آیام سمانی – پرندگان پارس

محمدی گل، ر.، جوادی، ا.، قضاوی، م.، 1386. اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار. نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی با ویروس کمبود ایمنی گاو در جمعیت گاوی مورد این مطالعه 2% می­باشد که این میزان آلودگی در مقایسه با نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران که میزان آلودگی را به روش شناسائی ژنومی در مناطق مختلف کشور، به ترتیب 3/20% (Nikbakht et al., 2009)، 2/16% (Tagipour Bazargani et al., 2010)، 60% (Tajbakhsh et al., 2010) و 5/7% (Tolouei et al., 2010) نشان داده­اند، بسیار پائین می­باشد.

به لحاظ یکه شناس بودن ،گاوهای سیستانی در سطح منطقه ودر روستاها معمولا به صاحبان خود و به خصوص به بچه ها اجازه شیردوشی با دست را مي دهند وبه افراد غريبه بهيج وجحه اجازه نزديک شدن به پستان و شيردوشي را نمي دهند و شديدا حمله مي کنند. ولترها روسوها افکار و سنن آزادیخواهی آزادی سیاسی آزادی فکر آزادی مطبوعات عدالت اجتماعی و تمام اینها را از انگلستان به فرانسه سوغات آوردند و ملت انگلیس همیشه نشان دادهاست که کلیه ارزشهای روحی و معنوی و اخلاقی و بشری را محترم شمرده و کمک کردهاست در انگلستان هنرمندان و شعر او حکمایی بودهاند که در درجه اول در دنیا قرار دارند یک شکسپیر برای افتخار یک قوم کافی است اگر بخواهم اسامیشان را بگویم خیلی طولانی میشود ولی وقتی که به تحول اجتماعی انگلیس نظر بیفکنیم میبینیم که باچه متانت و سلامتی قدم به قدم آزادی خودشان را بدست آوردهاند اما وقتی که به سیاست خارجی آن نگاه میکنیم سیاست استعماری انگلیس میبینیم که یک تضاد بینی با روحیه خود ملت دارد در اینجا مشاهده میکنیم که هر چه در نهاد و تربیت ملت انگلیس روح آزادی و آزادمنشی و آزادیخواهی و اعتماد و تقوای سیاسی و اخلاقی وجود داشته در سیاست استعماری روح خباثت و بی پروایی و وحشیگری و خونریزی و خودسری وجود دارد ولی این سیاست خارجی یک ایده آل و هدف دارد که از سیاست و روشهای قدیم اتخاذ شده نتیجه و آن این است که در داخله انگلستان آزادی و آسایش افراد ملت در خارجه سلطه قهقرایی حکمفرمایی میکند علت این تضاد را بنده حالا عرض میکنم که چطور این ملتی که این طور روح آزادیخواهی و بشریت دارد یک همچو سیاست خارجی بروز میکند علتش برای کسانی که به تاریخ انگلستان آشنا هستند خیلی سادهاست و آن این است که میبینیم در قرنهای شانزدهم و هفدهم در زمان سلاطینی مانند هانری هشتم یا ملکه الیزابت، برای عظمت امپراطوری انگلستان، دولت انگلستان، پادشاه انگلیس یا ملکه انگلیس از وجود دزدان دریایی استفاده میکند این اشخاص که پیشه راهزنی در دریا داشتند یک کشتی داشتند در دریا که مسلح هم بود میرسیدند به کشتیهای تجارتی و غارت میکردند اینها اولین پایهایست که در کلنیهای انگلیسی بودند و مامورینی که برای کلنیها میفرستادند از بین همین دزدان دریایی یعنی از جنایتکاران و مجرمینی که در حبس محکومیت داشتند نمیفرستادند به آنها ماموریت میدادند که بروند فلان کلنی را اداره بکنند و انگلیسها را میدانیم یک ملتی هستند که برای حفظ اداب و سنن قدیمی خیلی دقیق هستند که آنها را اجرا کنند و کوشش میکنند بهمین جهت اعقاب همان دزدان دریایی و احفار همان جنایتکاران که از حبسها رها میکردند که بروند در کلنیها همانها سیاست خارجی انگلستان را اداره میکنند به این جهت است که یک نفر آدم مطلع تعجب نمیکند وقتی که میبیند یک انگلیسی در انگلستان یک جنتلمن به تمام معنی است و در خارج از انگلستان از قماش و کرباس همان مزدورانی است که برای خودشان انتخاب میکنند یعنی حاضر بهر کاری هستند هر کار به تمام کارها اطلاق میشود و در مزدوران انگلیسی حاضر به هرکاری هستند دو مطلب شنیدم که امیدوارم مال این کشور نباشد مال یکی دیگر از کشورها خاورمیانه باشد ولی جریان نشان خواهد داد با مراجعه به روزنامهها و اخبار خارجی خواهید دید که از کجا سر در خواهد آورد میگویند که در یکی از ممالک خاورمیانه هم صحبت از نفت است و چون ممکن است که برای انگلیسها از تویش چیز خوبی دربیاید دو دستور دادند که هر کدامش شد اجرا بکنند یک دستورش این است که دولت آن کشور خارجی بیاید