ازمنوی ظاهر شده مبدا و مقصد را انتخاب کنید

از این رو هر کسی که در شهر تهران بخواهد به هر منطقه ای برود میدان توپخانه نقطه ای بسیار سر راست و ساده است. قیافهٔ حریص به دانستن من، او را به سر شوق آورد. اردلان- بنده هم اکنون به مقام ریاست عرض کردم که مجلس شورای ملی یک کار نیمه تمام را نباید بگذارد و برود سر کار دیگر. جناب آقای وزیردارایی این لایحه رامن اگر بجای جنابعالی بودم میدادم یک کمیسیونی از مردمان اهل فن ومطلع از تمام جزئیات کار خالصجات مطالعه میکردند ویک لایحه خوبی که تمام اطراف وجوانب کاردرآن رعایت ومورد توجه واقع شود میآوردم وبه کمیسیون دارایی میدادم و این لایحه راپس میگرفتم.

بنده عضو اندوخته اسکناس هستم و وارد هستم باید بفهمم که بانک چه قدر میتواند کمک کند و چه قدر میتواند پول بدهد فرض کنید وقتی اسکناس کسر دارید یک لایحهای بیاورند اینجا تقاضای نشر اسکناس میکند ما باید حساب خودمان را داشته باشیم ببینیم بانک میتواند کمک کند بعضیها بیاییم پیشنهاد کنیم برای این کار یک شرکت ملی تاسیس بشود با سرمایههای مردم شما در اینجا میخواهید بانک را مکلف کنید وامی بدهد بدون آنکه قبلا فکری کرده باشیم که بانک میتواند این وام را بدهد یا خیر.

۱۰- بمنظوراینکه درموقع احتیاج بتوان کمک مادی به مامورین نمودمقدمات تاسیس بانکی بنام بانک کارمندان شهربانی فراهم شد که باسرمایه شش میلیون ریال که یک ثلث آن نقداودوثلث آن تعهدشده تشکیل میشود این بانک خواهدتوانست درمقابل حقوق وهمچنین درمقابل وثیقه وام بدهد. ۶- برای اینکه مامورین انتظامی با آشناشدن بعملیات ورزشی پلیس فنی درموقع ورد حوادث مهمه واخلال نظم بتوانند باورزیدگی کامل درمقابل باحوادث اقدام نمایند وحتی الامکان بدون احتیاج باستعمال اسلحه نظم را برقرارکنند دوگروها پاسبان باینگونه تعلیمات آشناومجهزبه گاز اشک آور وباطونهای مخصوصی حاضربخدمت شدهاند ویک گروهان نیزتحت تعلیم میباشند. ۵- تهیه عده لازم جعبه وسائل انفرادی مخصوص نفرات چتربازکه بهرنفرژاندارم درموقع تعقیب سارقین وماموریتهای دورداده میشود تادرموقع احتیاج مورداستفاده قراردهند.

۲ – همه ساله عدهای ازدبیران وآموزگاران وکارمندن اداری فرهنگهای شهرستانهادرخواست انتقال به تهران رامی نمودند وبدون آنکه مقررات مخصوصی وجودداشته باشد نسبت به انتقال آنها اقدام میشدهاست شورای اداری مذکوردرفوق آئین نامهای برای انتقال کارمندان وضع ودستوراجرای آن دادشدتاهم کارمندانی که واجدشرایط لازم بوده وسالهادرشهرستانهاخدمت کردهاند بارعایت حق تقدم بتوانند به تهران منتقل گردندوهم براثر این انتقالات بامور آموزشیس شهرستانها لطمهای واردنشود. نایب رئیس – اصلاح میشود نسبت بصورت جلسه دیگراعتراضی نیست؟ مجلس ساعت ۹ سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

