تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

هتل بین المللی تبریز با وجود فضای سبز زیبا و رستوران روباز با استخر زیبا و بزرگ، رستوران سرپوشیده و کافی شاپ و ارائه خدمات و غذاهای بین المللی و موقعیت مکانی مناسب نسبت به ساختمان های تاریخی همچون خانه شهریار و غیره مکان اقامتی دوست داشتنی ارزیابی شده است. در زمان سلطنت آقاخان ایلخانیان و همچنین تحت سلطنت غازان خان ، تبریز به سلطنت رسید. ۵- اعزام بازرس برای رسیدگی به امورمالی واداری واختلاف بین انجمنها وفرمانداران وشهرداران وموارددیگر به شهرداریهای اصفهان ویزدوکرمان و کاشان وشاهرود وسبزوار وخرم آباد وآبادان وخرمشهر وسراب وآذربایجان وساوه وآباده. ۶- -صدوربخشنامه باستانداران وفرمانداران برحسب امرآقای نخست وزیر برای استحضارازچگونگی وضع کارخانه هاوتکمیل وتوسعه آنهاومکاتبات لازم با وزارتخانههای مربوط که پس ازوصول جواب نتیجه بعرض مقام نخست وزیری رسیدهاست.

۲- تشکیل کمیسیونی دروزارت کشور بمنظورتجدید نظردر قانون شهرداریها مصوب ۴-۵-۲۸ وتنظیم موادلایحه قانونی شهرداری که پس ازتهیه بوسیله جراید ورادیو درمعرض افکارعمومی قرارگرفت تاهرکس پیشنهاد مفیدی درباره آن داشته باشدبوزارت کشور ارسال دارد پیشنهادهای کتبی وتلگرافی که ازمرکز وشهرستانها رسید درکمیسیون مربوط قرائت وموردبررسی ومطالعه واقع شدو با استفاده ازمطالب مفید موادلایحه قانونی شهرداری اصلاح گردید وپس ازجرح وتعدیل آقای نخست وزیر بامضا رسید وبسیله بخشنامه بفرمانداران بخشداران اعلام گردیدودستورداده شد که آن رابموقع اجرا گذارند ومخصوصا دربخشنامه مزبورتذکرداده شد که نکات مشروحه درموادلایحه قانونی شهرداری برای آنست که عموم ساکنین شهر وقصبات با اراده ومیل خود درانتخابات انجمن شهریاقصبه باکمال آزادی اقدام نمایند وانتخابات انجمن شهر یا قصبه ازهرگونه اعمال نفوذمصون باشد وفترتی درتشکیل انجمن شهرحاصل نشود وانجمن شهربنحوی انتخاب شود که مورداعتمادکامل ونماینده حقیقی اهالی باشدوشهردارباحسن تدبیر وبی طرفی کامل واحترازازتبعیض دراجرای وظایف محوله بکوشد وکارمندان ومامورین شهرداری نهایت اهتمام رادرتشریک مساعی باشهردار معمول دارند که وقت ودرآمدشهرداری بیهوده تلف نشودوبرنامه اصلاحی بارعایت توانایی مالی بامطالعه وامعان نظر بموقع اجرا درآید.

این طرز فکر و این اجبارى که مداخلات در امور داخلى بر ارتش ایران تحمیل کرده است، باعث شده است که ارتش ایران نمیتواند آن طورى که باید و شاید خودش را متوجه به این هدف اصلیاش بکند تشکیلات ارتش ایران، تعلیمات ارتش ایران باید فقط و فقط متکى به دفاع ملى ایران باشد. ما وقت مجلس را گرفتیم لایحه مجلس سنا مطرح بود و میخواستیم زمینی را به مجلس سنا بدهیم برای ساختمان بدون اینکه تکلیف آن را معلوم کنیم آمدهایم چسبیدهایم به یک لایحه دیگر امروز هم فوریت این لایحه مطرح است و بعد یک لایحه دیگری جایگزین این میشود و این کار به هیچ وجه صحیح نیست نظامنامه مجلس شورای ملی صریحا گفتهاست که هیات محترم رئیسه با حضور روسای کمیسیونها برنامه دو هفته مجلس را معین میکنند که آقایان بدانند که در هر جلسه چه مطرح میشود بنده که نماینده مجلس هستم و صبح که میآیم به مجلس باید بدانیم که در دستور مجلس چیست اگر موافقم دلایل موافقتم را بگویم و اگر هم مخالفم دلایل مخالفتم را اینجا اظهار کنم و الان این لایحه لوله کشی یک چیز غیر مترقبهای است که اینجا آمدهاست مطرح شود (صدری – قبل از عید در دستور بودهاست) الان ذهن بنده حاضر نیست برای این کار تا ذهنمان حاضر بشود و در این گزارش مطالعه کنیم بهتر این است که لایحه فروش زمین را که مجلس سنا از مجلس شورای ملی تقاضا کرد و مجلس میخواست به مجلس سنا بدهد مطرح شود چون آن گزارش مطرح بود و پیشنهاد آن هم قرائت شده و دو تا سه پیشنهاد دیگر باقی نمانده بود و میبایستی آن دو سه پیشنهاد خوانده شود و تکلیف آن معین بشود آقای رئیس هم گفتند که این لایحه جزو دستور است و به علاوه آقای صالح هم در مجلس راجع به عملیات الکساندر کیپ شرح مبسوطی فرمودند که ما تماما گوش کردیم حالا نمیدانم چطور شد که تمام اینها به کلی فراموش شد که هر کس بیاید و پولهای مملکت ما را اینطور حیف و میل بکند و کارهای مملکت نا تمام بماند آن وقت دو مرتبه ما بیاییم باز به همان اشخاصی که این طور تخلف کردهاند قرار داد منعقد کنیم.

