تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

تبریز پایتخت استان آذربایجان شرقی ، شهری باستانی است و قدمت آن به حدود 4500 سال پیش می رسد. اصولاً باید به شما بگویم که این نزدیکی که ما با کشورهای شرقی و بخصوص با شوروی ایجاد کرده بودیم در مردم یک آرامشی بوجود آورده بود و احساس میکردند که این تفاهمها جنبههای دیگری هم داشت و واقعاً نتیجه زحمات اعلیحضرت بود. بهرحال در دسامبر ۱۹۶۵ به همراه هیئت نسبتاً بزرگی که هفده هیجده نفر بودند به روسیه رفتم و حدود هیجده روز در آنجا بودیم و مذاکرات مفصلی با مقامات وزارت بازرگانی و کمیسیون همکاری فنی با کشورهای خارجه کردیم.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل بیوک ۵۶ جهت وزارت دادگستری – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلسین. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری استانداری آذربایجان – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره استخدام آقای دکتر حسین ناظم – مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسونهای مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عدهای به منظور تکمیل کادر فنی شهرستانها – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک صد و ده نفر مهندس کشاورزی – مصوب ۳ امرداد کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای مجلسین. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای علی کنگرلو به سمت مترجم زبان فرانسه و ماشیننویسلاتین – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. منتفی بودن لایحه مربوط به استخدام جهت سازمان برنامه به جای کسانی که بازنشسته و یا برکنار شدهاند – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. از ۴۸۰ میلیارد ریال هزینههای عمرانی برنامه چهارم که در بودجه سازمان برنامه منظور گردیده در حدود ۶۴،۹ میلیارد ریال هزینههای مستمر مربوط به برنامه چهارم و ۴۱۵،۱ میلیارد ریال هزینه سرمایهگذاری ثابت میباشد که ۳۸۰،۲ میلیارد ریال از مبلغ اخیر توسط بخش عمومی و ۳۴،۹ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری خواهد شد.

اعتبارات عمرانی جهت فرهنگ و هنر در برنامه چهارم عمرانی بالغ بر ۱،۸ میلیارد ریال پیشبینی گردیدهاست که مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال آن جهتاجرای طرح جامع ایران و یونسکو تخصیص یافته و بقیه برای انجام طرحهای مختلف وزارت فرهنگ و هنر خواهد بود. فصل سیزدهم درباره عمران شهری – برنامه عمرانی چهارم است که هدف کلی برنامه چهارم عمران شهری ضمن ادامه و تکمیل عملیات ناتمام برنامه سوم و تأمین اهم احتیاجات روز افزون عمرانی شهرهای کشور درمحدوده طرحهای جامع شهری و با توجه خاص به مقتضیات عمران منطقهای عبارت خواهد بود از تجهیز شهرداریها از لحاظ کادر و اصلاح سازمان وروشهای مالی و اداری و خدماتی و کمک به اجراء برنامههای عمرانی و تأسیساتی شهری و همچنین برقراری سیستم صحیح شهرسازی و تقویت کادرشهرساز و اداره فنی تأسیسات شهری برای کشور.

نفت و گاز – برنامه عمرانی چهارم فصل هفتم – کل اعتبارات برای برنامههای توسعه صنعت نفت در دوره برنامه چهارم ۸۱ میلیارد ریال است که ۲۸،۵ میلیارد ریال آن را شرکت ملی نفت ایران وبقیه را کنسرسیوم و شرکتهای مختلط نفتی دیگر پرداخت خواهند کرد. البته یک مورد هم واقعاً برایشان جالب بود و آن هم قیمتی بود که ما برای گاز توانستیم بگیریم چون دستورالعملی که من داشتم اینستکه اگر برای هر هزار پای مکعبی توانستیم بالای پانزده سنت قیمت تعیین کنیم کاملاً برای ایران قابل قبول است و اعلیحضرت حتی به من گفتند که شما هر قیمتی را تمام بکنید مورد تأئید من خواهد بود.

این مسئله باعث شده قیمت تور، بلیط (هواپیما، قطار و اتوبوس) و هزینههای اقامتی در این شهر با کاهش چشمگیری همراه باشد و اغلب شرکتهای هواپیمایی و هتلهای تبریز به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و تکمیل شدن ظرفیتهای باقیمانده، تخفیفات فوقالعادهای برای مسافران در نظر بگیرند. البته من خودم هم این مسئله را احساس کرده بودم و در برخوردهایم با مایر در ضمن اینکه خیلی با هم مٔودب رفتار میکردیم ولی خوب میدیدم که هیچ گرمی میان ما وجود ندارد. شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از کارخانههای خود را که مقتضی بداند با تشکیل شرکت سهامی مستقلسهام آن را جداگانه منتشر و به فروش برساند شرکت موظف است انتشار سهام این قبیل کارخانهها را ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون خاتمهدهد مادام که اکثریت سهام شرکتهای مستقل مذکور به فروش نرسیده باشد هیأت مدیره و بازرسان شرکت از بین کارکنان شرکت سهامی کارخانههایایران یا خریداران سهام انتخاب میشوند و از این بابت هیچ گونه حقوق و مزایایی به آنان پرداخت نخواهد شد.

سرمایه شرکت سهامی کارخانههای ایران عبارت است از مجموع بهای اموال منقول و غیر منقول کلیه شرکتها و کارخانههای مذکور در مادهیک و ارزش سایر داراییهای متعلق به آنها و همچنین سرمایه شرکتها و کارخانههای مذکور در مؤسسات دیگر. شرکت سهامی کارخانههای ایران جانشین کلیه شرکتها و کارخانههای مذکور در ماده ۱ بوده و مسئول وصول مطالبات و پرداخت کلیه دیونو ایفای تعهدات آنها میباشد. قانون مربوط به موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا.