لایحهای را که به مجلس داده شدهاست پس بگیرد دستور دوم اسن است که بعضی از وکلای آن پارلمان پیشنهاد بدهندکه آن دولت جاسوس خودش مامور مذاکره با انگلیسها بشود آقایان خواهش میکنم توجه کنند به اخبار خارجی این چند روز ببینند در هر جا صدای یک چنین پیشنهادی یا یک چنین استردادی درآمد مسلم بدانند که بدستور انگلیسها بوده و آنها نوکر انگلیسها هستند و برای عظمت امپراطوری انگلیس این مامورین انگلیسی که وضعشان را عرض کردم با یک روش قهر و و غضب و با یک سلطه آمرانه سیاست استعماری و استثماری بریتانیا را مانند سیاست استعماری و استثماری روسیه تزاری اجرا میکنند چون اینها در یک مدتی از تاریخ بطور توازن با هم پیش میرفتند (جمال امامی – یواش یواش باز هم دارند پیش میروند) اینها برای پیشرفت مقصدشان از هیچگونه خیانت و فضیحت و هیچ فجایعی خودداری نکردند و برای آنکه موقعیت خودشان را حفظ کنند زجر و شکنجه قتل و انهدام شهرها هر نوع عمل بیرحمانه و غیربشری که فکر کنید مرتکب شدهاند و باز هم میشوند وضعیت رفتار انگلیسها در هندوستان پیش چشم همه هست احتیاجی بتذکر ندارد ولی یک موضوعی که شاید برای آقایان تازگی داشته باشد موضوع رفتاری است که انگلیسها با برادران هم جوار و همسایههای خودشان یعنی ایرلندیها در طول تاریخ داشتهاند ایرلند یک جزیره کوچکی است که تقریبا چسبیده به جزیره بریتانیا است و سکنه آن از نژاد کلت یا سلت هستند که قوم و خویش با آنگلوساکسن میشوند و بهیچوجه از لحاظ نژاد و تمدن پست تر از انگلیسها نبوده و نیستند و از افتخار ایرلندیها همین بس که یکنفر مثل برناردشاو که در همین چند روز قبل مرد داشتند که یکی از ستارههای درخشان ادبیات و سیاست یعنی یکی از اشخاصی است که میتواند با سعدیها و حافظهای ما یک جا نشیند با این همه وقتی که داستان محرومیتها و زجرها و شکنجههای این ایرلندیهای بیچاره را در زیر مهیز انگلیسها بخوانید ببینید که این ملت کوچک با این خاک دو وجبی خودش چه جور استقامت کرد و چه جور ایستادگی کرد و چند قرن طول کشید تا بالاخره خودش را نجات داد آنوقت درست انگلیسها را خواهید شناخت سرزمین ایرلند به علت اینکه سکنه قسمت جنوبیش متدین به دین کاتولیک بودند و مذهب پروتستان انگلیسها را قبول نکرده بودند سالهای سال تحت رنج و فشار و شکنجه بودند تا بالاخره بعد از این که هزاران کشته دادند هزاران سختی و مشقت کشیدند در سال ۱۷۹۳ حق رای دادن بدست آوردند حق رای دادن نه انتخاب شدن بلکه انتخاب کردن یعنی آنها حق داشتند که برای پارلمان ایرلند هر کدام از آقایان انگلیسها را که دلشان میخواهد انتخاب کنند ولی متاسفم که ما هنوز حق ایرلندیها را هم بدست نیاوردهایم ما ملت ایران هنوز حق نداریم که بگوییم کدام یک از نوکرهایتان برما حکومت کنند هر کدام را آنها میخواهند ما باید تبعیت بکنیم ولی همانطور که این ایرلند ضعیف و بیچاره و کم جمعیت که در این انگلستان قرار داشت موفق شد که بعد از این حق تمام حقوق را بدست بیاورد یعنی سیتوآین انکلیسی شناخته نشودو بعد از آنهم پافشاری کرد تا استقلال خودش را بدست بیاورد بخواست خدا و پشتیبانی ملت ایران ما هم از همین حقوق کوچک اول شروع میکنیم و بزودی تمام حقوق خودمان را بدست خواهیم آورد و همانطور که انگلستان با آن عظمت زورش به آنها نرسید فکر نکند که برای خاطر بشریت کاری نکردند و حق آنها را دادند خیر کشتارهایی در ایرلند کردند که تاریخی است و همه میدانند زنهای ایرلندی در لندن جلوی گلوله مسلسل دویدند زیر تراموای خوابیدند صدها و هزارها کشته دادند تا حقوق خودشان را بدست آوردند انوقت ما که حالا هیچ همسایه انگلیس هم نیستیم دیگر تمام شد یک وقتی ما دروازه هندوستان بودیم و همسایه انگلیس حالا کجا همسایه هستیم دیگر تمام شد ما باز در اثر تلقینات یک مشت مزدور و یک مشت جاهل، یک عده هم هستند مزدور نیستند ولی جاهل و نادان هستند میگوییم زورمان نمیرسد آقایان ما کجامان از ایرلندیها کمتر است چرا باید این روح یاس را داشته باشیم و فکر کنیم که زورمان نمیرسد کجای ما از ایرلندیها کمتر است شما تاریخ دنیا را نگاه کنید ببینید اندونزیها هیچوقت یک مملکتی بودند آنها توانستند خودشان را نحات بدهند هندوستان خودش را نجات داد مصر خودش را نجات داد