این هتل مدرن در ذهن همه مردم ایران به نام گراند هتل ماندگار شده است. به طوری که مردم سه روز قبل از کودتا با آمدن به میدان توپخانه مجسمه رضا شاه را انداختند و به زیر آوردند. بنده عضو اندوخته اسکناس هستم و وارد هستم باید بفهمم که بانک چه قدر میتواند کمک کند و چه قدر میتواند پول بدهد فرض کنید وقتی اسکناس کسر دارید یک لایحهای بیاورند اینجا تقاضای نشر اسکناس میکند ما باید حساب خودمان را داشته باشیم ببینیم بانک میتواند کمک کند بعضیها بیاییم پیشنهاد کنیم برای این کار یک شرکت ملی تاسیس بشود با سرمایههای مردم شما در اینجا میخواهید بانک را مکلف کنید وامی بدهد بدون آنکه قبلا فکری کرده باشیم که بانک میتواند این وام را بدهد یا خیر.

دکتر مصباحزاده ـ از مذاکراتی که اینجا بعمل آمد تصور میرود که این ۵۰ میلیون ریال بایستی به مصرف کارهای کشاورزی و راهسازی برسد در صورتی که اگر بمتن ماده واحده دقتی بشود یک ((وغیره)) دارد که ممکن است تمام این پولها به مصرف آن ((وغیره)) برسد و بنده این پیشنهاد را دادم که این راهسازی و کشاورزی باشد و غیره حذف شود و از طرفی خواستم عرض کنم در قوانین مخصوصا در قوانین مالی که ما باید خیلی دقت بکنیم در طرح آن یک پولی که ۵۰میلیون ریال ما میدهیم که هر طور دولت خواست خرج کنند یا هرطور برنامه خواست خرج کند آنهم بهر راهی بنده خیال میکنم که ((وغیره)) زیاد باشد (صحیح است) اگر سازمان برنامه تمام این پول را در راه ((وغیره)) خرج کرد ما هیچ ایرادی نمیتوانیم بکنیم این را موافقت بفرمایید که حذف شود.

نایب رئیس- آن هم بعد از این مطرح میشود. فردای آن روز هم که به وزارت اقتصاد رفتم دفتر من غرق گلهائی بود که اشخاص مختلف فرستاده بودند و تلگرافهائی که از سراسر ایران مخابره شده بود. نبوی – بله بیانات، جناب آقای شوشتری نماینده محترم بسیار متین وصحیح بود ولی میخواستم عرض بکنم معایب و گرفتاری ما در مملکت خیلی زیاد است اگر یک لایحهای یا طرحی یا قانونی برای رفع یکی از آن معایب به مجلس آمد تمام آنها را نمیشود در ضمن آن طرح رفع کرد هر کدام آنها بایستی بجایش باشد از طرفی اظهار نظر فرمودند که تعدادی از این دهات یا تمام دهات یا تمام آنها را بطور مزایده بفروش برساند و حال آنکه در گذشته همین کار را کردند همان خالصه هائی که حضرت تعالی از طرز فروش آنها تنقیح فرمودید و فرمودید بصورت خوبی انجام نشد از طریق مزایده شد این همان کاری بود که قانون اجازه داده بود و دولت هم کرد حالا بنده عرض نمیکنم آن عمل صحیح بود آن کار بنفع مملکت بود یابه ضرر مملکت در هر صورت آن املاک را اشخاصی خریدند و فعلاً هم آباد شدهاست اگر هم منظور ما افزایش محصول مملکت باشد به محصول مملکت فروش آن املاک افزوده و آلآن هم بر تعداد دهات آباد مملکت از آن طریق افزوده شده مطلب دیگری که در اینجا هم حضرتعالی و هم سایر آقایان مکرر فرمودند موضوع خوزستان است اراضی خوزستان قانون مخصوصی دارد مربوط به این قانون بهیچوجه نیست آن قانون اگر بد تنظیم شده یا بد اجرا شده ارتباطی باین کارکه الان دولت میخواهد اترا انجام بدهد ندارد آن اگر بد اجرا شده بایستی که وزارت دارایی جواب بدهد اگر قانون بد وضع شده باید مواد را بیاورند اینجا اصلاح کنند فعلاً وزارت دارایی و دولت حاضر شدند با حسن نیت یک عملی انجام بدهند که این عمل از صدر مشروطیت تا بحال جزوآمال وطن پرستان مملکت بوده (صحیح است) اگر شما بمرام نامه احزابی که در ایران تشکیل شده مراجعه کنید در تمام آنها میبینید که نوشتهاند فروش خالصجات به رعایا این رعایا سالها در این مملکت زحمت کشیدهاند و سالها در این املاک کار کردهاند وباصطلاح معروف حق آب و گل دارند این املاک را آنها ایجاد کردهاند حالا ما نبایستی در مقابل این فکری که دولت کرده مشکلاتی ایجاد کنیم (یکی از نمایندگان – مال رعایاست) بله مال رعایاست ما باید کاری کنیم که باین منظور برسیم مال خود راجع به بهره مالکانهاست تا وقتی که برعایا واگذار نشده گفتهاند که بانک کشاورزی وصول کند وبدولت بدهد وقتی که املاک مال او شد از بهره مالکانه استفاده میکند فقط خواستم یک تذکری بدهم که این بهره مالکانه یک جمله بآن اضافه شود که بطریق معمول سابق (مکرم- البته از تاریخ تحویل) نه اینکه بانک کشاورزی بهره مالکانه را یک رقم زیادتری فرض کنداز رعایا مطالبه کند که برای آنها دادتش مشکل باشد وخلاف انصاف، ویک پیشنهادی هم کردهام و تمنی میکنم آقایان موافقت بفرمایند این قانون زودتر شور اولش بگذرد که اگر همین جور در این عمل بشود ۶-۷ ماه کار خواهد داشت.

