدمین واجد شرایط تعیین و ضمن همان صورتها مقدار زمینی که باید به هر کداماز کارمندان یا خدمتگزاران فروخته شود و از ۵۰۰ متر نمیتواند بیشتر باشد معین و دو نسخه از صورت مجلس تنظیم را به اداره کشاورزی یا خالصه محلخواهد فرستاد.

کارمندانی که قرعه به نام آنها اصابت کرده موظفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اداره کشاورزی برای تنظیم سند انتقال خود یا نماینده آنهابه اداره کشاورزی مراجعه نمایند. قرعههای اصابت شده به هر زارع از طرف اعضای کمیسیون محلی گواهی وامضای شده و به زارع ذینفع داده خواهد شد تا موقع تنظیم سند انتقال نزد او باقی بماند. مصوبات کمیسیون مزبور پس از تأیید وزارت کشاورزی اجرای میشود.

در مورد اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون ملاک تشخیص اعیانیهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۹ آذر ماه ۱۳۳۴) احداثشده است سند مالکیت اعیانی (با انجام تشریفات ثبتی به حدی که صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جریبانه و حقالارض مطابق قبوض مبتنی بردفاتر جزو جمع دولتی موجود قبل از تصویب قانون فروش خالصجات است – در غیر این صورت کمیسیون سهنفری که وزارت کشاورزی از اشخاصبصیر و معتمد تعیین مینماید تشخیص خواهد داد که اعیانی قبل از تصویب قانون تقسیم خالصجات به وجود آمده است.

دکتر بقائی ـ در موضوع لوزم دادن این بیچارههایی که از مساکن خودشان آواره شدهاند و بتهران آمدهاند گمان نمیکنم هیچکس مخالفت داشته باشد (صحیح است) هم از لحاظ امنیت عمومی و هم از لحاظ بهبود وضعیت اینها لازم است که دولت یک اقدام عاجلی بکند و هر اعتباری که بخواهد مجلس با کمال میل در اختیارش میگذارد (صحیح است) ولی این ماده به این صورتی که پیشنهاد شده مبهم است مجلس وقتی رای میدهد که همانطور که آقای دکتر مصباحزاده گفتند باید معلوم باشد برای چه خرجی است این کلمه ((وغیره)) با آشنائی که ما باوضاع اداری خودمان داریم و باصحبتهائی که در اطراف گشادبازیهای سازمان برنامه شنیده میشود البته چون هنوز مدارکی دردست نیست و رسیدگی نشده ما نمیتوانیم البته شایعات زیاد است آنوقت یک همچو کلمه (وغیره) هم بگذاریم این ممکن است سوراخی بشود که تمام این پنج میلیون تومان از همین سوراخ (وغیره) عبور بکند (خنده نمایندگان) د رهر صورت ما با اصل لایحه موافق هستیم و حاضریم رای بدهیم در صورتیکه این کلمه (وغیره) را پس بگیرید و یا موارد خرجش را معین بکنید که برای چه مخارجی است یا اینکه یک لایحه دیگری بیاورید به مجلس مثلا ۳ میلیون از این پنج میلیون را برای مصارف معینه بگذارید دو میلییون را هم برای (وغیره) بگذارید آنهم باز تصویب خواهد شد (خنده نمایندگان) والا ما نمیتوانیم برای مخارج (وغیره) رای بدهیم.

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. هتل بین المللی تبریز نزدیک به دانشگاه تبریز و دانشگاه پزشکی و صدا و سیما می باشد از این رو محل بسیار مناسبی برای اقامت های تحصیلی و کاری می باشد. ادارات کشاورزی یا خالصه برای تقسیم اراضی بین کارمندان و خدمتگزاران جزی پرسشنامههایی که از طرف وزارت کشاورزی چاپ و ارسال خواهد شدبه قدر کافی در اختیار ادارات دولتی خواهند گذارد. اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسیله کارشناسان رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب مینماید ارزیابی و تشریفات مزایده طبق مقررات معاملاتدولتی انجام میگیرد.

اراضی به کارمندان و خدمتگزارانی فروخته میشود که خود یا عیال آنها دارای خانه شخصی نباشند و حق تقدم با کسانی خواهد بود کارمند رسمی بودهو کسور بازنشستگی بپردازند و همچنین سابقه خدمت و میزان حقوق و متأهل بودن و تعداد اولاد عائله در اولویت کارمندان و خدمتگزاران باید کاملاًرعایت شود. اما من مثل اینکه عادت کرده باشم میخوام بازم از من بخواند ماشین باریمو داشته باشم و با یکدسته از رفقام، از این شهر به اون شهر، به پیشواز یاغیهایی برم که به جون من و امثال من تشنهاند.

