رود ارس جلفا، آذربایجان شرقی – مجله گردشگری دوباره سفر

تغییرات عادات روده : تغییرات که به سبب احساس درد در دستشویی رفتن پدید می آید، از علائم سندروم روده تحریک پذیر است. خیام به واکاوی ریاضی موسیقی نیز پرداختهاست و در القول علی اجناس الذی بالاربعه مسئلهٔ تقسیم یک چهارم را به سه فاصله مربوط به مایههای بینیمپرده، با نیمپردهٔ بالارونده، و یک چهارم پرده را شرح میدهد. که رساله “القول علی اجناس الذی بالاربعه” بخشی از آن است. قبل از این قسمت خم روده (کولون سیگموئید) و بعد از این قسمت مقعد قرار دارد.

این رساله با نام «رساله در مابعدالطبیعه» نیز شهرت دارد. نوروزنامه دیگر اثر ادبی اوست، در پدیداری نوروز و آیین پادشاهان ایرانی و اسب و زر و قلم و شراب که در حدود ۴۹۵ هجری قمری نگاشته شدهاست. رساله الکون و التکلیف به عربی دربارهٔ حکمت خالق در خلق عالم و حکمت تکلیف که خیام آن را در پاسخ پرسش امام ابونصر محمدبن ابراهیم نسوی در سال ۴۷۳ (هجری قمری) نوشتهاست و او یکی از شاگردان پورسینا بوده و در مجموعهٔ جامع البدایع به اهتمام سید محی الدین صبری بسال ۱۲۳۰ و کتاب خیام در هند به اهتمام سلیمان ندوی سال ۱۹۳۳ میلادی چاپ شدهاست.

اشعار عربی خیام که در حدود ۱۹ رباعی آن بدست آمدهاست. رباعیات خیام به زبان فارسی که در حدود ۲۰۰ چارینه(رباعی) یا بیشتر از حکیم عمر خیام است و زائد بر آن مربوط به خیام نبوده بلکه به خیام نسبت داده شده. با کنار گذاشتن رباعیات تکراری، ۵۷ رباعی به دست میآید. صادق هدایت بر این باور است که حافظ از تشبیهات خیام بسیار استفاده کردهاست، تا حدی که از متفکرترین و بهترین پیروان خیام بهشمار میآید. با تشکر از سرمازدگی پاییز و زمستان ، چگالی آبهای خزر شمالی تا حدی افزایش می یابد که در آن می توان آبهای خزر شمالی را با اکسیژن زیاد در امتداد شیب سرزمین اصلی تا اعماق قابل توجهی از دریای خزر جاری کرد.

جواب رودهایی که از ایران می ریزند این جلگه ها را به وجود آورده اند. با توجه به موارد گفته شده بهترین زمان برای سفر به دریاچه اوان از نیمه بهار تا ابتدای پاییز است. حیاط ساختمان هم پر از گل و لای بود. اما فراوانی لنفادنوپاتی، آسیت و نکروز مرکزی در بیماران توبرکلوز روده بیشتر از بیماران کرون بود. هم دورههای خیام نظیر نظامی عروضی یا ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردهاند.

کتابهایی که یادی از دقیقی یا شعرهایش کردهاند: شاهنامه فردوسی (۴۰۰)، تاریخ بیهقی (نیمه دوم سده پنجم)، شرح قصیده ابوالهیثم (پایان سده چهارم و آغاز سده پنجم)، چهار مقاله نظامی عروضی (پیرامون ۵۵۰ هجری)، حدائقالسحر رشید وطواط (سده ششم)، ترجمانالبلاغه (آغاز سده ششم)، لبابالالباب عوفی (۶۱۷ تا ۶۲۵)، مونسالاحرار محمد جاجرمی (۷۴۱)، تاریخ سیستان، تاریخ گزیده (۷۳۰)، دیوان فرخی، غضایری، معزی، ادیب صابر، سوزنی، لغت فرس اسدی توسی، صحاحالفرس، فرهنگ جهانگیری، سخن و سخنوران تألیف فروزانفر، احوال رودکی از سعید نفیسی، و مقاله تقیزاده در مجله کاوه. سروسامان دادن در ۲۵ فروردین ۴۵۸ هجری خورشیدی (۳ رمضان ۴۷۱ هجری قمری) انجام شد.

همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال ۴۷۲ هجری قمری ترجمه ای به فارسی از خطبه توحیدیه ابن سینا انجام دادهاست. همچنین رود آمازون عریضترین رود جهان محسوب میشود. یکی از این بخش ها حوزه فلات ایران بوده است که میان رشته کوه های البرز و زاگرس در شمال و غرب و همچنین فلات افغانستان در شرق باقی مانده و به تدریج شروع به خشک شدن کرده است، در حالی که امروز این منطقه شامل دشت کویر و کویر لوت می گردد در گذشته های بسیار دور و احتمالاً پیش از ظهور انسان دریای بزرگی بوده است.

در جایهایی که سخن از ادبیات فارسی و شاعرهای این زبان است، چون دقیقی از پیشگامان شعر فارسی بوده نامش در میان دیگر شاعرها آورده میشود. در نوشتههای خاورشناسان به دو دلیل از دقیقی یاد شده. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی میباشند. دو قطعه و چند غزل و مجموعه کلمات قصار به زبان عربی از آثار دیگر اوست. و از جنوب و مشرق و شمال شرق کوهی به نام پالان دوکن با ارتفاع ۳۱۳۵ متر که در جنوب ارزروم است، میگذرد.

نتایج بدست آمده نشان داد در سالهای پرآبی دریاچه که آب سطح بیشتری از منطقه را فرا گرفته و پوشش گیاهی نیز افزایش داشته است؛ افزایش سطح آب و پوشش گیاهی سبب شده که رطوبت نسبی در منطقه در اثر تبخیر و تعرق افزایش یابد و اقلیم خشک و شکننده را تا حدودی تعدیل کند. وی بدین منظور مدار گردش کرهٔ زمین به دور خورشید را تا ۱۶ رقم اعشار محاسبه نمود. رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان زابل، در خصوص مشکل شریانهای مشترک، تشریح کرد: «چند سال قبل، از منطقه تخت عدالت بعد از شهرستان هیرمند، چند تا آبگیر در دریاچه داشتیم که پر میشد و ازآنجا به سمت هامون پوزک افغانستان میرفت.

پس از ۳ کیلومتر در انتهای این جاده به یک دو راهی میرسید، سمت چپ را انتخاب کرده و به سمت محیط بانی بروید. این کولون دنباله روده کور است که در طرف راست شکم روی جدار خلفی آن تا زیر کبد بالا رفته و از آنجا با زاویه تقریبا قائمه به سمت چپ پیچ خورده، کولون عرضی را تشکیل میدهد. او میزان الحکم را دربارهٔ فیزیک و لوازم الامکنه را در دانش هواشناسی نوشت.

صادق هدایت در این باره میگوید. هر چند که به نظر او افکار حافظ به فلسفهٔ خیام نمیرسد، اما بنا به نظر صادق هدایت حافظ این نقص را با الهامات شاعرانه و تشبیهات رفع کردهاست و برای نمونه به قدری شراب را زیر تشبیهات پوشانده که تعبیر صوفیانه از آن میشود. رودهای که به درستی کار نکند، نه تنها نمیتواند مواد مغذی مورد نیاز بدن را جذب کند، بلکه منجر به کمبود مواد مغذی و عدم توانایی در تنظیم قند خون و چربی میشود. ابو منصور محمد بن احمد توسی که بیشتر به کوتاهی با نام دقیقی شناخته میشود (زادهشده پس از ۳۲۰ – درگذشت در مابین سالهای ۳۶۷ تا ۳۶۹ هجری قمری) شاعر بزرگ پارسیزبان بود.

او نخستین شاعر مشهور پارسی سرای حوزه تمدن ایرانی در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. باباطاهر یا باباطاهر عریان، عارف، شاعر ایرانیتبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران و در دوران طغرل بیک سلجوقی بودهاست. اته یکی از نخستین کسانی است که بحث دربارهٔ زرتشتی بودن دقیقی را مطرح کرد و بر پایه آن، سرودن شاهنامه را بیشتر ناشی از حس و توجه شاعر به عوالم روحی و فکری او عنوان کرد. با کمک این رباعیها زبان شاعر و روش فلسفی وی تا اندازهٔ زیادی آشکار میشود.

تاکنون از خیام پنج رساله فلسفی یافت شدهاست که عبارت اند از: فی الکون و التکلیف، فی الوجود، الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی، الجواب عن ثلاث مسائل؛ ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقا و در علم کلیات وجود. رسالة فی البراهین علی المسائل الجبر و المقابله به زبانعربی، در بارهٔ معادلات درجهٔ سوم. دولت قزاقستان از آغاز دهه 90 میلادی با این هدف، اقدام به ساخت سد در بخش قزاقستانی دریاچه آرال کرد ولی این سد که در سال 1997 به بهره برداری رسید پس از چندی در مقابل امواج آب تحمل نیاورده و از بین رفت.

تصویربرداری اشعهی ایکس باریمی گرچه بهندرت از این آزمایش استفاده میشود، اما میتوان از آن برای بررسی ناهنجاریهای ایجاد شده در اثر بیماری کرون در بخش فوقانی لولهی گوارش شامل مری، معده و رودهی کوچک استفاده کرد. با این حال روبن آبراهامیان خاورشناس ارمنستانی به این نتیجه رسید که گویش بکار رفته در دوبیتیهای باباطاهر گرایش نزدیکی با گویش مورد استفاده توسط یهودیان معاصر همدان دارد. برای این کار باید بعد از هر بار اجابت مزاج، فرد بیمار برای جایگزین کردن آب از دست رفته، مایعات فراوان بنوشد و بهتر است که همراه با آب از محلول “او آر اس” (O.R.S) که دارای سدیم، کلر، پتاسیم و قند است، استفاده کند.

وی تاکید میکند: پیگیری تهیه و نصب کنتورهای حجمی بر روی چاههای مجاز و گرفتن تعهد از کشاورزان برای نصب کنتور بر روی چاه ها، پر کردن چاههای غیرمجاز وکنترل برداشت از چاههای مجاز و محدودیت در تعداد کشتها از جمله اقداماتی است که برای حفاظت از منابع آبی باید صورت میگیرد. یکی از خاورشناسان آلمانی به نام هرمان اته میان سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۷۵ به انتشار دو مقاله به زبان آلمانی پرداخت و در آنها از دقیقی یاد کرده بود. 37-چه عواملی موجب افزایش مهاجرت به شهرآبادان شد؟ این کتاب در ۱۸۱۵ توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منتشر شد.

یکی از شیوههای ایمنی درمانی، درواقع تجویز موادی است که سیستم ایمنی را تحریک میکنند (ترکیبات غیر اختصاصی تعدیل کننده ایمنی). در جنوب شرقی ایران هم می توان کوه های مکران را نام برد که در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به زیر بلوک لوت ایران به وجود آمده اند. پس از او کسانی که به شاهنامه پرداختند، در پیشگفتارهای خود به ناچار از دقیقی و پیشگامی او در سردون حماسه ملی ایران نیز سخن یاد کردند. او از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد و از پیشگامان حماسهسرایی به زبان فارسی است.

دیدگاهتان را بنویسید