قانون راجع به اجازه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت کشور – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۳۵ مجلس سنا. این است که بنده استدعا میکنم از مقام ریاست همانطور که سیره مجلس بودهاست آن لایحه ناتمام را تمام کنیم و این موضوع برای جلسه بعد باشد. ۳- بمنظورجلوگیری از وقفه دستگاههای بی سیم شهرستانهاودستگاههای تلگرافی وتلفنی رادیوتهران اقدامات سریع برای تهیه لوازم مورداحتیاج بعمل آمده که خلاصه آن ذیلا عرض میشود. نایب رئیس- طرحی هم از طرف آقایان رسیدهاست که این گزارش با دو فوریت مطرح شود ولی دو فوریت لازم ندارد و چون به کمیسیون رفته وکمیسیون گزارش دادهاست پیشنهاد میکنم گزارش مجلس سنا راجع به امر لوله کشی که به مجلس شورای ملی فرستاده شدهاست و در کمیسیون کشور مجلس شورای ملی هم به تصویب رسیده با قید دو فوریت و فی المجلس مطرح و تصویب شود.

بنابراین از طریق مجلس شورای اسلامی باید این مسائلی که امریکا با هر کسی و یا هر ناکسی که توانسته رابطه برقرار کند اعلام کند تا قشرهای ساده لوح مملکت ما که تصور می کنند که امریکا کنار نشسته یا نمی خواهد یا در صدد توطئه های جدید نیست اینها به عمق قضایا و فاجعه بیشتر پی ببرند . نایب رئیس- باید ندارد در نظامنامه نیست فوریت مطرح است آقای ملک مدنی مخالفید؟ نایب رئیس- آقای اردلان مخالفید بفرمایید. نایب رئیس ـ آقای نخستوزیر. قاسم فولادوند ـ چون جناب آقای نخستوزیر و جناب آقای وزیر راه فرمودن که در برنامه به این راهها توجه میکنند بنده مسترد میدارم.

بنابراین این کار به نظر بنده صحیح نیست اجازه بدهید که این موضوع اقلا جزو دستور روز پنج شنبه یا یک شنبه باشد چون هیچ مانعی بنده نمیبینم که بعد جزو دستور قرار گیرد که ما هم اقلا برویم ببینیم که چه چیز در دستور است و با مطالعه رای بدهیم شما در این لایحه یک ماده گذاشتهاید که بانک ملی کمک کند. دیگه طوری شده بود که اگه هفتهای یک دفعه هم پیشش میرفتم راضی بود. آفتاب زیبای این دوسه روز گل و لای جاده را خشک کرده بود و از زیر چرخهای اتوبوس، در عقب ماشین، غوغایی از گرد و خاک بپا میشد.

بقیه آنچه که ایران تولید کرده بود در حال تبدیل شدن به اکسید اورانیوم است (به پیوست ۲ مراجعه کنید). ۵۷. آژانس به ترتیب در ۱۰ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی را در کارخانه تولید سوخت انجام داد و راستیآزمایی کرد که ایران تولید مجتمعهای سوخت هستهای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای راکتور IR-40 را متوقف کرده است و همه مجتمعهای سوختی که قبلاً تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت باقی ماندهاند. ساکت شد. من نمیخواستم قبل از اینکه همهٔ درددلهای او را بشنوم سخنی گفته باشم. موزه لوور به قدری توجه او را به خود جلب نمود که تصمیم گرفت به محض بازگشت به ایران موزه ای را برپا نماید.

دیدگاهتان را بنویسید