۲- تشکیل کمیسیونی دروزارت کشور بمنظورتجدید نظردر قانون شهرداریها مصوب ۴-۵-۲۸ وتنظیم موادلایحه قانونی شهرداری که پس ازتهیه بوسیله جراید ورادیو درمعرض افکارعمومی قرارگرفت تاهرکس پیشنهاد مفیدی درباره آن داشته باشدبوزارت کشور ارسال دارد پیشنهادهای کتبی وتلگرافی که ازمرکز وشهرستانها رسید درکمیسیون مربوط قرائت وموردبررسی ومطالعه واقع شدو با استفاده ازمطالب مفید موادلایحه قانونی شهرداری اصلاح گردید وپس ازجرح وتعدیل آقای نخست وزیر بامضا رسید وبسیله بخشنامه بفرمانداران بخشداران اعلام گردیدودستورداده شد که آن رابموقع اجرا گذارند ومخصوصا دربخشنامه مزبورتذکرداده شد که نکات مشروحه درموادلایحه قانونی شهرداری برای آنست که عموم ساکنین شهر وقصبات با اراده ومیل خود درانتخابات انجمن شهریاقصبه باکمال آزادی اقدام نمایند وانتخابات انجمن شهر یا قصبه ازهرگونه اعمال نفوذمصون باشد وفترتی درتشکیل انجمن شهرحاصل نشود وانجمن شهربنحوی انتخاب شود که مورداعتمادکامل ونماینده حقیقی اهالی باشدوشهردارباحسن تدبیر وبی طرفی کامل واحترازازتبعیض دراجرای وظایف محوله بکوشد وکارمندان ومامورین شهرداری نهایت اهتمام رادرتشریک مساعی باشهردار معمول دارند که وقت ودرآمدشهرداری بیهوده تلف نشودوبرنامه اصلاحی بارعایت توانایی مالی بامطالعه وامعان نظر بموقع اجرا درآید.

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها – مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین. ۲ – هدف کلی عمران ناحیهای در برنامه چهارم عبارت است از شناسایی منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین قطب یا قطبهای توسعه در هرمنطقه و تمرکز سرمایهگذاری در آنها به منظور تحصیل حداکثر بازده و تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور. گزارش اقداماتی که درسه ماهه اخیر درباره عمران واصلاحات وانتخابات واماروامورشهرداریها وانتظامات وکارگزینی ازطرف وزارت کشوربعمل آمده بشرح ذیل است. ۳- نظرباینکه تصویب نامه شماره (۷-۲۹۵ ۷-۶-۲۹) هیئت وزیران راجع بعمران وآبادی بنادر جنوب ازطرف مقام نخست وزیری تایید ومقرر شده بود که اقدامات لازم نسبت باین امر مهم بعمل آید کمیسیونی مرکب ازمعاونین وزارت کشور ووزارت دفاع ملی ومدیرکل گمرکات ونمایندگان وزارت خارجه ووزارت راه به منظوربهبود وضع بنادر جنوب هفتهای یک روزدروزارت کشور تشکیل شد وقریبا گزارش نتیجه مطالعات وپیشنهادهای کمیسیون بمقام نخست وزیری تقدیم میشود.

۳- طرح تمرکز دوایرآمار وزارت خانهها دراداره کل آماروجمع آوری اطلاعات مبادی مختلف آمار برطبق قواعد مخصوص آماربین المللی که تماس با سازمان ملل داردبتصویب هیئت وزیران رسیدهاست. ۵- تهیه وتصویب طرح تکمیل سازمان آمار (غیرازثبت احوال کشور) که بعدازتمرکز دوایرآمار وزارتخانهها دراداره کل آماربایستی درظرف ۱۵ ماه انجام پذیرد. ۲- برای تهیه سازمان استخدامی وزارت کشور وتجدید نظردرسازمان سابق کمیسیونی دروزارت کشورتشکیل وپس از مطالعات لازم باتوجه بحداقل احتیاجات ضروری ورعایت میزان کارادارات ومراتب مندرج درقانون استخدام کشوری صورت سازمان جدید ادارات مرکزی ووزارتخانه وشهرستانها وسازمان ادارات کل تابع (ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشورواداره کل آماروثبت احوال) تهیه وتقدیم شدهاست.

۱- چون ثبات وبقای دستگاههای آموزشی یکی ازعواملی است که درپیشرفت وبهبودامورتعلیماتی موثرمی باشد ومتاسفانه درسالهای اخیر تغییرات پی درپی ونقل وانتقالات بیموقع لطمههای جبران ناپذیری بامورآموزشی کشور واردساخته بود برای جلوگیری ازادامه این وضع شورای اداری ازیک عده ازمامورین مطلع ومورداعتماد وزارت فرهنگ تشکیل گردید که کلیه نقل وانتقالات وعزل ونصبها بانظرآن شورا انجام گرددوبرای آنکه شورای مذکور بتواند وظایف مربوط رابخوبی انجام داده واعضای آن خودازتغییر وتبدیل مصون باشندطرح قانونی درمورد سازمان ووظایف وطرزانتخاب اعضای شورای مذکور تهیه گردیدهاست. بلکه همهٔ آنها را میدید و صدایشان را میشنید و نمیتوانست آن قسمت از گذشته را دور بیندازد، فراموش بکند، چون این یادبودها جزو زندگی او شده بود.

۲- تعیین بخشهای درجه اول ودوم که قسمت اعظم آن پایان یافته وبقیه موردمطالعهاست. تبریز در نیمه اول این قرن چندین بار توسط روسها اشغال شد. پ – طرحهای حفاظتی شهرها: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از سیلابها و طغیان رودخانهها بر اساس مطالعه خصوصیات طبیعی و جغرافیاییشهرها طرحهای حفاظتی از قبیل سیلبند، سیلبرگردان و دیوار ساحلی احداث خواهد شد. ۳- اقدام به تهیه صورت جامعی ازعده دهستانهای تابع هربخش وتعیین مراکز آنها (که متاسفانه پس ازگذشتن چندسال ازوضع قانون تقسیمات کشور (سال ۱۳۱۶) صورت نگرفتهاست) تابرای اجرای لایحه قانونی سهم کشاورزان مشکلاتی از این حیث حاصل نشود وبرای تجدید نظر درقانون تقسیمات کشور مورداستفاده قرارگیرد.

۴- اجرای کامل لوایح قانونی جدید (امنیت اجتماعی وحمل چاقو) درمورد اشخاص آشوب طلب وچاقوکش وتحویل آنهابه مقامات فرمانداری نظامی. ۴- درسالهای اخیردارندگان مدارک تحصیلی بانواع وسائل متشبث میشدندتادرادارات دولتی مشغول کارگردند ومحصلین عمومابجای کسب فضیلت ودانش درصدد بدست آوردن مدارک تحصیلی بودند از این نظرهم درادارات دولتی عدهای زائدبراحتیاج استخدام ودرقسمتهایی که ارتباط بتحصیل آنهانداشته مشغول کارشدهاند وهم دانش آموزان با ایجادبی نظمی واختلال درجریان امتحانات برای گرفتن مدارک تحصیلی کوشش مینمودند برای جلوگیری از این امورطرحی که جناب آقای دکتر صدیق تهیه وبه مجلس سنا تقدیم نموده بودند موردمطالعه واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمد به کمیسیون تدوین قانون استخدام کشوری ارجاع وقسمت مربوطه به مسابقه برای ورود بخدمات دولتی موردقبول واقع گردیده ولی چون درباب امتحانات اظهارنظری نشده بود ماده دوم طرح مذکورجداگانه تهیه شده تاپس ازتصویب بموقع اجرادرآید.

۳- چون شورای عالی فرهنگ برکلیه امورفنی وزارت فرهنگ نظارت عالیه داردوقانون شورای مذکوردرسال ۱۳۰۰ شمسی تدوین وتصویب شده بود بامقتضیات واحتیاجات امروز کشور قابل تطبیق نبودازاین رو طرحی که چندسال قبل تهیه وبه مجلس شورای ملی داده شده بودمجددا موردمطالعه ورسیدگی واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمدحاضرشدهاست. نایب رئیس- طرحی هم از طرف آقایان رسیدهاست که این گزارش با دو فوریت مطرح شود ولی دو فوریت لازم ندارد و چون به کمیسیون رفته وکمیسیون گزارش دادهاست پیشنهاد میکنم گزارش مجلس سنا راجع به امر لوله کشی که به مجلس شورای ملی فرستاده شدهاست و در کمیسیون کشور مجلس شورای ملی هم به تصویب رسیده با قید دو فوریت و فی المجلس مطرح و تصویب شود.

نایب رئیس- آن هم بعد از این مطرح میشود. بسم الله الرحمن الرحیم ، من از آقای باباصفری تشکر می کنم و آقای انصاری را تشویق می کنم و از ایشان هم تعجب می کنم البته بعد از من جریان کودتا گفته میشود و من در این مقوله صحبتی نخواهم کرد اما چرا تعجب کردم ما بوضوح دستهای مخفی را می بینیم و دوستان عزیزمان را که به نادانی افتاده اند مشاهده می کنیم که دست بدست دشمنان دانا داده و بهترین نیروهای مملکت را می کوبند ما دشمنان دانا را نمی بخشیم و باز خط مشی آنها را می کوبیم بنده متاسفانه در همین مجلس دیدم عزیزان ما جنایات آن رژیم را تقبیح کردند .

اردلان- تکلیف لایحه مربوط به مجلس سنا معلوم نشده آقای رئیس چطورممکن است آنرا نیمه کاره گذارد. آقای ابریشم کاردوست عزیزم اینجافرمودند که چهل هزارهکتارهم دارد آقا شش هزارهکتار۶۰ میلیون زرع است و۶۰ میلیون زرع را من سؤالی دارم از دولت دارم حاضر میکنم، از جلو سرخه حصارتا زیر پل کن تا پشت امین آباد تا این طرف سمت جنوب غربی تهران تمام راحساب کردم نهصدهکتاراست که ۴۵۰،۵۰۰ پارچه شهرتهران و قرائی مثل عباسآباد، عشرتآباد، بهجتآباد، یوسفآباد، سلیمانیه عضدالملک، کجا کجا را تشکیل میدهد ۳۰۰ تایش هم که بنده صورتش رادادم وسؤال میکنم لوطی خورده شده چپاولگرها، غارتگرها، دزدها که هی میآیند میدزدند وگتهش رامی گذارند سرفامیلهای اینها درصورتی که کسی نمیتواند ۱۵۰ تافامیل بشمرد آن مرد که هم از آنجا میآید واهانت میکند که اینها میدزدند احتکارمی کنند، من سؤال کردم تمام این مسافت ۳۰ کیلومتر در۳۰ کیلومتر ۹۰۰ کیلومتراست ۶ هزارکیلومتررا کی آبادمیکند، اگربنا به آبادکردن است خوب حالاهست، اگرازدست آقا دربیاید بدست بنده بیفتد وآباد نشود این چکارلغوی است (نورالدین امامی – آنها سوء هاضمه دارند) ما هاضمه شان رادرست میکنیم انشاءالله دیگر اینکه عدهای از فخارهای تهران آنروز هم تذکردادم این را بگویم که من معتقد نبودم به بودن این کورهها درآنجا اولاً حرام است، حتماً دفن راهم اجازه نمیدادیم درچهارده معصوم برای دعواست، آن اراضی مغضوبه بودهاست، دفن باید دراراضی غیر مغضوبه باشد واراضی چهارده معصوم نمیدانم چطوری است حالا مردههای مسلمان راببرند آنجا آجر بسازند باین صورت مخالفم هم از نظر موازین شرع وهم از حق وهم از صحت عمومی ولی یک استدعایی دارم که دو وزیر هم هستند تذکر میدهم آنها میگویند آجررا شبه صادرات بگیرید، آبادان وشرکت نفت سالی ۶۰ میلیون آجر از عراق مملکت همسایه، برادرعزیزمان وارد میکند آنجا مصرف میکند، این آجرهای ماراشبه صادرات بگیرید و۷۵ درصد تخفیف بدهید که ما آجررا ببریم ۲۶ هزار نفر کارگرداریم همه کارخانهها دارند میخوابند و وضعیتشان بدشده، کمک بما بکنید آجر هم مال مملکت خودمان است برداریم ببریم آنجا مصرف بکینم، این بود عرایض بنده.

در و پنجرهای به جنوب داشت مثل همهٔ اطاقهای دیگر. از توی حجله هم میشود رفت به عالم آخرت و بچه هم داشت. به گفته اهالی محل تعدادی چشمه طبیعی به سمت شمال رودخانه وجود دارد، آبی که از آن به طور سنتی برای درمان سنگ کلیه استفاده شده است. ۲- جلوگیری از اشاعه بیماریهای انگلی ودرمان مبتلایان – درمان بیماریهای انگلی دامی ازقبیل کیلک استرونژیلوژ گال – پیروپلاسیموزو آکالاکسی ازوظایف مامورین دامپزشکی است. باتوجه به پیشینه کهن این شهر و رواج داشتن بسیاری از کسب و کارهای قدیمی ایران، صنایع دستی از مهمترین سوغات شهر تبریز به حساب میآید؛ شما میتوانید بر حسب بودجه مدنظرتان از سوغات این شهر به یادگار به دیار خود ببرید.

و این شورا علاوه بر این تصمیم میگیرد که همه کشورها در قلمرو حاکمیت قضایی خود میباید مانع از چنین سرمایهگذاری با ایران، شهروندان ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شدهاند یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، شوند؛ یا با افراد و نهادهایی که از جانب آنها و تحت هدایت آنها فعالیت دارند یا نهادهایی که مالکیت و کنترلشان در دست آنها است. از همسویی دولت و مدیریت شهری در دوره گذشته چیزی عاید شهروندان تهرانی نشد، اما اکنون با کمک و حمایت دولت و پیگیریهای شهردار تهران، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس تازه نفس در راه تهران است تا گرهی از مشکلات این ناوگان باز کند.

دیدگاهتان را بنویسید