ما کجامان از آنها کمتر است که با این روح محافظه کاری که بماها تلقین میکنند میگویند زورمان نمیرسد آخر آنها که میگویند، بگویند کجای اندونزی از ما زورش بیشتر است یا ایرلند کجا زورش از ما بیشتر است جز حس خودخواهی و حب این زندگی پست و ننگ هیچ چیز دیگر نیست اگر ما حاضر شویم که حقوق خودمان را مطالبه کنیم نمیگوییم قیام کنیم انقلاب کنیم نه، حاضر شویم مطالبه بکنیم مطمئن باشید موفق خواهیم شد آقایان این مذاکرات دولتهای ما با شرکت نفت گریهآور است گزارش محرمانهای که وزیر دارایی وقت برای حفظ در پرونده محرمانه نفت تهیه کرده خواندنی است و باورنکردنی راجع به فریزر و گس توی این گزارش یادداشت کردهاست که در پرونده بماند آنهم محرمانه تمامش مینویسد مستر فریزر تشریف آوردند گفتند رفتند به خط گلشائیان توی پرونده نفت موجود است پرونده محرمانه نه برای ترجمه البته اگر بنا باشد نامه بنویسند باید رعایت تمام مراسم نامهنگاری بشود این مسلم است ادب باید باشد ولی من میخواهم بپرسم از این وزیرهای دارایی که میآیند و پز میدهند یادداشت محرمانهای که در توی پرونده میگذارند چه لزومی دارد که این قدر پست و فرومایه باشد که بنویسد جناب فریزر تشریف آوردند چه مانعی داشت که بنویسد فریزر آمد آخر این فریزر و فریزرها کی هستند مگر غیر از اینکه نوکرهایی هستند که خانه ما را دزدی میکنند غارت میکنند ولی آن کسانی که این طور مینویسند و اینطور فکر میکنند آقایان نمایندگان محترم ای کسانی که شما خودتان را نفروختید میدانید آن کسانی که این طور فکر میکنند آنها خودشان را فروختهاند اینها این قدر نوکر صفت هستند که وقتی که فکر میکنند در فکر خودشان هم راجع به فریزرها فکر میکنند بازهم توی فکر خودش میگوید تشریف آوردند شما فکر کنید این انگلیسها که اینقدر جنتلمن هستند اینقدر آدابدان هستند اگر به انگلستان نرفتید اقلا در سینماهای اخبار دیدهاید که وقتی که جلوی پادشاه خودشان میرسند چه جور زانو به زمین میگذارند بعضیها زانوی او را میبوسند بعضیها دست او را میبوسند اینجور آدابدان هستند امریکاییها این جور نیستند آنها تربیت دیگری دارند ممکن است جلو رئیس جمهور بنشیند و پای خودش را بگذارد روی میز آنها از لحاظ آداب با اروپاییها فرق دارند ولی در تمام اروپا انگلیسها به آدابدانی معروفند چون اینها حق تماس دارند یا بزرگان خودشان میدانند که چه جور رفتار کنند آنوقت من گریهام گرفت که دیدم یک عکسی برداشتهاند جلو آن بیمارستانی که شرکت نفت داده تمام ایرانیها دست بسته جلو اعلیحضرت ایستادهاند مستر نور تگرافت رئیس شرکت نفت این جور ایستاده (دست به پشت سر) من به شما قول میدهم که این مستر نور تگرافت در تمام مدت عمرش جلو یک پاسبان لندنی این طور نایستادهاست و در توی این عکس من یک توجهاتی کردم و آن عکس حاضر است و اگر آقایان بخواهند حاضرم که نشان بدهم ببینند کارمندان شرکت نفت لبخند تا اینجایشان گرفته (اشاره بگوشهای خود) جناب آقای صالح و جناب آقای دکتر راجی دارند از غضب خودشان را میخورند ولی من دلم میخواست که بجای یک نفر از این آقایان بودم و با اردنگی او را بیرون میکردم فکر نکنید ما این جریان را فقط توی روزنامه خودمان نوشتیم (صحبت کرک انداخت معذرت میخواهم) جریان رفتن اعلیحضرت به بازدید آسایشگاه انگلیسها اینطور بود که اول تقاضا کردند دربار نپذیرفت بالاخره بعد از آمد و رفتهای زیاد بعد از وسوسههای بعضی از این رجال که حضور اعلیحضرت هستند قضیه به این ترتیب قطع شده بود که اعلیحضرت برای بازدید آسایشگاه به شاهآباده آسایشگاه مسلولین تشریف ببرند ضمنا یک نگاهی هم به آسایشگاه شرکت نفت آبادان بکنند آنهم آسایشگاه ناتمام و یادتان باشد که چه موقعی بود در موقعی بود که نامه مسلولین شرکت نفت این جا خوانده شده بود اینها بهر چیزی فوری جواب میدهند بهر حال این عکس گراور شد در بعضی روزنامهها این عکس تشریف فرمایی اعلیحضرت را گراور کردند فقط همین عکس بود که نور تگرافت این جوری ایستاده بود (دست به پشت) آخر شما میدانید که وقتی که اعلیحضرت همایونی به یک جایی تشریف میبرند سه هزار تا عکس از ایشان بر میدارند این بی جهت نیست که فقط یک عکس توی روزنامهها انداخته شود آخر مگر شاه در آسایشگاه شاهآباد نرفته بودند؟

وجود چراگاه های وسیع و گسترده در این کشور باعث شده است که امکان دامپروری در بیشتر مناطق برای افراد وجود داشته باشد. برای مثال یک گوسفند 40 کیلویی را با وزن 50 کیلویی ارائه می دهند. هم چنین به سلامت قلب و عروق کمک می کند. • در بیماری خروسک در ابتدا ممکن است که کودک علایم سرماخوردگی مانند گرفتگی یا آبریزش از بینی طی چند روز را نشان دهد یا تب کند. در همان زمان جهان، به طور جزئی و کل، واقعیت کامل خدا را از ما گاو چیست پنهان هزینه روزانه یک گاو شیری می کند و با انجام این کار، خطر نه تنها جزیی بودن بلکه شر را معرفی می کند پایه درختچه های چوبی در یک شیب فواید گاو برای انسانها باید بررسی شود تا ببیند مرغ سطح مالچ را تغییر داده است یا خیر هنگامی که شما رها کنید، آزادی اجرای مسابقه را کاملاً ناآشنا بدست می آورید، به روشی که قرار بود آن را انجام دهد.

برای سفارش می توانید با شماره های موجود در این صفحه تماس بگیرید . گاو آهن خاک را شکافت داده و آن را می شکافد. نگاره 1- ژل آگاروز مربوط به الکتروفورز تعدادی از نمونه­های محصولات PCR آمپلیفای شده با پرایمرهای ژن gag ویروس کمبود ایمنی گاو که با اتیدیوم بروماید رنگ­آمیزی شده و با اشعه ماورابنفش تصویر برداری شده­اند: خط 8 مارکر یک کیلوبازی و خطوط 1 و 2 کنترل مثبت را نشان می­دهند. نگاره 2- ژل آگاروز مربوط به الکتروفورز تعدادی از نمونه­های محصولات PCR آمپلیفای شده با پرایمرهای ژن gag ویروس کمبود ایمنی گاو که با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شده و با اشعه ماورابنفش تصویر برداری شده­اند: نمونه­ مثبت با حضور باند 392 جفت بازی مشخص شده است (خط 5 ). خط 1 مارکر یک کیلوبازی و خط 2 کنترل مثبت را نشان می­دهند.

تصویر ژل آگاروز چند نمونه از محصولات PCR آمپلیفای شده با پرایمرهای ژن gag ویروس کمبود ایمنی گاو که با اتیدیوم بروماید رنگ­آمیزی شده­اند، در نگاره­های 1 و 2 آمده است. بین میزان آلودگی به این ویروس و حضور یا بزرگ شدگی عقده­های خونی در معاینه بالینی، رابطه­ معنی­داری وجود نداشت که این نتیجه برخلاف یافته­های گزارشاتی که بزرگ شدگی عقده­های خونی را به­عنوان یکی از نشانه­های قابل توجه در گاوهای آلوده به ویروس کمبود ایمنی ذکر کرده­اند (Brownlie et al., 1994; Tagipour Bazargani et al., 2010; Munro et al., 1998; Snider et al., 2003 b) بوده و همانند نتیجه­ مطالعه­ای می­باشد که بزرگ­شدگی عقده­های خونی را فقط در یک مورد از 59 گاو واجد آلودگی طبیعی به این ویروس مشاهده نمودند (Snider et al., 1996). به هر حال در مطالعه حاضر میزان آلودگی گاوهای هلشتاین گاوداری­های عمدتاً واحدهای کوچک و سنتی با ویروس کمبود ایمنی گاو به روش تشخیص DNA پروویروسی، بسیار پائین بود.

Cyr et al., 1994)، استرالیا، اندونزی، نیوزلند (Andrews et al., 2003; Barboni et al., 2001; Radostitis et al., 2007)، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه (Polack et al., 1996)، هلند (Horzinek et al., 1991) و ایتالیا (Carivani et al., 1998)، کشورهای آسیایی از جمله ژاپن (Meas et al., 2002 b; Usui et al., 2003)، کره (Cho et al., 1999)، پاکستان (Meas et al., 2000 b)، ترکیه (Meas et al., 2003)، روسیه (Kolotvin et al., 2007)، کامبوج (Meas et al., 2000a)، کشورهای آفریقایی (Meas et al., 2004) و آمریکای جنوبی از جمله ونزوئلا ، برزیل (Meas et al., 2002 a) و آرژانتین (Gonzalez et al., 2008) از 1 الی حدود 60% گزارش شده است.

این در حالی است که میزان آلودگی در گاوهای شیری استرالیا، بالی، اندونزی و نیوزلند، 5-1% (Andrews et al., 2003; Barboni et al., 2001; Radostitis et al., 2007) و در کشورهای اروپایی از جمله آلمان 6/6%، فرانسه 4% (Polack et al., 1996)، هلند 4/1% (Horzinek et al., 1991) و ایتالیا 8/5% در گاوهای شیری و 5/2% در گاوهای گوشتی (Carivani et al., 1998)، گزارش شده که نسبتاً پائین می­باشد. چرخه­های حرارتی با استفاده از یک دستگاه ترموسایکلیر Techne مدل Tc 512، به ترتیب زیر انجام گرفت: پس از مرحله واسرشت سازی اولیه در 94 درجه سانتی­گراد به مدت 3 دقیقه، مراحل کامل آمپلیفیکاسیون برای 34 سیکل تکرار شدند، بدین صورت که در تمام سیکل­ها، مرحله اول (واسرشت سازی) و سوم (ساخت رشته مکمل هدف) به ترتیب در 94 درجه سانتی­گراد به مدت 1 دقیقه و 72 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه انجام شده و سپس مرحله نهائی ساخت رشته مکمل با 10 دقیقه در 72 درجه سانتی­گراد دنبال شدند با این تفاوت که مرحله دوم (چسبیدن پرایمرها به هدف)، در هر سیکل به مدت 1 دقیقه، در دو سیکل ابتدائی در دمای 60 درجه سانتی­گراد، در دو سیکل بعدی در 5/57 درجه سانتی­گراد و در 30 چرخه آخر در 55 درجه سانتی­گراد انجام گرفت.

برای بررسی و تحلیل مراحل فوق مقادیر مربوط به چرخه آستانه (CT) حاصل از تکرارهای بیولوژیکی و تکنیکی هر نمونه وارد نرم­افزار Excel شد. میتوانید با استفاده از یک پرده توری یا ابزارهایی که برای کاستن سدت نور هستند استفاده کنید. واکنش real- time qPCR:طی این مرحله، واکنش زنجیره­ای پلیمراز پیشرفته برای نمونه­های DNA حاصل از اسپرماتوزوئید با 2 تکرار آزمایشی برای ژن­های PLP، SRY و PAR با استفاده از دستگاه (Step one Plusreal time PCR System، کشور آمریکا) در حجم نهایی 25 میکرولیتردر پلت­های مجزا انجام شد. جدول 2 مراحل انجام واکنش­های زنجیره­ای پلیمراز را نشان میدهد.

جدول 4 نتایج اثر تکنیک Swim up و افزودن سطوح مختلف لسیتین سویا (1 و 2 درصد) به رقیق­کننده تریس بر بیان ژن SRY و PLP نشان می­دهد. تحلیل آماری: بررسی آماری با استفاده از نرم افزارSPSS 14.5 و بکارگیری آزمون­های فیشر، مک نمار و محاسبه آماری کاپا برای مقایسه نتایج آزمون PCRبا بزرگ­شدگی عقده­های خونی، مربع کای برای سنجش ارتباط بین متغیرهای سن، حضور اختلال بالینی و درجه وضعیت بدنی با نتایج آلودگی انجام شد. برای تشخیص دقیق بیماری خروسک باید فرد بیمار معاینه شود. مصرف پائین انرژی در اوایل شیرواری میتواند روزانه منجر به ۲-۱.۵ كیلوگرم سوزش چربی گردد.این امر خطر تجمع چربی در كبد گاو را بالا می برد و می تواند سبب كتوز شود.همچنین حساسیت گاو به بیماری زیاد شده و بازگشت به استروس به تاخیر افتاده و باروری پائین می آید.

• هوا را خنک کنید: برخی دریافته اند که قرار دادن کودک به صورت راست در هوای تازه آزاد و قدم زدن میتواند کمک کننده باشد. تکثیر ژن­های SRY، PLP و PAR در شکل 1 نشان داده شده­است که تکثیر مناسب هر سه ژن را تایید نمود. اين روش هم براي اراضي با شكل هندسي معين و هم براي اراضي با شكل هندسي نامعين مناسب ميباشد و به دو حالت اجرا میشود.

لیست پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه از روش خلقی و همکاران (18) گرفته شد؛ توالی، طول قطعه­ و نیز دمای اتصال هر پرایمر درجدول1 آمده است. از همه جالب تر با دانلود بازی خروس جنگی در این مرحله شما مبارزات را در محیط های جذابی از جمله مدرسه شائولین زورخانه یا سالن های غرب وحشی برگزار می کنید. ما با هدف آسان نمودن خرید دام زنده برای مشتریان خود اقدام به ایجاد سیستم آنلاین فروش گوسفند زنده کرده ایم تا شما عزیزان بدون اتلاف وقت و تنها با تکمیل فرم موجود در سایت بازار گوسفند دام مورد نظر خود را انتخاب نمایید همچنین می توانید برای اطلاع از آخرین و به روز ترین قیمت گوسفند زنده با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید .

با توجه به پرایمرهای مورد استفاده در این واکنش، باند مورد انتظار برای تشخیص وجود ژنوم ویروس کمبود ایمنی گاو، قطعه­ای به طول bp 392 بود که حضور آن بیانگر اختصاصی بودن باند تکثیر یافته شده در PCR می­باشد. با توجه به شباهت­های BIV با HIV، فرض این موضوع که این ویروس نیز بایستی در گاو اثرات آسیب­زایی مشابهی داشته و سلامتی آنها را به­صورت مزمن، به خطر اندازد، توجیه­پذیر می­باشد اما احتمالاً به علت عمر اقتصادی پائین گاو و دوره کمون بالای ویروس، سندروم­های بالینی و اثرات آسیب­زائی ایجاد شده توسط این ویروس در گاو شناخته نمی­شوند (Carivani et al., 1998; Isaacson et al., 2007). تغییرات پاتولوژیکی متعددی در گاوهای آلوده به BIV شامل اختلال در عملکرد مونوسیت­ها، آنسفالوپاتی، لنفوآدنوپاتی و کمبود ایمنی گزارش کرده­اند (Meas et al., 2001; Meas et al., 2002 b; Everman et al., 2000; Cho et al., 1999). لاغری (Meas et al., 2000 b; Polack et al., 1996; Snider et al., 2003 a; Snider et al., 1996)، کاهش تولید شیر (Meas et al., 2000 a; Snider et al., 2003 a; Usui et al., 2003)، بزرگی عقده­های خونی، لنفادنوپاتی، نشانه­های عصبی، لنگش، آتاکسی، پاراپلزی و طیف وسیعی از بیماری­های ثانویه (Andrews et al., 2003; Snider et al., 2003 a; Snider et al., 2003 b; Snider et al., 1996; Nikbakht et al., 2009) از نشانه­های گزارش شده آلودگی هستند.

در مطالعات محدود صورت گرفته در ایران که عمدتاً در 3 سال اخیر انجام گرفته­اند، میزان آلودگی با این ویروس در گاوهای هلشتاین استان­های مختلف از 5/7% (Tolouei et al., 2010)، 2/16% (Tagipour Bazargani et al., 2010)، 3/20% (Nikbakht et al., 2009) تا 60% (Tajbakhsh et al., 2010) متغیر بوده است. هم در مطالعه قبلی انجام­یافته در گاوهای ناحیه تبریز (Tolouei et al., 2010) و هم در مطالعه حاضر میزان آلودگی به این ویروس در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در مناطق دیگر ایران، نسبتاً پائین است، ولی به هر حال، تفاوت در میزان آلودگی در نتایج این دو بررسی قبلی و حاضر انجام شده در تبریز را می توان به تفاوت در نوع گاوداری­های مورد نمونه­برداری، تراکم دام ها و بزرگی دامداری­ها نسبت داد.

به هرحال با هر صاحب نظر و کارشناسی که صحبت می شود همگی بر لزوم حفظ و نگهداری سرمایه ارزشمند دامی کشور تاکید دارند. بهمنظور تایید تکثیر اختصاصی ژن­های مورد نظر در این مطالعه با استفاده از پرایمرهای طراحی­شده ابتدا واکنشPCR انجام شد. لذا، با توجه به نتایج این مطالعه و با در نظر گرفتن این مسئله که تراکم دام­ها نیز در انتشار ویروس می­تواند حائز اهمیت باشد، می­توان از کوچک کردن واحدهای دامپروری و کاهش تراکم در گاوداری­ها، به­عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل آلودگی با BIV استفاده نمود. با در نظر گرفتن نتایج این چهار مطالعه قبلی به­علاوه بررسی حاضر می­توان نتیجه گرفت که اولاً میزان آلودگی گاوان با ویروس کمبود ایمنی گاو در مناطق مختلف ایران متفاوت بوده و ثانیاً این آلودگی در گاوان اطراف تبریز میزان نسبتا پائینی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید