عمران ناحیهای و قطبهای عمرانی – برنامه عمرانی چهارم – ویکینبشته

یکی از منحصربهفردترین کاخهای ایران را میتوان در میان جاذبه های گردشگری کرج پیدا کرد. ویک نفر نماینده بانک کشاورزی بمنظور اینکه درآتیه بانک بتواند بزارعین ورعایا وام بدهد وکمک مالی نماید تشکیل شده وتحت نظر ونظارت یکی دونفر از اعضای سیار کمیسون مرکزی مقدمات را درهرمحل فراهم نماید وپس از انکه کمیسیون مرکزی مقدمات رادرهرمحل فراهم نماید وپس از انکه کمیسیون مرکزی نقشه عمل وگزارش کمیسیون فرعی را مورد رسیدگی قراردادووزارت دارایی تصویب نمود بموقع اجرا گذارده شود. تغییر روابط و مناسبات اجتماعی موجب شد که اقتصاد ایران پس از سالهای رشد آرام و ملایم در زمانی کوتاه، شاهد چنان جهش و پیشرفت تندیشود که در همه تاریخ پیشین ایران سابقه نداشت و معجزه اقتصادی ایران که فقط در یکی دو کشور دیگر مشابه آن دیده شده بود به وقوع پیوست، معجزهای که هنوز از نویدها و امیدهای بیشتری برای آینده سرشار و بارور است.

همانگونه که استحضار دارند انقلاب سفید ایران تغییرات بنیادی عظیمی در بر داشت که از جمله تغییر روابط و مناسبات اجتماعی و دگرگونی بنیادهایحقوقی به منظور ایجاد زیر بنای لازم برای ساختمان جامعهای سالمتر و نیرومندتر تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و تعمیم رفاه وخدمات اجتماعی، آزاد کردن نیروهای خفته و نهفته اجتماع ایران و شرکت دادن آنها در راه سازندگی ایران فردا و به وجود آوردن شرایط و زمینه لازمبرای رشد سریع اقتصادی و صنعتی ایران میتوان ذکر کرد.

اصل اول: چنان که استحضار دارید اجرای اصل مذکور نه فقط زیر بنای جامعه روستایی را در جهت مطلوبی متحول نمود و سرسختترین مانع پیشرفت و توسعهکشاورزی ایران را از میان برداشت بلکه بنیاد مجموع نظام اجتماعی را بر پایههای تازهای استوار ساخت. ظرف مدت ۴ سال گذشته ضمن ادغام تعدادی از شرکتهای تعاونی روستایی کوچک و مجاور در یکدیگر در مورد سرپرستی و نظارت بر اداره امورشرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی متشکله در کشور، و تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفهای برای اداره امور شرکتهای تعاونی روستایی در حینانجام خدمت مقدس سربازی و تعلیم و تربیت سرپرستان حوزههای تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و وسایل مورد نیاز زارعین عضو این شرکتهااقدامات دامنهداری انجام پذیرفت علاوه بر این ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به منظور فراهم نمودن موجباتافزایش در آمد سرانه کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و امکان انجام فعالیتهای کشاورزی در مقیاسهایبزرگ که تا این تاریخ ۲۸ واحد از آنها در منطقه عملی به وسعت ۹۳۸۶۸ هکتار و با تعداد ۸۹۰۶ خانوار زارع سهامدار در مناطق مختلف مملکتمشغول فعالیت شده و نتایج حاصل از تشکیل آنها از هر جهت مثبت و چشمگیر و قابل توجه بودهاست اقدام گردید و به منظور تأمین رفاه اجتماعیبیشتر کشاورزان، کار تجهیز و تأسیس ۲۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در روستاهای مختلف کشور، به مناسبت سال کورش بزرگ، از جمله برنامههایدر دست اقدام است که اجرای آن در جریان سال جاری به پایان خواهد رسید.

به موازات اقداماتی که برای زمیندار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد، تدابیری نیز در برنامههای عمرانی برای تهیه و تأمین نیازمندیهایاعتباری کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمایهبانک کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برایتکمیل سرمایهگذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت. تولید برنج از ۷۰۹ هزار تن به ۱۰۸۰ هزار تن ازدیاد یافت، تولید چغندر قند طی ده سالمذکور تقریباً ۵ برابر شد و از ۷۰۷ هزار تن به ۳٫۵ میلیون تن فزونی گرفت.