هر چند اقداماتی که طی سالهای اخیر در جهت عدم تمرکز فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته تا حدی در کاهش میزانمهاجرت به تهران مؤثر بوده معذالک پیشبینی شده است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر حاد، جمعیت این شهر تا سال 1356 به 5.1 میلیون نفر و تاسال 1366 به 8.9 میلیون نفر برسد. گفتنی است شما می توانید با مراجعه به رستوران های مختلف سنتی و مدرن این غذاها را تهیه کرده و در سفر به شهر کرج میل نمایید. ممکن است رستوران های بسیار خوبی را در مرکز شهر یا حومه تبریز پیدا کنید که غذاهای خوشمزه ای را سرو می کنند.

فرمودندکه من میخواهم وضع رعایاى این مملکت را از وضع کنونى دربیاورم این موضوع را باید صاف و صریح و پوست کنده گفت که باید در این مملکت به زودى تقسیم املاک عملى شود والا اگر نشود ستمگر به زور بستاند (مهندس حسیبى – رعیت ستمگر نیست آقا صاحب حق است بفرمایید وگرنه صاحب حق به زور بستاند) بله همان طور که اصلاح فرمودید همان طور میگویم وگرنه صاحب حق به زور بستاند براى این کار یک چیزى به نظر بنده رسیده و شاید هم بد نباشد که اگر توجه بفرمایید که منفعت سرمایه را ۲۰ درصد پانزده درصد ده درصد میدانیم این قسمت را باید هر چه زودتر مطالعه بفرمایید یک مقدارى از این محصول ده درصد ۱۵ درصد نمیدانم چه مقدار بگیرند از محصول گیلان یک چیزى خدمت آقایان عرض میکنم که شما ببینید در ظرف ۵ سال میتوانیم صاحب بیست میلیون تومان پول بشویم این محصول را بگیرید و تبدیلش کنید به نام یک بانک عمرانى در هر استانى از محل این بانک کورهراههاى دهات را بسازید آقایان دهات راه ندارند و مالک باید راه بسازد طبق قانون عمران و آبادى که اصلاً توجه ندارد و نمىسازد، دهات بهداشت ندارد رعیت خودش عور و کچل است بدبخت است بچهاش هم لخت است و تراخمى و هیچ توجهى هم نمیشود نه از طرف استاندارها نه از طرف فرماندارها نه از طرف ژاندارمرىها بلى اگر یک مأموریت چله و چاقى باشد میروند اگر نباشد نمیروند اگر هم بروند همان بدبختى را که الان آه در بساط ندارد وادار مىکنند که گلیم زیرش را بفروشد و خرج مأمور دولت بکند.

شما می توانید خیلی از تبریز لذت ببرید ، اگر راهنمایی داشته باشید به شما کمک می کند تا بسیاری از آثار تاریخی را پیدا کنید و به آن بروید و همچنین پول زیادی صرفه جویی کنید ، زیرا آنها می دانند چگونه و از کجا می توانند وسایل را خریداری کنند تا مقرون به صرفه باشد. نایب رئیس ـ آقای نخستوزیر نخستوزیر ـ این(وغیره) که اینجا گفته شدهاست مقصود همان انواع کارهای ساختمانی و کشاورزی است که ممکن است بوسیله آن کارها فورا اشتغالی برای این به یکارها فراهم بشود کارهای کشاورزی انواع دارد و همچنین کارهای ساختمانی، درهمان راهها هم که فرض بگیریم فقط راهسازی باشد انواع زیاد دارد (مکی ـ پس تفکیک بفرمایید) این (وغیره) مقصود این بودهاست که نظائر آن کارها، ودر آن زمینه کارها چون این جا گفته شدهاست راهسازی و کشاورزی باید این خیلی محدود نباشد همانطوریکه عرض کردم یک سدی کنار رودخانهای میسازند که آب دارد یکی دهی را میبرد اگر بخواهند دست بساختمان آن بزنند مانع قانونی نداشته باشد حالا اگر لفظ (غیره) خیلی بد بنظر میرسد همان طوریکه گفتند ممکن است گفته بشود (ونظائر آن) یعنی در زمینه کارهای کشاورزی و راهسازی وعمرانی این عیبی ندارد..

ولی این فکر ذوب آهن همچنان دنبال میشد و از ۳۴ – ۱۳۳۳ به بعد هم سازمان برنامه سرگرم تهیه طرحهائی در این زمینه بود و همه توجهها بطرف مذاکره با کارخانه کروپ برای ایجاد چنین صنعتی در ایران بود. منتفی بودن لایحه مربوط به استخدام جهت سازمان برنامه به جای کسانی که بازنشسته و یا برکنار شدهاند – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. منتفیبودن لایحه مربوط به انتقال سرهنگ مکرمینژاد به شهربانی کل کشور – مصوب ۶ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. ۷ – سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار.

۵ – شهرستانهای گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار. نقشه اراضی با راهنمایی مأمورین کشاورزی به وسیله مهندسین شهرداری و یا مهندسین دوایر دولتی محل به دستور شورای شهرستان تهیه خواهد شد. در صورتمجالس ارزیابی بهای اراضی مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات یا رودخانه و همچنین مستغلات و ابنیه و باغات دولتی و اراضیبایر و مراتع خصوصی ده به طور جداگانه تعیین خواهد شد.

نایب رئیس ـ آقای دکتر مصباحزاده دکتر مصباحزاده ـ بنده با توضیح که دادند پیشنهادم را پس میگریم. همچو پولی را گردن بند طلا کرد و بست به گردن ؟ اکثر اینها اطلاعاتشان اطلاعات شاهنامه و حسین کرد شبسترى بود. مجلس.صاحب خانه مرا خبر کرده بود که مثلا مهمان خارجی اش تنها نماند. عیب کار این مملکت این بودهاست که در این چهل و چند سال بقانون عمل نکردهاند، بقانون احترام نگذاشتهاند و برخلاف قانون عمل کردهاند و این بلبشو و این بازیها را در آوردهاند در این مملکت قانون باید حکومت بکند در مملکت دموکرات و دموکراسی تا هرکس بتواند بوظیفه خودش عمل بکند (احسنت)، آشتیانیزاده ـ بنده اجازه میخواهم.

آژانس در حال تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط ایران است و توضیحات بیشتری را در مورد برخی از این اطلاعات درخواست کرده است. صدهزار تومن مهر کردند.کلمه لا اله الا الله را هم همان پاس سفره عقد گفت . بودند .ففر هم بود.نمی شناسيد؟ ساکت بود و حق هم داشت. ناظم، جوان رشیدی بود که بلند حرف میزد و به راحتی امر و نهی میکرد و بیا بروئی داشت و با شاگردهای درشت روی هم ریخته بود که خودشان ترتیب کارها را میدادند و پیدا بود که به سر خر احتیاجی ندارد و بی مدیر هم میتواند گلیم مدرسه را از آب بکشد.

دنبال من میآمد. میبایست یکی دو ساعت صبر میکردم تا ماشین خط کناره برسد و با آن براه بیفتم. حرف ها را آن روز آن دختره هم می زد. نورالدین امامی ـ پیشنهاد آقای آشتیانیزاده در این قسمت که به این وارث کارگرها یک توجهی بشود و یک پولی داده بشود خیال میکنم خیلی بموقع و بجا است وتصور میکنم همه آقایان نمایندگان محترم با کمال میل موافق با این قسمت هستند ولی البته باید توجه بشود که این کارگرها کارمند آن کارخانهای بودهاند که آن کارخانه یک مقرراتی برای این قبیل مواقع دارد (نخستوزیر ـ بیمه هم هستند) و بنده میخواستم مخصوصا از جناب آقای نخستوزیر تقاضا کنم که به سازمان برنامه دستور داده شود در این قسمت یک توجهی بشود اما آن قسمت را که فرمودند گلوله گرم، برای اشخاصی که میخواهند در مملکت آشوب بکنند.

معادیخواه – مجلس شورای ملی نباید مبتذل بشود اگر یک پیشنهادی مورد توافق ۹۰ یا ۹۹درصد حاضرین بودکه بسیاری از این ها اعتبارنامه ها یشان تایید و تصویب شده این پیشنهاد، پیشنهاد قابل مذاکره ای است و مانباید بگذاریم که از حالا مجلس شورای اسلامی مکانی برای غرض ورزی ها و یک چنین چیزهائی باشد و اگر خدای نخواسته مجلس شورای اسلامی جائی بشود که شخص غیر اصولی حرف بزند و تقوا را د رسخنانش رعایت نکند و ثابت بشود این معنا ، این باید منعکس بشود.

دیدگاهتان را بنویسید