قانون راحع به واگذاری دوفروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری – مصوب ۲۵ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تادیه فوقالعاده افسران و افراد پلیس راه – مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. اطراف دهنهٔ هر کدام از چاهکها آب راه افتاده بود و علامات ترس بچهها از افتادن در چنین سیاهچالهایی در گوشه و کنار بود.

ایستگاه راه آهن (5 کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد) در حاشیه غربی شهر تبریز واقع شده است. و همچنین با وزارت گاز شوروی و موفق شدیم که هم قرارداد ذوب آهن و هم قرارداد گاز و ماشینسازی را به امضاء برسانیم. از آن به بعد ما متعهد بودیم سالی ده میلیارد مکعب گاز به شوروی بدهیم و فکر کردیم یک شاهلوله بزرگ گاز به ظرفیت چهارده میلیارد مکعب در سال ایجاد بکنیم که چهار میلیارد مصرف داخلی داشته باشد، ده میلیارد هم برای صادرات.

گذشتیم. معلم کلاس چهار سنگین نشسته بود و تعجب بود که چطور صندلی تحملش را میکند و آنکه قرآن میخواند معلوم نبود. و وقتی ما در مسکو با روسها مذاکره میکردیم چندین بار آنها از اشاره من به توافقهائی که با کشورهای اروپای غربی کرده بودند اظهار تعجب و بیاطلاعی کردند و واقعاً هم در بعضی موارد بیاطلاع بودند. وقتی من به وزارت اقتصاد آمدم مسئولیت کار ذوب آهن از سازمان برنامه به این وزارتخانه منتقل شده بود و رسم هم بر این بود که وزیر مسئول صنایع مدیرعامل شرکت ذوب آهن باشد و قائم مقامی هم برای انجام کارهایش داشته باشد که در آن موقع قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن همین امیرعلی شیبانی معاون وزارت صنایع و معادن و بعد هم معاون صنعتی من بود.

وقتی این نامه بدست من رسید خیلی برایم تعجبآور بود برای اینکه حرفهائی که رام میزد فاقد هرگونه پایه و اساسی بود، و بهیچوجه با واقعیت سیاست وزارت اقتصاد و کارهائی که انجام میشد تطبیق نداشت و درخواستی هم که رام کرده بود کاملاً غیرموجه و بیربط بود. وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون میباشند. جهت اجرای برنامه ساختمان و مسکن جمعاً اعتباری معادل ۲۳ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

برای رسیدن به هدفهای برنامه چهارم یک سلسله شرائط و موجباتی لازم است. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر جهت شرکت در سازمان بیمههای اجتماعی – مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی . شرکت واحد اتوبوسرانی در اغلب شهرهای ایران مشغول به فعالیت هستند و به وسیله اتوبوس با کمترین قیمت امکان رفتن به اکثر نقاط شهر وجود دارد. این رستوران در کنار قیمت مناسب منوی غذاها، آب آشامیدنی و سوپ رایگان سرو میکند. در زمینه شیلات با توجه به ذخائر وسیع انواع ماهی و میگو در خلیج فارس و دریای عمان، بندر عباس و چند بندر مناسب دیگر به عنوان مراکز فعالیتشیلات تقویت و تجهیز خواهند شد و به عنوان قطبهای توسعه به بهبود و توسعه اقتصاد سراسر این منطقه کمک خواهند کرد.

می توان گفت که اصیل ترین مردمان این شهر همان فارس ها می باشند که ۵۳ درصد از این شهر را شکل داده اند. عالی برای کشف که زیبایی عجیب و غریب از مکان و زندگی روزمره یک روستای ایرانی ، در میان گوسفندان ، الاغها ، مرغها و گربه ها را به تصویر می کشد. بدون شک بهترین و زیباترین جاده ایران که از لحاظ گردشگری خود به عنوان یک جاذبه ها محسوب می شود، جاده چالوس می باشد. شکل گیری و ساختار شهر تهران از همان ابتدا که روستایی کوچک بود و بعد به شهر تبدیل شد به صورت بدون خیابان بود.

همچنین امیر کبیر نیز در جهت حفظ سلامت جامعه و مردم مایه کوبی اطفال را اجبار نموده بود و جریمه سختی را برای والدینی که از این کار سرباز می زدند در نظر می گرفت. همچنین نظر به اهمیتی که ایلات و عشایر کشور در فعالیتهای دامپروری دارند در مناطق مسکونی عشایر به ایجاد کارخانههای مولد غذای دام واحداث مراکز دامپروری مبادرت خواهد شد. مسیرها و پله های شیب دار از قطعات سنگی برای حیوانات و همچنین انسان ساخته شده است.

شهر تبریز در قرن شانزدهم موقعیت خود را به عنوان پایتخت از دست داد ، اما این بازار به عنوان یک مرکز تجاری و اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. اما امیرکبیر با این موضوع مخالفت کرد و با دانش و اندیشه خاصی که داشت دستور داد که ساخت و سازهایی در این زمین و منطقه انجام شود. و سفیر ما در بن هم به من اطلاع داد که آقای بایتس که همه کاره کروپ بود در فلان تاریخ روانه تهران خواهد شد. و بهر حال برنامههائی برای تفاهم ایجاد شده بود اما میتوانم بگویم که بالاترین نقطه این نزدیکی ایران و شوروی این قراردادهائی بود که شانس مذاکره و بستنش را من و همکارهایم داشتیم.

دیدگاهتان را بنویسید