نظر به اینکه پارهای از شهرداریها در پرداخت اصل و بهره وامهای عمرانی خود به علت فقدان امکانات مالی مواجه با اشکال میباشند پس از بررسیهایلازم کلیه بدهی اینگونه شهرداریها بخشوده خواهد شد. فصل چهارم – عمران ناحیهای و قطبهای عمرانی – هزینه اجرای طرحهای عمرانی ناحیهای در برنامه بخشهای مربوط (کشاورزی، آبیاری، صنایع، ارتباطات و غیره) منظور گردیدهاست و علاوه برآن جهت تأمین هزینههای اداری و تشکیلاتی و به منظور انجام مطالعات ضروری اعتبار مورد نیاز عمران ناحیهای به میزان ۳،۶ میلیارد ریال پیشبینیگردیدهاست.

کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقلیه)، طبق آییننامهای که توسط سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند. موضوع مهم دیگر حفاظت آبخیزها است نظر به این که عمر مفید سدهای احداث شده در مملکت به میزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است وبرای تعیین میزان این رسوبات و ایجاد یک سیستم صحیح بهرهبرداری از اراضی آبخیزها، اقدامات فوری و جدی آبخیزداری در سطح وسیع ضروریبودهاست که آغاز گردیدهاست.

به وجود آمدن بنیانهای اجتماعی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور موجب شد که سطح زندگی روستانشینان به نحو مؤثری ارتقاء یابد وهمچنین تحولی شگفت در پیشرفت صنعتی کشور پدیدار شود بدان گونه که در مدتی کوتاه ترکیب اقتصادی مملکت دگرگون شد و سهم تولیداتصنعتی و معدنی (به استثنای نفت) در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۹ تقریباً سه برابر گردیده و سهم ارزش افزود، بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافت. روغن حاصل از دانههای روغنی ۴ برابر و به حدود ۷۰ هزار تن بالغ گردید.

محصول مرکبات نزدیک به ۴ برابر افزایش و به ۱۲۰ هزار تن رسید و به همین قیاس در سایر تولیدات منجمله آنچه قابلیت فروش در بازار شهری دارد(از قبیل تولید سبزی – جالیز – سیبزمینی – چای – پنبه) توسعه قابل توجهی روی داد. از نتایج شناخته شده اصلاحات ارضی در غالب کشورهای جهان، کاهش تولیدات کشاورزی در سالهای اولیه و افزایش بیسابقه آن در سنوات بعدیبودهاست اما در ایران برنامه مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذیر خود را به نیکوترین وجه آشکار ساخت.

منباب مثال، جمع مصرف کودهای شیمیایی که به سال ۱۳۳۵ کمتر از ۴۸۴ تن در تمام کشور بود و سال قبل از اجرایاصلاحات ارضی یعنی سال ۱۳۴۰ به ۳۸۹۸۰ تن افزایش پیدا کرده بود، پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی تدریجاً سیر صعودی یافت و اکنون سالانهبه حدود ۲۳۰۰۰۰ تن رسیدهاست. ذکر این مطلب مفید است که فعالیت اولین مجتمع بهرهبرداری از جنگلهای شمال مشتمل بر چوببری – تهیه تخته سهلا – نئوپان – در و پنجره ومبلسازی تا پایان سال ۱۳۵۰ در اعماق جنگل نکا شروع خواهد شد که ظرفیت تولید سالانه آن ۹۳ هزار متر مکعب است. حس کرد که بعد ازین زندگی درین خانه برایش تحملناپذیر است، به آب سیاه و عمیق استخر که مثل آب دریا بود خیره شد.

علاوه بر انجام اقداماتی که بدانها اشاره شد، ظرف مدت ۴ سال گذشته در جهت تشکیل بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف روستاییکشور به منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی کشاورزان و ایجاد امکان پرورش استعدادهای فنی و هنری و ورزشی آنان و اجرایتدریجی قانون بیمههای اجتماعی روستاییان در راه تأمین رفاه اجتماعی روستانشینان کشور و تنظیم و تصویب قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونیکردن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به منظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک کشور و ترویج و توسعه صنایع دستی روستایی وفعالیتهای غیر کشاورزی برای جلوگیری از بیکاری پنهان و آشکار کشاورزان در اوقات فراغت و بالنتیجه افزایش در آمد آنها، قدمهای مثبت و ارزندهایبه جلو برداشته شد.

کافی است یادآوری شود که قبل از اصلاحاتارضی، بیش از دو و نیم میلیون خانوار زارع کشور تحت عنوان رعیت در قالب رابطه مزارعه، در کشاورزی خود مصرفی قدیم به دشواری امرار معاش میکردند، به موجب آمارگیری نمونهای کشاورزی سال ۱۳۳۹ بالغ بر ۵۵ درصد بهرهبرداریهای کشاورزی به صورت رعیتی مورد عمل قرار داشت، امابا اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی متجاوز از ۷۶۱ هزار خانوار زارع صاحب آب و ملک شخصی شدند و مالکیت قانونی اراضی مزروعیبیش از ۱۶ هزار قریه و نزدیک به هزار مزرعه به زارعین ذیربط منتقل گردید و با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی که از اوائل بهمن ماه ۱۳۴۱ بهموقع عمل درآمد موجبات گسترش بیشتر امر مالکیت میان زارعان زحمتکش کشور فراهم شد و متجاوز از ۵۴ هزار قریه و ۲۰ هزار مزرعه، مشمولمقررات این مرحله از برنامه مترقی اصلاحات ارضی گردید و تکلیف قانونی بیش از ۲۵۰۲۰۰۰ نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدین ترتیبجمعی از زارعان به استجاره ۳۰ ساله املاک خردهمالکان و برخی نیز با استفاده از کمکهای قانونی دولت در مورد خرید اراضی مزروعی خود از مالکانو یا تقسیم ملک با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهی نیز با قبول عضویت واحدهای سهامی زراعی به انجام فعالیتهای کشاورزی پرداختند و بهدنبال انجام این اقدامات برای فراهم نمودن موجبات مالکیت قانونی بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ خانوار زارع ایرانی که با اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحاتارضی نسقهای زراعتی خود را به صورت اجاره سیساله در اختیار گرفته و یا با قبول عضویت در واحدهای سهامی زراعی از اراضی مزروعی خوداستفاده میکردند، اقدامات وسیعی انجام پذیرفت و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون مواد الحاقی به اینقانون؛ از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و قبل از برگزاری مراسم جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، در این کشور زارعی یافتنخواهد شد که مالک زمین و نسق زراعتی خود نشده باشد و ترتیبی داده شده که با اجرای قانونی که اخیراً تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیدهحتی مالکیت قانونی املاک موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به زارعین مربوط اجاره داده شدهاست به آنها منتقل گردد.

و بزودی طرحی برای استفادهصنعتی از بیش از یک میلیون متر مکعب چوب در سال و ایجاد صنایع چوببری – خمیر کاغذ – کاغذ و صنایع وابسته در رشت آغاز خواهد شد. در مورد جنگل کاری مصنوعی باید از کشت بیش از ۷۵ میلیون اصله نهال در مساحتی بالغ بر ۱۱۱۱۷ هکتار واقع در مناطق مختلف کشور یاد کرد کهعلاوه بر ایجاد فضاهای سبز و پارکهای مفرح، به تدارک چوبهای صنعتی یاری کرده و میکند. مثلاً بالغ بر ۱٫۶ میلیون نفر از آنها عضویت بیش از ۸۳۲۰ واحد از شرکتهای تعاونی روستایی را قبول نمودند و حدود ۳۰۰۰میلیون ریال از طریق خرید سهم در این شرکتها سرمایه گذاری نمودند و تعداد ۱۱۹ اتحادیه تعاونی روستایی با عضویت ۷۸۱۶ شرکت تعاونی روستاییو میزان ۱۰۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه در ۱۱۹ شهرستان مشغول انجام وظیفه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید